Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie etap 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-PS2-1SEMM15 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie etap 1
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii polskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia polska 1 rok sem.letni 2 stopień
Filologia polska 1 rok sem.zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Lingwistyka tekstu 340-PS2-1LNGT
Semantyka i pragmatyka językowa 0400-PS1-3SIPJ

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać ogólną wiedzę o komunikacji językowej oraz umiejętność analizowania i interpretowania wypowiedzi pod względem semantycznym, stylistyczno-pragmatycznym i aksjologicznym.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Temat seminarium: Dyskursy społeczne w mediach – perspektywa lingwistyczna

Seminarium będzie poświęcone analizie wybranych dyskursów społecznych, reprezentowanych w mediach (szczególnie w Internecie). Tematem pracy dyplomowej może być analiza słownictwa, gatunków tekstów, strategii komunikacyjnych czy wyznaczników językowego obrazu świata właściwych typowi wybranego dyskursu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne /językoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok 2. stopnia, semestr I i II

Wymagania wstępne: semantyka i pragmatyka językowa, lingwistyka tekstu

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: seminarium - 60 godzin

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: dyskusja, projekt.

Sposoby weryfikacji: praca dyplomowa aktywność na zajęciach, systematyczność pracy, stopień zaangażowania w zbieranie materiałów i pisanie pracy, udział w dyskusjach

Punkty ECTS: 8

Bilans nakładu pracy studenta: 130 godzin

udział w zajęciach: 60 godz.

samodzielne lektury: 30 godzin

przygotowanie do zajęć: 40 godzin

Wskaźniki ilościowe: zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 60 godz. godz. (5 ECTS),

zajęcia praktyczne 40 godz. (3 ECTS)

Literatura:

1) Dyskurs i jego odmiany, red. B. Witosz i in., Katowice 2016.

2) B. Witosz, Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009.

3) J. Labocha, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków 2008

4) M. Wojtak, Rozłożone gazety, Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu, Lublin 2015.

5) Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

6) I. Loewe, Dyskurs telewizyjny w świetle lingwistyki mediów, Katowice 2018.

7) Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńko, Wrocław 2005;

8) Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003;

9) Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź 2002.

10) Współczesne analizy dyskursu, red. M. Krauz, S. Gajda, Rzeszów 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice badań nad dyskursem;

2) zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania komunikatów medialnych;

3) posiada wiedzę o historycznych, funkcjonalnych, kompozycyjnych, stylistycznych aspektach dyskursów społecznych

3) zna pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia: KA7_WG1 KA7_WG2 KA7_WK2

Umiejętności:

1) formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji oraz prowadzi dyskusję z innymi badaczami;

2) analizuje ii kontekstowo interpretuje komunikaty medialne z uwzględnieniem aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego;

3) formułuje syntetyczne wypowiedzi pisemne i ustne z wykorzystaniem własnych poglądów, poglądów innych autorów z użyciem argumentacji i specjalistycznej terminologii;

4) Potrafi wykorzystać źródła w indywidualnej pracy analityczno- interpretacyjnej.

5) Posiada umiejętność porozumiewania się z niespecjalistami i przedstawicielami nauk pokrewnych.

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się: KA7_UWKOU1 KA7_UWKOU2 KA7_UWKOU3 , KA7_UWOU1

Kompetencje:

1) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

2) określa priorytety służące realizacji zadania badawczego

3) dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki badawczej i edytorskiej.

Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się: KA7_ KOR2 KA7_ KKO1 KA7_KK02

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: dyskusja, projekt.

Sposoby weryfikacji: praca dyplomowa, aktywność na zajęciach, systematyczność pracy, stopień zaangażowania w zbieranie materiałów i pisanie pracy, udział w dyskusjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Szczepankowska
Prowadzący grup: Irena Szczepankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.