Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1ZOK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia kręgowców
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii kręgowców. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę przedstrunowców i strunowców oraz ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje studentowi ewolucję kręgowców, jako proces stochastyczny, zachodzący w oparciu o uzyskiwanie coraz bardziej złożonych przystosowań w budowie i funkcjonowaniu zwierząt. Student zapoznaje się z najnowszym podziałem systematycznym tej grupy zwierząt.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, wykonywanie analiz preparatów według instrukcji podczas zajęć laboratoryjnych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 49,4 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5,6 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50,6 godz. (2 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 85 godz. (3,4 ECTS)

Literatura:

1. Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

2. Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW

3. Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN

4. Jura C. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN

5. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Absolwent zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, w tym zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach, stosując przy tym właściwą terminologię oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup organizmów zgodnie z podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Absolwent zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2)

3. Absolwent zna zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów (KA6_WG4)

4. Absolwent zna powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych, podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne, niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące podstawą procesów biologicznych (KA6_WG6)

4. Absolwent potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4)

5. Absolwent potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych (KA6_UK9)

6. Absolwent potrafi pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_UO11)

7. Absolwent jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, egzamin testowy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.