Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-1TEI1
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne I
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 1 stopień 1 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Efekty kształcenia - studenci w ramach przedmiotu nabywają zaawansowane umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia informacji. W przypadku każdego z poznawanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych operacji np. stosowania styli i szablonów. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, wiedzy oraz wykształcenie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł1 Przedmioty kształcenia ogólnego

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 1

Punkty ECTS:6

Wymagania wstępne: brak

15 godzin wykład i 30 godzin ćwiczenia

Wykład: wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie prezentacji multimedialnych 12

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 15

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 30

Udział w konsultacjach 18

Łączny nakład pracy studenta: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin. Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 63 godz., 2,52 ECTS

o charakterze praktycznym 50 godz., 2 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł.,Wybrane aspekty wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w procesach ekonomicznych, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

2) Siemieniuk N.,Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1) G. David Garson , Public Information Technology: Policy and Management Issues, https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=FjshwyyaXk8C&oi=fnd&pg=PP1&dq=ebook+information+technology&ots=TBTUHzudyK&sig=hI-ObKHHAdU9KpZvVH-8gMDB3QY&redir_esc=y#v=onepage&q=ebook%20information%20technology&f=false

2) Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4) Siemieniuk Ł., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk N., Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1TEI1_WK1 Zna i rozumie standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych KP6_WK4

UMIEJĘTNOŚCI

1TEI1__UW1 Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę teoretyczną dotyczącą narzędzi informatycznych pozyskiwanych z systemów informatycznych i sieci Internet, a także stosować właściwe techniki prezentacji danych z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

KP6_UW2

1TEI1__UK1 Potrafi komunikować się przy pomocy narzędzi informatycznych i wykorzystując specjalistyczną terminologię przygotować prezentacje multimedialne poświęcone konkretnym zagadnieniom z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i dyscyplin komplementarnych KP6_UK1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1TEI1__KK1 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy dotyczącej narzędzi informatycznych oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie w tym zmian na rynku technologicznym KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, z elementami dyskusji

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zaliczenie wykładu w formie testu (pytania zamknięte, otwarte) zalicza min. 51% ogólnej liczby punktów.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach i uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy praktycznej przy komputerze (zalicza min. 51% ogólnej liczby punktów)

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecność na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 51% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk, Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, wiedzy oraz wykształcenie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł1 Przedmioty kształcenia ogólnego

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 1

Punkty ECTS:4

Wymagania wstępne:brak

15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczenia

Wykład: wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie prezentacji multimedialnych 10

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 15

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 12

Udział w konsultacjach 8

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 53 godz. 2,12 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł.,Wybrane aspekty wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w procesach ekonomicznych, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

2) Siemieniuk N.,Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1) G. David Garson , Public Information Technology: Policy and Management Issues, https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=FjshwyyaXk8C&oi=fnd&pg=PP1&dq=ebook+information+technology&ots=TBTUHzudyK&sig=hI-ObKHHAdU9KpZvVH-8gMDB3QY&redir_esc=y#v=onepage&q=ebook%20information%20technology&f=false

2) Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4) Siemieniuk Ł., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk N., Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zalewska-Bochenko
Prowadzący grup: Angelika Andrzejczyk, Agnieszka Zalewska-Bochenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, wiedzy oraz wykształcenie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł1 Przedmioty kształcenia ogólnego

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 1

Punkty ECTS:6

Wymagania wstępne: brak

15 godzin wykład i 30 godzin ćwiczenia

Wykład: wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania z elementami dyskusji

Ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie prezentacji multimedialnych 12

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie do zaliczenia wykładu 15

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 30

Udział w konsultacjach 18

Łączny nakład pracy studenta: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin. Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 63 godz., 2,52 ECTS

o charakterze praktycznym 50 godz., 2 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł.,Wybrane aspekty wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w procesach ekonomicznych, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

2) Siemieniuk N.,Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1) G. David Garson , Public Information Technology: Policy and Management Issues, https://books.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=FjshwyyaXk8C&oi=fnd&pg=PP1&dq=ebook+information+technology&ots=TBTUHzudyK&sig=hI-ObKHHAdU9KpZvVH-8gMDB3QY&redir_esc=y#v=onepage&q=ebook%20information%20technology&f=false

2) Siemieniuk N., Sikorski J. (red.), Systemy informatyczne a funkcjonowanie organizacji gospodarczych, Wydawnictwa UwB, Białystok 2011

3) Siemieniuk N., Michalczuk G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwa UwB, Białystok 2012

4) Siemieniuk Ł., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk N., Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)