Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucjonalny system zwalczania nielegalnej migracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-2IZM
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalny system zwalczania nielegalnej migracji
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
KRYM.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień z obszaru działań podejmowanych przez państwa celem przeciwdziałania i zwalczania migracji o nieuregulowanym statusie (nielegalnej migracji). Student zostanie zapoznany z podstawowymi zagadnieniami terminologicznymi odnoszącymi się do migracji, Irregular migration, nielegalnej migracji itp. Omówione zostaną także przepisy prawa karnego, które mają na celu przeciwdziałanie zjawisku. Analizie zostaną poddane także zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, które mają charakter penalny i świadczą o kryminalizacji migracji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 20 godz. wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład (w sali), dyskusja, analiza przepisów, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 20 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 30 godz. Razem godz. 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS.

Literatura:

W. Klaus, M. Szulecka, Nieudokumentowane migracje, w: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 367–385.

M. Szulecka, Przejawy nielegalnej migracji w Polsce, „Archiwum Kryminologii” XXVIII. Warszawa 2016, s. 191-268.

M. Szulecka, Migracje jako źródło wybranych zagrożeń dla porządku prawnego i publicznego, w: W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Warszawa 2017.

W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Warszawa 2017.

K. Laskowska. M. Perkowska, Przestępstwo nielegalnego przekroczenia polskiej granicy w ujęciu empirycznym, Prawo w działaniu 2020, nr 43, s. 9-36.

M. Perkowska, Przerzut migrantów przez polską wschodnią granicę – studium przypadku, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 57–85.

M. Perkowska, Zagrożenie nielegalną imigracją na polskim odcinku zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, Prawo i Polityka 2016, tom 7, s. 161-173.

M. Perkowska, Nielegalna migracja w Europie – aspekty prawne i kryminologiczne, TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 2017, nr 12/3, s. 59-75

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP7_WG3 w pogłębionym stopniu wpływ zmian prawnospołeczno-ekonomiczno-politycznych na ewolucję, skalę, dynamikę i skutki przestępczości

KP7_WK2 kluczowe zagadnienia o wielokierunkowych relacjach między człowiekiem a społeczeństwem oraz podmiotów sektora publicznego i prywatnego i wynikające z nich fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

KP7_WK4, w pogłębionym stopniu aspekty ekonomiczne, prawne, organizacyjne i etyczne związane z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego i prywatnego, międzynarodowych lub organizacji społecznych na

rzecz bezpieczeństwa publicznego

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP7_UK2 prowadzić debatę dotyczącą relacji między intensywnością negatywnych zjawisk społecznych a adekwatnością przedsięwzięć organizacyjno-prawnych podejmowanych przez podmioty sektora publicznego i prywatnego

KP7_UK3 przygotować opracowania pisemne lub prowadzić debatę na tematy prawne i kryminologiczne

KP7_UO1 współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KP7_KK3 dokonywania pogłębionej i krytycznej oceny racjonalności, przydatności, a także efektywności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz

instytucjonalnych, dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na podstawie testu pisemnego.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Marcin Kryński, Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)