Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka angielskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AS1-2HEL
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia języka angielskiego I
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 0400-AS1-1DGCA
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 0400-AS1-1ILJ

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 0400-AS1-1DGCA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 0400-AS1-1ILJ

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać podstawowe informacje na temat językoznawstwa diachronicznego uzyskane podczas wykładów ze wstępu do językoznawstwa ogólnego, powinien także znać i mieć się posługiwać pojęciami z zakresu morfologii, składni, semantyki i fonetyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele: student pozna podstawowe terminy i metody badań używane w językoznawstwie historycznym, będzie posiadał uporządkowaną wiedzę w zakresie zmian językowych, jakie zaszły w angielszczyźnie w poszczególnych okresach historycznych, będzie potrafił posługiwać się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa historycznego, będzie potrafił dokonać analizy morfologicznej i składniowej tekstów pochodzących z różnych okresów historycznych.

Treści przedmiotu:

-metody badań w językoznawstwie diachronicznym,

- Indoeuropejska rodzina języków,

- okres staroangielski (początki i rozwój języka angielskiego, gramatyka, leksyka, ortografia, fonetyka, teksty źródłowe, wpływy obce),

- okres średnioangielski (zmiany językowe, wpływy obce, początki druku)

- okres nowo-angielski (zmiany językowe, ekspansja języka angielskiego, początki regionalnych odmian angielszczyzny poza Wyspami Brytyjskimi i ich cechy)

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: studia stacjonarne, przedmiot obowiązkowy, dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo (angielskie językoznawstwo historyczne), rok studiów II, semestr III

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych terminów z zakresu morfologii, składni, semantyki i fonetyki.

Liczba godzin zajęć: 30 (wykład)

metody dydaktyczne: wykład

punkty ECST: 2

nakład pracy: udział w wykładach 30h, udział w konsultacjach 5h, przygotowanie do zaliczenia pisemnego i udział w nim 15h, co odpowiada 50h=2 pkt ECST

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30+5+2=37 h /1,75 ECTS,

praktyczny 0 h /0 ECTS

Literatura:

1.Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

2.Fisiak, J. 1993. An Outline History of English. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW

3.Freeborn, D. 1992. From Old English to Standard English. London: Macmillan.

4.Griniewicz S., Sierada L.M., Thomas P. 2003. Introduction to the History and Varieties of the English Language. - Białystok, WSFiZ

5. Reszkiewicz A. 1998. Synchronic Essentials of Old English. Warszawa: PWN.

6. Wełna, J.1996. English Historical Morphology. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

7. The Cambridge History of the English Language, edited by John Algeo. CUP. 2001.

Efekty uczenia się:

1) Student zna podstawowe terminy i metody badań używane w językoznawstwie historycznym;

2. Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie zmian językowych, jakie zaszły w angielszczyźnie w poszczególnych okresach historycznych;

3. Student potrafi posługiwać się pojęciami i paradygmatami badawczymi z zakresu językoznawstwa historycznego;

4. Potrafi dokonać analizy morfologicznej i skłądniowej tekstów pochodzących z różnych okresów historycznych;

5. Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii języka angielskiego w pracy zawodowej (np. jako nauczyciel języka angielskiego).

Metody i kryteria oceniania:

pisemne zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 0400-AS1-1DGCA
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 0400-AS1-1ILJ

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 0400-AS1-1DGCA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 0400-AS1-1ILJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia w cyklu 2022/2023 będą prowadzone zgodnie ze skróconym opisem udostępnionym w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Zajęcia w cyklu 2022/2023 będą prowadzone zgodnie z opisem udostępnionym w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

1.Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

2.Fisiak, J. 1993. An Outline History of English. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW

3.Freeborn, D. 1992. From Old English to Standard English. London: Macmillan.

4.Griniewicz S., Sierada L.M., Thomas P. 2003. Introduction to the History and Varieties of the English Language. - Białystok, WSFiZ

5. Reszkiewicz A. 1998. Synchronic Essentials of Old English. Warszawa: PWN.

6. Wełna, J.1996. English Historical Morphology. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

7. The Cambridge History of the English Language, edited by John Algeo. CUP. 2001.

Uwagi:

Ze względu na stan pandemii, decyzją dziekana Wydziału Filologicznego wykład w roku 2021/2022 będzie prowadzony w formie zdalnej. Zaliczenie przedmiotu odbędzie się również zdalnie, za pośrednictwem platformy Eduportal.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rozumko
Prowadzący grup: Agata Rozumko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 0400-AS1-1DGCA
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 0400-AS1-1ILJ

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 0400-AS1-1DGCA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 0400-AS1-1ILJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia w cyklu 2023/2024 będą prowadzone zgodnie ze skróconym opisem udostępnionym w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Zajęcia w cyklu 2023/2024 będą prowadzone zgodnie z opisem udostępnionym w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

1.Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

2.Fisiak, J. 1993. An Outline History of English. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW

3.Freeborn, D. 1992. From Old English to Standard English. London: Macmillan.

4.Griniewicz S., Sierada L.M., Thomas P. 2003. Introduction to the History and Varieties of the English Language. - Białystok, WSFiZ

5. Reszkiewicz A. 1998. Synchronic Essentials of Old English. Warszawa: PWN.

6. Wełna, J.1996. English Historical Morphology. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

7. The Cambridge History of the English Language, edited by John Algeo. CUP. 2001.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 0400-AS1-1DGCA
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 0400-AS1-1ILJ

Założenia (lista przedmiotów):

Gramatyka opisowa języka angielskiego-ćwiczenia 0400-AS1-1DGCA
Gramatyka opisowa języka angielskiego-fonetyka i fonologia 0400-AS1-1GOFA
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 0400-AS1-1ILJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia w cyklu 2023/2024 będą prowadzone zgodnie ze skróconym opisem udostępnionym w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Pełny opis:

Zajęcia w cyklu 2023/2024 będą prowadzone zgodnie z opisem udostępnionym w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)".

Literatura:

1.Baugh, A. and T. Cable, 1978. A History of the English Language. London: Routledge

2.Fisiak, J. 1993. An Outline History of English. Poznań: Kantor Wydawniczy SAWW

3.Freeborn, D. 1992. From Old English to Standard English. London: Macmillan.

4.Griniewicz S., Sierada L.M., Thomas P. 2003. Introduction to the History and Varieties of the English Language. - Białystok, WSFiZ

5. Reszkiewicz A. 1998. Synchronic Essentials of Old English. Warszawa: PWN.

6. Wełna, J.1996. English Historical Morphology. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

7. The Cambridge History of the English Language, edited by John Algeo. CUP. 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)