Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1ZAR Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 1 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania, w tym o poszczególnych jego funkcjach tj.: planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu (podejmowanie decyzji, motywowanie pracowników, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów) i kontrolowaniu. Przedmiotem treści wykładowych jest również organizacja i jej miejsce w otoczeniu.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne (2,25 pkt

ECTS) oraz nauki o zarządzaniu i jakości (0,75 pkt ECTS)

Rok studiów/semestr – rok I/sem. II.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., zaliczenie 2 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2014.

2. A. K. Koźmiński, D. Jemieliniak, Zarządzanie od podstaw, Warszawa 2011.

3. Zarządzanie, pod red. A. K. Koźmińskiego, PWN 2004,

4. Podstawy zarządzania pod red M. Strużyckiego, Warszawa 2014,

5. Podstawy organizacji i zarządzania, R. Romanowska (red.), Warszawa 2001.

6. A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń 2001.

7. Podstawy zarządzania, B. Kożuch, M. Cywoniuk (red.), Białystok 2000

8. M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Łódź 1997.

9. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski B., R. Rutka, Organizacja i zarządzanie, Gdańsk 1993.

Literatura uzupełniająca:

1. Ch. Barnard, Funkcje kierownicze. Nowoczesność, Kraków 1997.

2. S. P. Robbins, Zachowania w organizacji, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG5 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UU2 - dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK2 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

KA7_KO3 - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Sposób weryfikacji efektów uczenia się: test pisemny (sposób wspólny dla wszystkich efektów)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż jednych zajęć, jest on zobowiązany do odpracowania nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze lub pisemną drogą mailową z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odpracowanie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Metodą weryfikacji wiedzy studentów jest egzamin pisemny – test.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarz
Prowadzący grup: Anna Drabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania, w tym o poszczególnych jego funkcjach tj.: planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu (podejmowanie decyzji, motywowanie pracowników, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów) i kontrolowaniu. Przedmiotem treści wykładowych jest również organizacja i jej miejsce w otoczeniu.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne (2,25 pkt

ECTS) oraz nauki o zarządzaniu i jakości (0,75 pkt ECTS).

Rok studiów/semestr – rok I/sem. II.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., zaliczenie 2 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2014.

2. A. K. Koźmiński, D. Jemieliniak, Zarządzanie od podstaw, Warszawa 2011.

3. Zarządzanie, pod red. A. K. Koźmińskiego, PWN 2004,

4. Podstawy zarządzania pod red M. Strużyckiego, Warszawa 2014,

5. Podstawy organizacji i zarządzania, R. Romanowska (red.), Warszawa 2001.

6. A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń 2001.

7. Podstawy zarządzania, B. Kożuch, M. Cywoniuk (red.), Białystok 2000

8. M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Łódź 1997.

9. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski B., R. Rutka, Organizacja i zarządzanie, Gdańsk 1993.

Literatura uzupełniająca:

1. Ch. Barnard, Funkcje kierownicze. Nowoczesność, Kraków 1997.

2. S. P. Robbins, Zachowania w organizacji, Warszawa 2004.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Prowadzący grup: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania, w tym o poszczególnych jego funkcjach tj.: planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu (podejmowanie decyzji, motywowanie pracowników, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów) i kontrolowaniu. Przedmiotem treści wykładowych jest również organizacja i jej miejsce w otoczeniu.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne (2,25 pkt

ECTS) oraz nauki o zarządzaniu i jakości (0,75 pkt ECTS).

Rok studiów/semestr – rok I/sem. II.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., zaliczenie 2 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2014.

2. A. K. Koźmiński, D. Jemieliniak, Zarządzanie od podstaw, Warszawa 2011.

3. Zarządzanie, pod red. A. K. Koźmińskiego, PWN 2004,

4. Podstawy zarządzania pod red M. Strużyckiego, Warszawa 2014,

5. Podstawy organizacji i zarządzania, R. Romanowska (red.), Warszawa 2001.

6. A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń 2001.

7. Podstawy zarządzania, B. Kożuch, M. Cywoniuk (red.), Białystok 2000

8. M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Łódź 1997.

9. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski B., R. Rutka, Organizacja i zarządzanie, Gdańsk 1993.

Literatura uzupełniająca:

1. Ch. Barnard, Funkcje kierownicze. Nowoczesność, Kraków 1997.

2. S. P. Robbins, Zachowania w organizacji, Warszawa 2004.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Prowadzący grup: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zarządzania, w tym o poszczególnych jego funkcjach tj.: planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu (podejmowanie decyzji, motywowanie pracowników, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów) i kontrolowaniu. Przedmiotem treści wykładowych jest również organizacja i jej miejsce w otoczeniu.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – do wyboru.

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne (2,25 pkt

ECTS) oraz nauki o zarządzaniu i jakości (0,75 pkt ECTS).

Rok studiów/semestr – rok I/sem. II.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20,5 godz., zaliczenie 2 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2014.

2. A. K. Koźmiński, D. Jemieliniak, Zarządzanie od podstaw, Warszawa 2011.

3. Zarządzanie, pod red. A. K. Koźmińskiego, PWN 2004,

4. Podstawy zarządzania pod red M. Strużyckiego, Warszawa 2014,

5. Podstawy organizacji i zarządzania, R. Romanowska (red.), Warszawa 2001.

6. A. Bednarski, Zarys teorii organizacji i zarządzania, Toruń 2001.

7. Podstawy zarządzania, B. Kożuch, M. Cywoniuk (red.), Białystok 2000

8. M. Bielski, Organizacje. Istota, struktury, procesy, Łódź 1997.

9. A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski B., R. Rutka, Organizacja i zarządzanie, Gdańsk 1993.

Literatura uzupełniająca:

1. Ch. Barnard, Funkcje kierownicze. Nowoczesność, Kraków 1997.

2. S. P. Robbins, Zachowania w organizacji, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.