Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-1HAI
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia administracji
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
Administracja Niestacjonarna 1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od studentów wymagana jest ogólna wiedza historyczna na poziomie absolwenta szkoły średniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Omówienie ewolucji ustroju administracji doby nowożytnej, późnonowożytnej oraz XX wiecznych republik i reżimów autorytarnych i totalitarnych. Wskazanie idei oraz najważniejszych rozwiązań, które legły u podstaw współczesnej myśli administracyjnej oraz modelu administracji państw europejskich. Omówienie poszczególnych rozwiązań w aspekcie najważniejszych cech wspólnych modeli administracji poszczególnych epok historycznych.Zwrócenie uwagi na wykształcone w procesie ewolucji ustrojów administracji państwowej zasady, które legły u podstaw współczesnego modelu administracji centralnej i terenowej państw europejskich. Celem jest wykształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii i historii administracji; analizy wydarzeń i procesów historycznych na zasadzie porównawczej; rozumienia procesu narodzin nowoczesnej administracji publicznej i jej ewolucji w czasach nowożytnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki o polityce i administracji

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

15 godz. – wykład /w tym 7 godzin e-learning/.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. /w tym 7 godzin e-learning/, przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 40 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

H. Izdebski, Historia administracji, wyd. 5, Warszawa 2001.

W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989, Warszawa 2007.

J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Toruń 2002.

A. Bereza, G. Smyk, W. P. Tekely, A. Wrzyszcz, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, procesowego i ustrojowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KP6_WK1;

- absolwent zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej – KP6_WK2.

Umiejętności:

- absolwent potrafi brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracja publiczną i regulowanych przez prawo administracyjne – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich – KP6_UK2;

- absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – KP6_UO2.

Kompetencje społeczne:

- absolwent jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej – KP6_KK3.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub w wyjątkowych przypadkach ustny- I i II termin.

Podczas egzaminu studenci udzielają odpowiedzi na cztery z pięciu zadanych pytań o charakterze opisowym z listy zagadnień przekazanych na wykładzie. Za każde pytanie można otrzymać maksymalnie 3 punkty.

Punktacja:

7- punktów - dst;

8 punktów - dst plus;

9 punktów - dobry;

10 - 11 punktów - dobry plus;

12 punktów - bardzo dobry.

W przypadku zdania egzaminu /otrzymania minimum 7 punktów/

poprawne wykonanie co najmniej 75 % zadań e-learningowych podnosi ocenę z egzaminu o pół stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Niewiński
Prowadzący grup: Kamil Niewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ogólne omówienie ewolucji zarządu państwem w czasach dawnych. Omówienie szczegółowe ustroju administracji doby nowożytnej, późnonowożytnej oraz XX wiecznych republik i reżimów autorytarnych i totalitarnych. Wskazanie idei oraz najważniejszych rozwiązań, które legły u podstaw współczesnej myśli administracyjnej oraz modelu administracji państw europejskich. Zaprezentowanie procesu kształtowania się ustroju administracji centralnej i terytorialnej na ziemiach polskich, począwszy od czasów panowania Stanisława Augusta, poprzez okres II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej, czyli okresu bezpośrednio poprzedzającego wprowadzenie obecnie obowiązującego modelu polskiej administracji.

Pełny opis:

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki o polityce i administracji

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

15 godz. – wykład /w tym 7 godzin e-learningu/.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 8 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 40 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1) T. Maciejewski, Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI-XX w.), Warszawa 2013.

2) J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

3) W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989, Warszawa 2007.

4) G. Górski, Historia administracji, Monografie Kolegium Jagiellońskiego - dostępna online.

Dodatkowa:

1) H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001.

2) D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Toruń 2002.

3) A. Bereza, G. Smyk, W. P. Tekely, A. Wrzyszcz, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006.

Uwagi:

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z HISTORII ADMINISTRACJI

rok akademicki 2022/2023

1. Biurokratyczny model administracji według Maxa Webera.

2. Cechy administracji państwa absolutnego na przykładzie Francji Ludwika XIV.

3. System biurokratyczny jako podstawa organizacji administracji w monarchiach absolutnych.

4. Kameraliści i policyści – pierwsze doktryny prawa administracyjnego.

5. Administracja w Polsce czasów stanisławowskich (komisje rządowe wielkie, Rada Nieustająca).

6. System rządów parlamentarno-gabinetowych na wybranym przykładzie (Anglia, polska konstytucja 3 maja 1791, konstytucja III Republiki Francuskiej 1875)

7. Rewolucja francuska a administracja.

8. Organizacja administracji w napoleońskiej Francji.

9. Administracja w Księstwie Warszawskim

10. Sądownictwo a kontrola administracji – geneza, modele.

11. Najwyższy Trybunał Administracyjny w II RP.

12. Państwo prawa a administracja.

13. Autonomia Galicji.

14. Administracja centralna i terytorialna według konstytucji marcowej.

15. Samorząd terytorialny w II RP (po 1933 r.).

16. Wojewoda w II RP.

17. Starosta w II RP.

18. Samorząd gospodarczy i zawodowy w II RP.

19. Dekoncentracja w administracji II RP.

20. Administracja w Polsce Ludowej i zasada jednolitości władzy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Niewiński
Prowadzący grup: Kamil Niewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ogólne omówienie ewolucji zarządu państwem w czasach dawnych. Omówienie szczegółowe ustroju administracji doby nowożytnej, późnonowożytnej oraz XX wiecznych republik i reżimów autorytarnych i totalitarnych. Wskazanie idei oraz najważniejszych rozwiązań, które legły u podstaw współczesnej myśli administracyjnej oraz modelu administracji państw europejskich. Zaprezentowanie procesu kształtowania się ustroju administracji centralnej i terytorialnej na ziemiach polskich, począwszy od czasów panowania Stanisława Augusta, poprzez okres II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej, czyli okresu bezpośrednio poprzedzającego wprowadzenie obecnie obowiązującego modelu polskiej administracji.

Pełny opis:

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki o polityce i administracji

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

15 godz. – wykład /w tym 7 godzin e-learningu/.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 8 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 40 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1) T. Maciejewski, Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI-XX w.), Warszawa 2013.

2) J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

3) W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989, Warszawa 2007.

4) G. Górski, Historia administracji, Monografie Kolegium Jagiellońskiego - dostępna online.

Dodatkowa:

1) H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001.

2) D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Toruń 2002.

3) A. Bereza, G. Smyk, W. P. Tekely, A. Wrzyszcz, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006.

Uwagi:

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z HISTORII ADMINISTRACJI

rok akademicki 2023/2024

1. Biurokratyczny model administracji według Maxa Webera.

2. Cechy administracji państwa absolutnego na przykładzie Francji Ludwika XIV.

3. System biurokratyczny jako podstawa organizacji administracji w monarchiach absolutnych.

4. Kameraliści i policyści – pierwsze doktryny prawa administracyjnego.

5. Administracja w Polsce czasów stanisławowskich (komisje rządowe wielkie, Rada Nieustająca).

6. System rządów parlamentarno-gabinetowych na wybranym przykładzie (Anglia, polska konstytucja 3 maja 1791, konstytucja III Republiki Francuskiej 1875)

7. Rewolucja francuska a administracja.

8. Organizacja administracji w napoleońskiej Francji.

9. Administracja w Księstwie Warszawskim

10. Sądownictwo a kontrola administracji – geneza, modele.

11. Najwyższy Trybunał Administracyjny w II RP.

12. Państwo prawa a administracja.

13. Autonomia Galicji.

14. Administracja centralna i terytorialna według konstytucji marcowej.

15. Samorząd terytorialny w II RP (po 1933 r.).

16. Wojewoda w II RP.

17. Starosta w II RP.

18. Samorząd gospodarczy i zawodowy w II RP.

19. Dekoncentracja w administracji II RP.

20. Administracja w Polsce Ludowej i zasada jednolitości władzy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Niewiński
Prowadzący grup: Kamil Niewiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ogólne omówienie ewolucji zarządu państwem w czasach dawnych. Omówienie szczegółowe ustroju administracji doby nowożytnej, późnonowożytnej oraz XX wiecznych republik i reżimów autorytarnych i totalitarnych. Wskazanie idei oraz najważniejszych rozwiązań, które legły u podstaw współczesnej myśli administracyjnej oraz modelu administracji państw europejskich. Zaprezentowanie procesu kształtowania się ustroju administracji centralnej i terytorialnej na ziemiach polskich, począwszy od czasów panowania Stanisława Augusta, poprzez okres II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej, czyli okresu bezpośrednio poprzedzającego wprowadzenie obecnie obowiązującego modelu polskiej administracji.

Pełny opis:

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina/dyscyplina nauki - nauki społeczne/nauki o polityce i administracji

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć -

15 godz. – wykład /w tym 7 godzin e-learningu/.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 8 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 40 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1) T. Maciejewski, Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne (XVI-XX w.), Warszawa 2013.

2) J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków 2003.

3) W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989, Warszawa 2007.

4) G. Górski, Historia administracji, Monografie Kolegium Jagiellońskiego - dostępna online.

Dodatkowa:

1) H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 2001.

2) D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Toruń 2002.

3) A. Bereza, G. Smyk, W. P. Tekely, A. Wrzyszcz, Historia administracji w Polsce 1764 – 1989. Wybór źródeł, Warszawa 2006.

Uwagi:

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z HISTORII ADMINISTRACJI

rok akademicki 2023/2024

1. Biurokratyczny model administracji według Maxa Webera.

2. Cechy administracji państwa absolutnego na przykładzie Francji Ludwika XIV.

3. System biurokratyczny jako podstawa organizacji administracji w monarchiach absolutnych.

4. Kameraliści i policyści – pierwsze doktryny prawa administracyjnego.

5. Administracja w Polsce czasów stanisławowskich (komisje rządowe wielkie, Rada Nieustająca).

6. System rządów parlamentarno-gabinetowych na wybranym przykładzie (Anglia, polska konstytucja 3 maja 1791, konstytucja III Republiki Francuskiej 1875)

7. Rewolucja francuska a administracja.

8. Organizacja administracji w napoleońskiej Francji.

9. Administracja w Księstwie Warszawskim

10. Sądownictwo a kontrola administracji – geneza, modele.

11. Najwyższy Trybunał Administracyjny w II RP.

12. Państwo prawa a administracja.

13. Autonomia Galicji.

14. Administracja centralna i terytorialna według konstytucji marcowej.

15. Samorząd terytorialny w II RP (po 1933 r.).

16. Wojewoda w II RP.

17. Starosta w II RP.

18. Samorząd gospodarczy i zawodowy w II RP.

19. Dekoncentracja w administracji II RP.

20. Administracja w Polsce Ludowej i zasada jednolitości władzy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)