Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2LNN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura najnowsza
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia polska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Na ćwiczeniach zostaną postawione pytania, dotyczące tematów podejmowanych przez współczesnych autorów, właściwości stylu poszczególnych pisarzy, charakterystycznych dla nich form i strategii pisarskich, wreszcie kontekstów kulturowych, a także publikacji teoretycznych, które można przywołać rozmawiając o wybranych tekstach.

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest historii literatury polskiej po roku 1989. Obejmuje opis rozwijających się obecnie tendencji w obrębie beletrystyki, literatury faktu, eseistyki, które powstały po przełomowym 1989 roku. Prezentuje współczesne zjawiska historyczne i społeczne, kulturowe, wpływające na literaturę oraz zmieniające jej kształt i sposoby rozumienia tego, co stanowi współczesną literaturę. Przybliża problematykę współczesnego życia literackiego i drogi rozwoju literatury najnowszej.

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr V, VI.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: Literatura Najnowsza (moduł 14).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin:15 h razy 2.

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na 1 spotkaniu (2 godzinnym) w semestrze.

12. Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 h razy 2 (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 30 h

Razem: 60 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 30 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym:30 h - 1 punkt ECTS.

Literatura:

Literatura przedmiotu (ogólna):

1. P. Czapliński, Nowa proza i rytuały inicjacji, w: „Kresy” 1996, nr 1.

2. P. Czapliński, Poruszona mapa: wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Kraków 2016.

3. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989 – próba scalenia: obiegi, wzorce, style, Kraków 2004.

4. Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. P. Śliwiński, Poznań 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent:

- definiuje podstawowe pojęcia z zakresu historii i teorii literatury oraz historii, teorii języka i teorii kultury (potrafi zdefiniować pojęcia „postmodernizm”, „homotekst”, „mikrolog”, „nie-miejsce”, „literanet”, „hipertekst”, „trauma” itp.)

– FP1_W03 – H1A_W03

- ma wiedzę o procesie historycznoliterackim, zna głównych twórców, tematy oraz prądy literatury polskiej (w tym najnowszej) oraz wybrane zagadnienia literatury powszechnej (wymienia nazwiska najważniejszych twórców po roku 1989, wiąże ich nazwiska z określonymi stylistykami i nutami, dostrzega rolę z jednej strony Holocaustu i jego następstw, z drugiej – procesów globalizacji i nowych technologii w kształtowaniu życia literackiego po 1989 roku)

– FP1_W05 – H1A_W04

- opisuje budowę, sposób istnienia i funkcjonowania dzieła literackiego (zna tytuły i tematykę ważniejszych dzieł omawianych na zajęciach oraz ich najważniejsze cechy, wiąże pojęcia: Holokaust, hipertekst, liternet oraz problematykę wykluczenia i kwestie Genderowe z poszczególnymi tekstami, rozumie funkcje pewnych motywów i technik stosowanych przez danego autora/daną autorkę)

– FP1_W06 – H1A_W04

- zna zasady, metody, narzędzia interpretacji i analizy komunikatów językowych, tekstów artystycznych i naukowych oraz zjawisk kultury (wskazuje ważniejszych autorów i autorki studiów nt. miejsca i znaczenia nauki dla literatury XX i XXI wieku, rekonstruuje ich sposób myślenia i interpretacji poszczególnych tekstów)

– FP1_W09 – H1A_W07

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent:

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł (poza klasycznymi zasobami bibliotecznymi korzysta z rozmaitych źródeł internetowych, zwłaszcza bibliotek cyfrowych i portali specjalistycznych)

– FP1_U03 – H1A_U01

- analizuje tekst artystyczny na płaszczyźnie historycznoliterackiej, stylistycznej, gatunkowej, kompozycyjnej, językowej i kulturowej (wskazuje zjawiska, technologie i postaci kluczowe dla formowania się najnowszej literatury polskiej, charakteryzuje główne tematy i dzieła im poświęcone z perspektywy historii nauki, historii mentalności oraz psychoanalizy, określa rolę nowych mediów i nowych typów komunikowania się w kształtowaniu tekstów powstałych po 1989 roku)

– FP1_U02 – H1A_U02

- planuje i konstruuje dłuższe wypowiedzi sproblematyzowane interpretacyjnie (odnosi się, używając języka dyscypliny, do istniejących studiów, wskazuje ich mocne strony oraz słabości, dostrzega również luki badawcze i proponuje, jak je wypełnić)

– FP1_U04 – H1A_U03

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych (wiąże poszczególne terminy/pojęcia z danymi kierunkami i szkołami badawczymi, odróżnia cele i metody literaturoznawstwa od metod stosowanych w naukach społecznych i psychologii, wykorzystuje jednak również te ostatnie dla wzbogacenia własnej interpretacji danego utworu/zjawiska literackiego)

– FP1_U06 – H1A_U04

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków (potrafi scharakteryzować dany utwór i ustosunkować się krytycznie do istniejących opracować, wskazując własną perspektywę)

– FP1_U08 – H1A_U06, H1A_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent:

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (przyjmuje rolę adwokata i/lub krytyka poszczególnych tekstów/ koncepcji/autorów, udziela krytycznego feedbacku pozostałym słuchaczkom i słuchaczom)

– FP1_K02 – H1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę z obu semestrów składa się na jedną ocenę końcową z przedmiotu.

Podstawą dopuszczenia do zaliczenia jest obecność studenta na zajęciach, jego aktywność w formie ustnej, a dodatkowo ocena z prezentacji przedstawionej podczas zajęć.

Można opuścić bez usprawiedliwienia 1 zajęcia (2-godzinne) w każdym semestrze. W przypadku większej liczby nieobecności student powinien udokumentować istotny powód nieobecności i zaliczyć materiał z danych zajęć na konsultacjach lub w inny sposób, uzgodniony z prowadzącym, potwierdzić znajomość problematyki zajęć i samodzielną pracę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Bednarczuk, Dariusz Piechota
Prowadzący grup: Monika Bednarczuk, Dariusz Piechota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest historii literatury polskiej po roku 1989. Obejmuje opis rozwijających się obecnie tendencji w obrębie beletrystyki, literatury faktu, eseistyki, które powstały po przełomowym 1989 roku. Prezentuje współczesne zjawiska historyczne i społeczne, kulturowe, wpływające na literaturę oraz zmieniające jej kształt i sposoby rozumienia tego, co stanowi współczesną literaturę. Przybliża problematykę współczesnego życia literackiego i drogi rozwoju literatury najnowszej.

Na ćwiczeniach zostaną postawione pytania, dotyczące tematów podejmowanych przez współczesnych autorów, właściwości stylu poszczególnych pisarzy, charakterystycznych dla nich form i strategii pisarskich, wreszcie kontekstów kulturowych, a także publikacji teoretycznych, które można przywołać rozmawiając o wybranych tekstach

Pełny opis:

1. Profil studiów: Ogólnoakademicki.

2. Forma studiów: Stacjonarne.

3.Poziom kształceni: studia pierwszego stopnia.

4. Rok III, semestr V, VI.

5. Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo.

6. Rodzaj przedmiotu: Literatura Najnowsza (moduł 14).

7. Wymagania wstępne: brak

8. Liczba godzin:15 h razy 2.

10. Metody dydaktyczne: heureza, dyskusja.

11. Zaliczenie zajęć: ustne, ocena wystawiana jest głównie na postawie aktywności i prezentacji o tematyce uzgodnionej wcześniej z prowadzącym.

Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na 1 spotkaniu (2 godzinnym) w semestrze.

12. Punkty ECTS: 2.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15 h razy 2 (w tym zaliczenie ustne).

Przygotowanie do zajęć: 30 h

Razem: 60 h.

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów: 30 h - 1 punkt ECTS; o charakterze praktycznym:30 h - 1 punkt ECTS.

Literatura:

Literatura przedmiotu (ogólna):

1. P. Czapliński, Nowa proza i rytuały inicjacji, w: „Kresy” 1996, nr 1.

2. P. Czapliński, Poruszona mapa: wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku, Kraków 2016.

3. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989 – próba scalenia: obiegi, wzorce, style, Kraków 2004.

4. Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. P. Śliwiński, Poznań 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.