Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy ewolucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2MEW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy ewolucji
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
II rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem i mechanizmami procesu ewolucji. Studenci uzyskują wiedzę na temat mechanizmów generowania i utrzymywania zmienności genetycznej w populacjach oraz sposobami jej eliminowania w trakcie procesu adaptacji i specjacji. Studenci zapoznają się z przebiegiem ewolucji Homo sapiens i przekonują się, że gatunek ten podlega takim samym prawom ewolucji, jak wszystkie inne organizmy.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok, semestr IV (letni)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.,

Metody dydaktyczne: wykład, burza mózgów, pokaz, pomiar, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Całkowity nakład pracy studenta: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47 godz., w tym:

a) udział w wykładach: 15 godz.,

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.,

c) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 28 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krzanowska H, Łomnicki A, Rafiński J, Szarski H, Szymura JM. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Futuyma DJ. 2008. Ewolucja. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

3. Szarski H. 1986. Mechanizmy ewolucji. PWN, Warszawa.

4. Mayr E., 1974. Populacje, gatunki i ewolucja. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

5. Dawkins R., 1994. Ślepy zegarmistrz. PIW, Warszawa.

6. Dawkins R., 2012. Samolubny gen. Prószyński Media, Warszawa.

7. Krzywda-Pogorzelski M., 2003. Biologia. Spojrzenie na człowieka. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student opisuje jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym - KA6_WG1.

2. Student podaje zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów - KA6_WG4.

3. Student ma opanowane podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące postawą procesów biologicznych - KA6_WG8.

Umiejętności:

4. Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu analizy danych dotyczących doświadczeń i zjawisk - KA6_UW5.

Kompetencje społeczne:

5. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność - KA6_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne (test z pytaniami). Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładów jest pozytywna ocena z zaliczenia laboratoriów.

Laboratoria - pozytywna ocena z zaliczenia dwóch pisemnych kolokwiów.

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak, Ewa Oleńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.