Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3PSG Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna i gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Niestacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Makroekonomia cz 1 330-EN1-2MKR1
Makroekonomia cz 2 330-EN1-2MKR2

Założenia (lista przedmiotów):

Mikroekonomia cz. 1 330-EN1-1MIK1
Mikroekonomia cz. 2 0300-EN1-1MIK2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych

rodzajów polityk gospodarczych oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Przedstawione zostaną podstawowe cele i uwarunkowania

realizacyjne polityki społecznej i gospodarczej, środki i sposoby ich osiągania, jak też międzynarodowy i globalny kontekst prowadzonej w

Polsce polityki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Rok III, Semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikroekonomia, makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin wykładu, 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład (opisowy i konwersatoryjny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja

ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach (quiz, debata), dyskusja, studia przypadków

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 18

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 29

Egzamin: 1

Udział w ćwiczeniach: 18

Przygotowanie do ćwiczeń: 35

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 godz. ECTS 1,48

- o charakterze praktycznym: 10 godz. ECTS 0,40

Literatura:

Podstawowa:

Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2012.

J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2014.

Dodatkowa:

A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

N. Acocella, G. Di Bartolomeo, A. Hughes Hallett, Macroeconomic paradigms and economic policy : from the Great Depression to the

Great Recession, Cambridge University Press, 2016.

Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3PSG_W01 - Student posiada wiedzę o modelach gospodarki rynkowej i systemach ekonomicznych współczesnego świata. (S1A_W01)

3PSG _W02 - Student zna relacje między podmiotami sfery realnej i sfery regulacji w skali krajowej i międzynarodowej. (S1A_W02)

3PSG_W05 – Student ma wiedzę na temat miejsca polityki gospodarczej w gospodarce rynkowej według różnych szkół ekonomicznych (S1A_W05)

UMIEJĘTNOŚCI

3PSG _U04 - Student potrafi przewidywać konkretne procesy i zjawiska z zakresu polityki gospodarczej z uwzględnieniem ich ram prawnych. (S1A_U04)

3PSG _U02 - Student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk ekonomicznych w zakresie polityki gospodarczej. ( S1A_U03)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3PSG_K01 Student ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie. (S1A_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład - egzamin pisemny za pośrednictwem platformy Blackboard, ćwiczenia - ocenianie na podstawie systemu punktowego na podstawie zadań wykonywanych na ćwiczeniach (za pośrednictwem platformy Blackboard).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.