Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Witaminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3WIT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Witaminologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Biochemia 320-MS1-1BIO
Podstawy chemii 320-MS1-1PCH

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowy zakres wiedzy i umiejętności z zakresu biochemii i chemii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studenta w zakresie metabolicznej roli wszystkich znanych witamin w stopniu rozszerzonym

w stosunku do treści, realizowanych na kursach innych przedmiotów, takich jak biochemia, biologia komórki czy fizjologia zwierząt.

Student dogłębnie poznaje procesy biochemiczne, w których udział biorą witaminy i ich pochodne, a także przemiany tych związków. Daje

to podstawy do zrozumienia skutków niedoboru witamin na biochemicznym i fizjologicznym poziomie ich funkcjonowania.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok / VI semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biochemii i chemii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., w tym

1. udział w wykładach 15 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych 15 godz.

3. udział w konsultacjach / zaliczeniach / egzaminie 7,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć / zaliczeń / egzaminów) 37,5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Moszczyński P., Pyć R., Biochemia witamin; część I. witaminy grupy B i koenzymy, 1998 - PWN, Warszawa

2. Moszczyński P., Pyć R., Biochemia witamin; część II. witaminy lipofilne i kwas askorbinowy, 1999 - PWN, Warszawa

3. Sikorski Z. E., Staroszczyk H. (red.), Chemia żywności: 1, Główne składniki żywności, 2019 - PWN, Warszawa

4. Kłyszejko-Stefanowicz L., Ćwiczenia z biochemii, 2013 – PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Berg J., Stryer L., Tymoczko J. L., Biochemia, 2019 – PWN, Warszawa

2. Hames D., Hooper N., Krótkie wykłady. Biochemia, 2021 – PWN, Warszawa

3. Zgirski A., Gondko R., Obliczenia biochemiczne, 2012 – PWN, Warszawa

4. Abraham D. J., Rotella D. P. (ed.), Burger’s medicinal chemistry, drug discovery, and development. Vol. 5, Pulmonary, bone, immunology, vitamins and autocoid therapeutic agents, 2010 - Wiley, Hoboken

5. Sicińska E., Czerwińska D., Pietruszka B. (red.), Przewodnik do ćwiczeń z żywienia człowieka : zakres podstawowy, 2020 - SGGW, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Absolwent zna i rozumie procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii (KA6_WG3).

2. Absolwent zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych i biochemicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7).

3. Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (KA6_WK10).

Umiejętności:

4. Absolwent potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych, z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW1).

Kompetencje społeczne:

5. Absolwent jest gotów do wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_KO3).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów (kolokwium pisemne) i wykładu (egzamin pisemny).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów. Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Sandra Chmielewska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studenta w zakresie metabolicznej roli wszystkich znanych witamin w stopniu rozszerzonym

w stosunku do treści, realizowanych na kursach innych przedmiotów, takich jak biochemia, biologia komórki czy fizjologia zwierząt.

Student dogłębnie poznaje procesy biochemiczne, w których udział biorą witaminy i ich pochodne, a także przemiany tych związków. Daje

to podstawy do zrozumienia skutków niedoboru witamin na biochemicznym i fizjologicznym poziomie ich funkcjonowania.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok / VI semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biochemii i chemii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., w tym

1. udział w wykładach 15 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych 15 godz.

3. udział w konsultacjach / zaliczeniach / egzaminie 7,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć / zaliczeń / egzaminów) 37,5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Moszczyński P., Pyć R., Biochemia witamin; część I. witaminy grupy B i koenzymy, 1998 - PWN, Warszawa

2. Moszczyński P., Pyć R., Biochemia witamin; część II. witaminy lipofilne i kwas askorbinowy, 1999 - PWN, Warszawa

3. Sikorski Z. E., Staroszczyk H. (red.), Chemia żywności: 1, Główne składniki żywności, 2019 - PWN, Warszawa

4. Kłyszejko-Stefanowicz L., Ćwiczenia z biochemii, 2013 – PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Berg J., Stryer L., Tymoczko J. L., Biochemia, 2019 – PWN, Warszawa

2. Hames D., Hooper N., Krótkie wykłady. Biochemia, 2021 – PWN, Warszawa

3. Zgirski A., Gondko R., Obliczenia biochemiczne, 2012 – PWN, Warszawa

4. Abraham D. J., Rotella D. P. (ed.), Burger’s medicinal chemistry, drug discovery, and development. Vol. 5, Pulmonary, bone, immunology, vitamins and autocoid therapeutic agents, 2010 - Wiley, Hoboken

5. Sicińska E., Czerwińska D., Pietruszka B. (red.), Przewodnik do ćwiczeń z żywienia człowieka : zakres podstawowy, 2020 - SGGW, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Sebastian Maciak, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studenta w zakresie metabolicznej roli wszystkich znanych witamin w stopniu rozszerzonym

w stosunku do treści, realizowanych na kursach innych przedmiotów, takich jak biochemia, biologia komórki czy fizjologia zwierząt.

Student dogłębnie poznaje procesy biochemiczne, w których udział biorą witaminy i ich pochodne, a także przemiany tych związków. Daje

to podstawy do zrozumienia skutków niedoboru witamin na biochemicznym i fizjologicznym poziomie ich funkcjonowania.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia eksperymentalna i molekularna)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok / VI semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biochemii i chemii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

wykład - 15 godz., laboratorium - 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., w tym

1. udział w wykładach 15 godz.

2. udział w zajęciach pozawykładowych 15 godz.

3. udział w konsultacjach / zaliczeniach / egzaminie 7,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć / zaliczeń / egzaminów) 37,5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Moszczyński P., Pyć R., Biochemia witamin; część I. witaminy grupy B i koenzymy, 1998 - PWN, Warszawa

2. Moszczyński P., Pyć R., Biochemia witamin; część II. witaminy lipofilne i kwas askorbinowy, 1999 - PWN, Warszawa

3. Sikorski Z. E., Staroszczyk H. (red.), Chemia żywności: 1, Główne składniki żywności, 2019 - PWN, Warszawa

4. Kłyszejko-Stefanowicz L., Ćwiczenia z biochemii, 2013 – PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Berg J., Stryer L., Tymoczko J. L., Biochemia, 2019 – PWN, Warszawa

2. Hames D., Hooper N., Krótkie wykłady. Biochemia, 2021 – PWN, Warszawa

3. Zgirski A., Gondko R., Obliczenia biochemiczne, 2012 – PWN, Warszawa

4. Abraham D. J., Rotella D. P. (ed.), Burger’s medicinal chemistry, drug discovery, and development. Vol. 5, Pulmonary, bone, immunology, vitamins and autocoid therapeutic agents, 2010 - Wiley, Hoboken

5. Sicińska E., Czerwińska D., Pietruszka B. (red.), Przewodnik do ćwiczeń z żywienia człowieka : zakres podstawowy, 2020 - SGGW, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.