Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Redakcja i korekta językowa (warsztaty)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS1-2RKJ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Redakcja i korekta językowa (warsztaty)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 2 rok sem.letni 1 stopień
Filologia polska 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć wiedzę z zakresu kultury języka polskiego, stylistyki i gramatyki opisowej. Powinien znać zasady poprawności gramatycznej, interpunkcyjnej, leksykalnej, frazeologicznej, stylistycznej, znać podstawowe zasady komponowania tekstów należących do różnych gatunków.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany w ramach specjalności edytorskiej, prowadzony w formie laboratorium. Zajęcia przygotowują studentów do wykonywania korekty i opracowania redakcyjnego tekstu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności edytorskiej

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, edytorstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz. laboratorium

Metody dydaktyczne: ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 4 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (60 godz.) - 4 ECTS

ŁĄCZNIE 60 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela (60 godz.; 4 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (60 godz.; 4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

Karpowicz T., Dyskusyjne zagadnienia interpunkcyjne w praktyce zawodowej korektorów i redaktorów językowych, Warszawa 2011.

Wolańska E. i in., Jak pisać i redagować. Poradnik edytora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2010.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Furman W., Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej, [w:] Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2009. (1.3. Adjustacja)

Wolański A., Streszczenie jako ponadgatunkowa forma przetwarzania komunikatu, [w:] Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003. (rozdz. 13)

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W1. Zna zasady, metody, narzędzia interpretacji i analizy komunikatów językowych, tekstów artystycznych i naukowych oraz zjawisk kultury. (FP1_W09)

Metoda sprawdzania efektów: analiza wybranych tekstów z zastosowaniem poznanych zasad, metod i narzędzi

W2. Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych. (FP1_W02)

Metoda sprawdzania efektów: ćwiczenia w określaniu zjawisk językowych za pomocą poznanej terminologii

W zakresie umiejętności student:

U1. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł. (FP1_U10)

Metoda sprawdzania efektów: tworzenie i ocenianie prac pisemnych (biogram)

U2. Interpretuje komunikat językowy z wykorzystaniem kontekstów i świadomością nastawienia badawczego. (FP1_U03)

Metoda sprawdzania efektów: analiza tekstów z różnych odmian stylowych ukierunkowana na ich redakcję i korektę

W zakresie postaw społecznych student:

K1. Postępuje zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. (FP1_K03)

Metoda sprawdzania efektów: ćwiczenia praktyczne wymagające ustosunkowania się osoby wykonującej je do zasad etyki badawczej i edytorskiej

Metody i kryteria oceniania:

ćwiczenia praktyczne; praca z tekstem; elementy wykładu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gorlewska
Prowadzący grup: Ewa Gorlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany w ramach specjalności edytorskiej, prowadzony w formie laboratorium. Zajęcia przygotowują studentów do wykonywania korekty i opracowania redakcyjnego tekstu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności edytorskiej

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, edytorstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy i letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godz. laboratorium

Metody dydaktyczne: ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 4 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

uczestnictwo w ćwiczeniach (60 godz.) - 4 ECTS

ŁĄCZNIE 60 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi udziału nauczyciela (60 godz.; 4 ECTS) i zajęciami o charakterze praktycznym (60 godz.; 4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.

Karpowicz T., Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej, Warszawa 2011.

Karpowicz T., Dyskusyjne zagadnienia interpunkcyjne w praktyce zawodowej korektorów i redaktorów językowych, Warszawa 2011.

Wolańska E. i in., Jak pisać i redagować. Poradnik edytora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2010.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

Furman W., Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej, [w:] Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2009. (1.3. Adjustacja)

Wolański A., Streszczenie jako ponadgatunkowa forma przetwarzania komunikatu, [w:] Bańkowska E. i in., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, Warszawa 2003. (rozdz. 13)

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie z wykorzystaniem dostępnych platform e-learningowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.