Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona informacji niejawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-2OIN
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona informacji niejawnych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
KRYM.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie z organizacją ochrony informacji niejawnych oraz z obowiązkami i kompetencjami służb ochrony

państwa; poznanie zakresu i procedury dostępu do informacji niejawnych oraz zapoznanie ze skutkami prawno-karnymi, cywilnymi i

dyscyplinarnymi niewłaściwego przetwarzania informacji niejawnych lub bezprawnego ich ujawnienia

Skrócony opis:

Wykład obejmuje omówienie postanowień ustawy regulującej ochronę informacji niejawnych oraz systemu ochrony informacji niejawnych, obejmującego zasady przetwarzania informacji niejawnych w stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami

międzynarodowymi. Ponadto z wykorzystaniem orzecznictwa oraz publikacji naukowych i prasowych zaprezentowane będą praktyczne problemy stosowania prawa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 20 godzin wykładu (w tym 10 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – wykład,, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 20 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 26,5 godz., egzamin 1 godz. Razem: 84 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura:

S. Hoc, Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, Wybrane zagadnienia, Opole 2006.

B. Iwaszko, Ochrona informacji niejawnych w praktyce, Warszawa 2012.

M Polok, Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2006

Ochrona informacji niejawnych. Poradnik Praktyczny, Biblioteka Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie::

- pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości - KP7_WK3,

- w pogłębionym stopniu aspekty prawne, organizacyjne i etyczne związane z funkcjonowaniem organów państwowych, międzynarodowych lub organizacji społecznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego - KP7_WK4,

Umiejętności, absolwent potrafi:

- we właściwy sposób dobierać źródła informacji oprawnych i kryminologicznych aspektach przestępczości - KP7_UW1,

- prowadzić debatę dotyczącą relacji między intensywnością negatywnych zjawisk społecznych a adekwatnością przedsięwzięć organizacyjno-prawnych podejmowanych przez państwo - KP7_UK2,

- samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym - KP7_UU1,

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez systemową analizę profilaktyki przestępczości - KP7_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Metody: wykład (stacjonarnie, zdalnie oraz w formie e-learningu); konsultacje

Wykład: egzamin pisemny na podstawie treści wykładu

Egzamin obejmuje udzielenie odpowiedzi na trzy pytania w postaci opisowej. Czas trwania egzaminu 30 min. Minimalna liczba punktów niezbędna do otrzymania oceny dostatecznej wynosi 8 punktów. Maksymalna liczba punktów 15.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia oraz egzaminu przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)