Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna stylistyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2PST1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna stylistyka
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia polska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi stylami języka i formami wypowiedzi użytkowych oraz kształcenie umiejętności tworzenia zróżnicowanych stylistycznie i kompozycyjnie tekstów. Kształcenie praktycznej umiejętności analizowania określonych form wypowiedzi pisemnej oraz planowania, konstruowania i redagowania tekstu (ze szczególnym uwzględnieniem komunikatów użytkowych np.: listu, zaproszenia, podania, CV ), przetwarzania go ze względu na cel wypowiedzi i rodzaj przekazu, ugruntowanie kompetencji w świadomym stosowaniu środków stylistycznych i perswazyjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: dyskusja, ćwiczenia praktyczne (indywidualne i grupowe)

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (30 godz.); prace twórcze (5 godz.) - 1 ECTS

ŁĄCZNIE 35 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (30 godz.; 3 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (30 godz; 3 ECTS)

Pełny opis:

1. Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny.

2. Cechy dobrego stylu. Pojęcie błędu stylistycznego.

3. Zasady konstytutywne tekstu, spójność linearna i semantyczna, wyznaczniki delimitacji tekstu. Podawcze formy wypowiedzi.

4. Streszczenie - ponadgatunkowa forma przetwarzania komunikatu (streszczenie w różnych stylach, metody dokonywania streszczeń, technika pisania streszczeń).

5. Typologia gatunków wypowiedzi (gatunkowe wzorce wypowiedzi, genry mowy, gatunki mowy w perspektywie metajęzykowej).

6. Gatunki praktyczno-użytkowe (pisanie życiorysu lub listu motywacyjnego, cechy języka urzędowego, język oficjalny i nieoficjalny).

7. Styl dziennikarsko-publicystyczny (gatunki dziennikarskie, język i styl wypowiedzi dziennikarskiej, gatunki informacyjne). Tworzenie tekstu na podstawie modelu.

8. Analiza i recenzowanie wybranych tekstów własnych.

9. Gatunki publicystyczne (warsztat pisarski, nagłówek, kompozycja i styl felietonu i recenzji filmowej).

10. Styl retoryczny (podstawy retoryki, cele i budowa wypowiedzi retorycznej, przebieg analizy retorycznej, analizowanie przemówień, język mówiony i pisany, prezentowanie własnych przemówień).

11. Styl naukowy (cechy języka naukowego, streszczenia naukowe, abstrakty, pisanie pracy naukowej, szukanie i zbieranie źródeł, cytowanie, spis, parafrazowanie – sporządzanie planu pracy, przypisów i bibliografii).

12. Styl potoczny (wyznaczniki stylu potocznego, podziękowanie, przeprosiny, podziękowanie, prośba, style konwersacyjne i kulturowe).

13. Styl artystyczny (stylizacja, intertekstualność, problemy tłumaczenia tekstów literackich, pisanie bajek).

14. Recenzowanie wybranych prac i redagowanie oraz korekta tekstów własnych

15. Zaliczenie przedmiotu - test

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bartosiewicz D., Komunikacyjna funkcja wykładników spójności tekstu, Warszawa 2002.

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.

Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.

Pawelec R., Zdunkiewicz-Jedynak D. Jak to napisać. Poradnik redagowania i komponowania tekstów, Warszawa 2003.

Pawlic-Rafałowska E., Janik-Płocińska B., Formy wypowiedzi pisemnej, Warszawa 2005.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, Warszawa 2003. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995.

Wierzbicka A., Wierzbicki P., Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968. W. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000. Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Kraków 1994.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997.

Kopertowska D., Analiza stylistyczno-językowa tekstu, Kielce 1992.

O spójności tekstu, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1971.

Skudrzyk A., Urban K., Znaleźć słowo trafne... Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny, Katowice 2007.

Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka, red. S. Bąba, P. Fliciński, Poznań 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

FP1_W06 opisuje budowę, sposób istnienia i funkcjonowania dzieła literackiego H1A_W03

FP1_W07 ma wiedzę z zakresu metod opisu gramatycznego, semantycznego, stylistycznego, językoznawstwa współczesnego oraz historii języka H1A_W04

FP1_W08 charakteryzuje najważniejsze koncepcje teoretyczne oraz metodologie badań teoretycznoliterackich i językoznawczych H1A_W04

FP1_W11 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń H1A_W06

Umiejętności:

FP1_U04 planuje i konstruuje dłuższe wypowiedzi sproblematyzowane interpretacyjnie H1A_U02

FP1_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych H1A_U03

Kompetencje społeczne:

FP1_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, wykazuje wrażliwość na estetyczny i ideologiczny aspekt przekazu językowego H1A_K05

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia praktyczne w redagowaniu różnych form wypowiedzi pisemnych, praca twórcza indywidualna, binarna i grupowa,warsztaty grupowe. Formy oceny pracy studenta: prace twórcze w różnych formach, test redakcyjny.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i pozytywne oceny z testu i prac twórczych.

Do niezaliczenia przedmiotu kwalifikują trzy nieobecności na zajęciach. Student jest zobowiązany zaliczyć nieobecność w formie pracy pisemnej, realizowanej w czasie zajęć, które opuścił.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frąckiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Frąckiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać podstawową wiedzę z gramatyki opisowej języka polskiego i kultury języka.

Przedmiotem ćwiczeń są:

funkcjonalne style języka (potoczny, artystyczny, publicystyczny, naukowy, urzędowy, retoryczny, religijny) i ich charakterystyczne cechy; styl i norma stylistyczna; pojęcie błędu stylistycznego; kompozycja i spójność wypowiedzi językowej; warunki komunikatywności stylu, etyczny i estetyczny aspekt wypowiedzi.

Pełny opis:

1. Style funkcjonalne współczesnej polszczyzny.

2. Cechy dobrego stylu. Pojęcie błędu stylistycznego.

3. Zasady konstytutywne tekstu, spójność linearna i semantyczna, wyznaczniki delimitacji tekstu. Podawcze formy wypowiedzi.

4. Streszczenie - ponadgatunkowa forma przetwarzania komunikatu (streszczenie w różnych stylach, metody dokonywania streszczeń, technika pisania streszczeń).

5. Typologia gatunków wypowiedzi (gatunkowe wzorce wypowiedzi, genry mowy, gatunki mowy w perspektywie metajęzykowej).

6. Gatunki praktyczno-użytkowe (pisanie życiorysu lub listu motywacyjnego, cechy języka urzędowego, język oficjalny i nieoficjalny).

7. Styl dziennikarsko-publicystyczny (gatunki dziennikarskie, język i styl wypowiedzi dziennikarskiej, gatunki informacyjne). Tworzenie tekstu na podstawie modelu.

8. Analiza i recenzowanie wybranych tekstów własnych.

9. Gatunki publicystyczne (warsztat pisarski, nagłówek, kompozycja i styl felietonu i recenzji filmowej).

10. Styl retoryczny (podstawy retoryki, cele i budowa wypowiedzi retorycznej, przebieg analizy retorycznej, analizowanie przemówień, język mówiony i pisany, prezentowanie własnych przemówień).

11. Styl naukowy (cechy języka naukowego, streszczenia naukowe, abstrakty, pisanie pracy naukowej, szukanie i zbieranie źródeł, cytowanie, spis, parafrazowanie – sporządzanie planu pracy, przypisów i bibliografii).

12. Styl potoczny (wyznaczniki stylu potocznego, podziękowanie, przeprosiny, podziękowanie, prośba, style konwersacyjne i kulturowe).

13. Styl artystyczny (stylizacja, intertekstualność, problemy tłumaczenia tekstów literackich, pisanie bajek).

14. Recenzowanie wybranych prac i redagowanie oraz korekta tekstów własnych

15. Zaliczenie przedmiotu - test

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bartosiewicz D., Komunikacyjna funkcja wykładników spójności tekstu, Warszawa 2002.

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Kurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001.

Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.

Pawelec R., Zdunkiewicz-Jedynak D. Jak to napisać. Poradnik redagowania i komponowania tekstów, Warszawa 2003.

Pawlic-Rafałowska E., Janik-Płocińska B., Formy wypowiedzi pisemnej, Warszawa 2005.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, Warszawa 2003. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995.

Wierzbicka A., Wierzbicki P., Praktyczna stylistyka, Warszawa 1968. W. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000. Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Kraków 1994.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1997.

Kopertowska D., Analiza stylistyczno-językowa tekstu, Kielce 1992.

O spójności tekstu, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1971.

Skudrzyk A., Urban K., Znaleźć słowo trafne... Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny, Katowice 2007.

Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka, red. S. Bąba, P. Fliciński, Poznań 2006.

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę: ocena jest wypadkową:

1) oceny przygotowania studenta do zajęć i jego aktywności na zajęciach

2) oceny samodzielnie przygotowanego referatu z prezentacją

3) oceny z kolokwium.

Student może być nieobecny na jednych zajęciach bez konieczności zaliczenia zagadnień omawianych na tych zajęciach; wszystkie pozostałe nieobecności student musi zaliczyć pisemnie przed kolokwium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.