Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-5SEMPKA
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - seminaria i proseminaria
Pr. Niestac. 5 rok sem. LETNI
Pr. Niestac. 5 rok sem. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 9.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium magisterskie

Dziedzina i dyscyplina nauki - Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr - V/sem. IX i X

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 36 h seminarium magisterskie (w tym 18 godz. zdalnie, 12 synchronicznie, 6 asynchronicznie)

Metody dydaktyczne – wykład, prezentacja, dyskusja, konsultacje indywidualnie i grupowo

Punkty ECTS – 9

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach - 36 godzin (w tym 12 godz. zdalnych synchronicznych i 6 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć - 50 godzin, udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 145 godzin. Razem: 225 godzin, co odpowiada 9 punktom ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 175 godz., co odpowiada 7 punktom ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godziny, co odpowiada 2 punktom ECTS.

Literatura:

- A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

- A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

- A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

- B. Hołyst, Kryminologia, Warszwa 2016.

- Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

- E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

- E. Glińska, Specyfika metodologiczna nauk społecznych, (w:) B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, Białystok 2012.

- J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

- J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

- J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

- J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

- J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

- M. Borucka-Arctowa, Podejście socjologiczne, (w:) A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

- R. Kolman, K. Szczepańska, Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Toruń 2011.

- S. Juszczyk, Badania ilościowe w naukach społecznych, Katowice 2005

- S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

- Z. Ziembiński, Szkice z metodologii szczegółowych nauk prawnych, Warszawa-Poznań 1983.

- W. J. Kosior, Odpowiedzialność karna za pisanie prac dyplomowych na zlecenie i za posługiwanie się nimi, Prok. i Pr. 2023, nr 4, s. 87-105.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

KA7_WK6 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KA7_WK7 - zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA7_UU1 - rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KA7_UW4 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania, z zachowaniem norm etycznych

KA7_UO2 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KA7_UK1 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę

teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Metody: konsultacje prowadzone w grupie oraz – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie.

Zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy magisterskiej, zaakceptowanej przez promotora i złożonej w APD.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna 1 nieobecność, pozostałe należy zaliczyć na najbliższym dyżurze. Zajęcia odbywają się stacjonarnie i zdalnie (synchronicznie i asynchronicznie)

Kryteria oceny:

- ocena prac studentów – indywidualnie,

- uczestnictwo w seminarium,

- przygotowanie poszczególnych części pracy.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)