Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo cywilne - 4 rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-4SEMXPCO
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo cywilne - 4 rok
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria i proseminaria
Pr. Niestac. 4rok sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów wyboru problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 20 godzin seminarium (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 4 godz. zdalne asynchroniczne)

Liczba punktów ECTS - 6.

Rok studiów/sem. - rok IV, sem. 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach - 20 godzin (w tym 10 godz. zdalnych synchronicznych), przygotowanie do zajęć - 71 godzin, konsultacje - 59 godzin. Razem: 150 godzin, co odpowiada 7 punktom ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Metody dydaktyczne - seminarium, konsultacje, referaty, dyskusja, analiza aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, praca w grupach.

Literatura:

R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa 2009

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008

J.W. Wołpiuk, Jak napisać pracę dyplomową? Prawo publiczne. Przewodnik metodyczny pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), Warszawa 2007,

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

S. Urban, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2003

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2001

Efekty uczenia się:

KA7_WK3, KA7_WK6, KA7_WK7, KA7_UU1, KA7_UW4, KA7_UO2, KA7_UK1,

KA7_KK1

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych

dyscyplin prawa,

KA7_WK6 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania

danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze

stosowane w naukach prawnych,

KA7_WK7 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności

intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony

własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami,

KA7_UU1 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn

i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje

merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując

metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

KA7_UW4 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów

prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie;

potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych,

KA7_UO2 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując

metody badawcze stosowane w naukach prawnych,

KA7_UK1 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania

wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej

oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych

dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę

teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych

samodzielnie,

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji

określonego przez siebie lub innych zadania,

Metody i kryteria oceniania:

Konsultacje, referaty, dyskusja, analiza aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie tematyki prac magisterskich przygotowywanych przez seminarzystów, praca w grupach.

Zakres ocen: od 2 do 5. Podstawą oceny jest przygotowanie i przedstawienie referatu dotyczącego wybranego zagadnienia istotnego w perspektywie planowanego przez studenta tematu pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czaplicki, Krzysztof Michalak
Prowadzący grup: Paweł Czaplicki, Krzysztof Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Michałowski
Prowadzący grup: Rafał Michałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pannert
Prowadzący grup: Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)