Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System budżetowy samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-3BST
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System budżetowy samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty specjal.-samorząd terytorialny
ADM.Stacj.3 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Syntetycznie cel zajęć można określić jako przedstawienie podstawowej problematyki funkcjonowania systemu budżetowego na szczeblu jednostek samorządu terytorialnego (JST). Studenci zapoznają się z instytucjonalno-prawnymi oraz innymi (w tym ekonomicznymi) czynnikami decydującymi o budowie systemu budżetowego JST, a tym samym wpływającymi na formy prowadzenia gospodarki budżetowej. W trakcie zajęć omówione zostaną kategorie, a w ich ramach - poszczególne rodzaje instrumentów, stosowanych w samorządowej gospodarce budżetowej. Scharakteryzowane zostaną zasadnicze etapy jej prowadzenia (przykładowo: planowanie i programowanie finansowe, pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków, zarządzanie długiem) oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 6.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 0 godz. zdalnych synchronicznie, 0 godz. zdalnych asynchronicznie).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012

2) Ruśkowski E., Kontrola finansów publicznych, Białystok 2021

3) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

4) Ruśkowski E. Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007

5) Salachna J.M. (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa. Projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość, Gdańsk 2014

6) Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2007

7) Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 2010

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Salachna J.M. (red.), Stelmaszczyk K., Tyniewicki M., Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2019

2) Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012

3) Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym, Difin, Warszawa 2007

4) Salachna J.M., Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię prawa finansowego, w szczególności w systemu budżetowego samorządu terytorialnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji samorządowej - KP6_WG2;

- podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji samorządowej, w szczególności w obszarze samorządowego systemu budżetowego - KP6_WK2.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa finansowego regulującego system budżetowy na szczeblu samorządowym (materialnego, ustrojowego i procesowego) powiązanej z funkcjonowaniem administracji samorządowej - KP6_UK1.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent: jest gotów:

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji samorządowej, w tym:

– przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

– dbałości o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego - KP6_UK1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę będzie miało formę pisemną (opisową) albo ustną. Wybór formy (tylko pisemna albo tylko ustna) zależeć będzie od preferencji studentów w tym zakresie.

Wykład: zaliczenie ustne albo pisemne na ocenę.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko
Prowadzący grup: Ewa Lotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)