Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-2OPR
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne cz. I (ogólna, prawo rzeczowe)
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Prawo Niestacjonarne 2 rok 1 stopień sem. Letni
Prawo Niestacjonarne 2 rok 1 stopień sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza na tematy poprzedzające kurs prawa cywilnego, zwłaszcza z zakresu wstępu do prawoznawstwa, prawa rzymskiego i logiki prawniczej.

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat prawa cywilnego, w tym zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego w części ogólnej i prawie rzeczowym, a w szczególności elementarnych pojęć prawa cywilnego, a także roli prawa cywilnego w obrocie prawnym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Poziom kształcenia - jednolite magisterskie (studia niestacjonarne).

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III i IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 32 godzin wykładu (w tym 16 godz. e-learninu) i 16 godz. ćwiczeń (w tym 8 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 9.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 48 godz. ( tym 24 e-learning), przygotowanie do zajęć i egzaminu 157,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 26,,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 67,5 godzin, co odpowiada 2,7 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 157,5 godz., co odpowiada 6,3 pkt ECTS.

Literatura:

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2016 (wyd. 11).

3. A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Warszawa 2021(wyd. 6)

4. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3, Warszawa 2020 (wyd. 4).

5. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4, Warszawa 2021 (wyd. 4).

6. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2022 (wyd. 5)

7. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

8. Z. Radwański (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2, Warszawa 2019 (wyd. 3).

9. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2023 (wyd. 17).

10. J. Ignatoiwvz, K. Stefaniuk, A. Wolter, Prawo cywilne,. Zarys części ogólnej, Warszawa 2020 (wyd. 4).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego – KP7_WG3;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa cywilnego-– KP7_WK3;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – KP7_WK5;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa cywilnego – KP7_UW1;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa cywilnego - KP7_UW3;

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych - KP7_UW4;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób – KP7_KO1;

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KP7_KR1.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ćwiczenia – obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych; zaliczenie pisemne lub ustne. Aktywny udział w ćwiczeniach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia maksymalnie o jedną ocenę.

Egzamin - pisemny lub ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu i obejmuje zakres części ogólnej prawa cywilnego i prawa rzeczowego. Student powinien być w stanie zaprezentować poszczególne instytucje, posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych konstrukcji prawnych i zdolność zaprezentowania ich środkami opisu teoretycznego, włączając stanowisko doktryny i orzecznictwa, jak również rozstrzygać poszczególne przypadki.

Ćwiczenia: zaliczenie końcowe - zaliczenie pisemne w formie testu oraz rozwiązania kazusów (I etap) i zaliczenie ustne (II etap).

Wykład: egzamin końcowy - egzamin pisemny w formie testu oraz rozwiązania kazusów (I etap) i egzamin ustny (II etap). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji na odległość.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pawlikowska
Prowadzący grup: Krzysztof Michalak, Joanna Pawlikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Bieliński
Prowadzący grup: Arkadiusz Bieliński, Justyna Matys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat prawa cywilnego, w tym zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego w części ogólnej i prawie rzeczowym, a w szczególności elementarnych pojęć prawa cywilnego, a także roli prawa cywilnego w obrocie prawnym.

Literatura:

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2016 (wyd. 11).

3. A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Warszawa 2021(wyd. 6)

4. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3, Warszawa 2020 (wyd. 4).

5. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4, Warszawa 2021 (wyd. 4).

6. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2022 (wyd. 5)

7. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

8. Z. Radwański (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2, Warszawa 2019 (wyd. 3).

9. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2023 (wyd. 17).

10. J. Ignatoiwvz, K. Stefaniuk, A. Wolter, Prawo cywilne,. Zarys części ogólnej, Warszawa 2020 (wyd. 4).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Bieliński
Prowadzący grup: Arkadiusz Bieliński, Joanna Huzarska-Pruszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat prawa cywilnego, w tym zasad i instytucji z zakresu prawa cywilnego w części ogólnej i prawie rzeczowym, a w szczególności elementarnych pojęć prawa cywilnego, a także roli prawa cywilnego w obrocie prawnym.

Literatura:

1. A. Doliwa, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2012.

2. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2016 (wyd. 11).

3. A.K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Warszawa 2021(wyd. 6)

4. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 3, Warszawa 2020 (wyd. 4).

5. E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. System Prawa Prywatnego. Tom 4, Warszawa 2021 (wyd. 4).

6. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2022 (wyd. 5)

7. S. Prutis, Instytucje podstawowe prawa prywatnego, Białystok 2018.

8. Z. Radwański (red.), Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 2, Warszawa 2019 (wyd. 3).

9. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2023 (wyd. 17).

10. J. Ignatoiwvz, K. Stefaniuk, A. Wolter, Prawo cywilne,. Zarys części ogólnej, Warszawa 2020 (wyd. 4).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)