Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie procesów ekonomicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-2PPE
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie procesów ekonomicznych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów w pogłębionym stopniu zasad budowania modeli ekonometrycznych i wykorzystywania ich do prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci poznają w pogłębionym stopniu źródła i możliwości pozyskiwania danych do analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci poznają w pogłębionym stopniu zarówno teoretyczne zasady metod prognozowania gospodarczego, jak również ich praktyczne wykorzystanie. Poruszane są zagadnienia dotyczące prognozowania w skali mikro- i makroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne II stopnia

Rodzaj przedmiotu: Grupa Zajęć_ 1 Przedmioty podstawowe

Dziedzina: nauki społeczne; dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II-gi rok/semestr 3-ci

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wyklad - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem programów Excel i Gretl, prezentacje prac z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint

Punkty ECTS: 6 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15h

Udział w ćwiczeniach 30h

Przygotowanie do egzaminu końcowego 30h

Przygotowanie się do ćwiczeń 25h

Przygotowanie referatu: 25h

Udział w konsultacjach 10h

Lektura literatury: 13h

Egzamin 2h

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 57h 2,3 pkt ECTS

o charakterze praktycznym 15h 0,60 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Cieślak Maria (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, PWN, Warszawa 2012.

2. Zeliaś Aleksander, Pawełek Barbara, Wanat Stanisław, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa

2008.

3. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie, Wydawnictwo Nieoczywiste, Kraków 2022.

4. Nicolas Carnor, Vincent Koen and Bruno Tissot. Economic forecasting and policy, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Uzupełniająca:

1. Barteczko Krzysztof, Bocian Andrzej F., Prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, Wyd. UwB, Białystok 2010.

2. Nowak Edward, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 2006.

3. Bazy danych (gpw, eurostat, gus, nbp.pl).

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PPE_W01 - Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i ich wykorzystania z

użyciem metod i narzędzi prognostycznych i statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod modelowania gospodarczego

(KP7_WG5)

2PPE_W02 - Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy zachodzące w podmiotach gospodarczych ze sfery realnej i regulacji ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian tych procesów, struktur i instytucji oraz o prawidłowościach rządzących tymi procesami ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania tych zmian.

(KP7_WG7)

UMIEJĘTNOŚCI

2PPE_U01 - Student potrafi analizować przyczyny i przebieg zjawisk z wykorzystaniem metod modelowania i prognozowania oraz rozwiązywać problemy w oparciu o pozyskane i przeanalizowane dane. (KP7_UW2)

2PPE_U02 - Student potrafi modelować a następnie prognozować złożone procesy i zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi charakterystycznych dla nauk ekonomicznych. (KP7_UW4)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2PPE_K01 - Student jest gotów do zdobywania i wykorzystania wiedzy z zakresu metod modelowania i prognozowania do rozwiązywania problemów poznawczych oraz jest gotów pogłębiać ją w miarę pojawiania się nowych wyzwań i problemów lub korzystać z opinii ekspertów. (KP7_KK3)

2PPE_K02 - Student jest gotów do oceny stanu swojej wiedzy, identyfikacji braków oraz pozyskania jej brakujących elementów z odpowiednich źródeł wiedzy i umiejętności w zakresie prognozowania gospodarczego. (KP7_KK5)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Ocena na podstawie egzaminu pisemnego testowego, 20 pytań, należy poprawnie odpowiedzieć na 11 pytań. Dopuszczone do egzaminu są tylko osoby, które zaliczyły ćwiczenia.

Ćwiczenia:

Ocena na podstawie systemu punktowego obejmującego:

- zadania rozwiązywane w trakcie zajęć - 12x2pkt=24 pkt

- projekt (praca grupowa) - 10 pkt

- zadanie podsumowujące - 16 pkt

Dopuszczalne 2 nieobecności, pozostałe wymagają zaliczenia na konsultacjach.

Skala ocen:

0-50% punktów - 2,0

51-60% punktów - 3,0

61-70% punktów - 3,5

71-80% punktów - 4,0

81-90% punktów - 4,5

91-100% punktów - 5,0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki, Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)