Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski cz. IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-2LJA4
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz. IV
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - lektoraty
PR.Stacj. 2 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Kurs ma za zadanie znaczące rozwinięcie umiejętności posługiwania się terminologią prawniczą w języku obcym oraz umiejętności wyszukiwania, rozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z dziedziną prawa w języku obcym, w tym szersze rozwinięcie umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych, w tym przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Znaczące rozwinięcie umiejętności posługiwania się terminologią prawniczą w języku obcym, a także szersze rozwinięcie umiejętności rozumienia tekstów obcojęzycznych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku obcym, w tym również przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Prawa UwB

Nazwa kierunku studiów prawo

Poziom kształcenia studia jednolite magisterskie

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 370-PS5-2LJA4

Język przedmiotu j. obcy / polski

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina nauk humanistycznych, językoznawstwo

Rok studiów /semestr II rok / semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą kontynuację lektoratu na poziomie B2 według ESKJO.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30 godz. (w tym do 14 godz. e-learningu) – lektorat

Założenia i cele przedmiotu Znaczące rozwinięcie umiejętności posługiwania się terminologią prawniczą w języku obcym oraz umiejętności wyszukiwania, rozumienia i analizy informacji z różnych źródeł związanych z dziedziną prawa w języku obcym, w tym szersze rozwinięcie umiejętności rozumienia obcojęzycznych tekstów pisanych i mówionych oraz przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych, w tym przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy pod kątem umiejętności językowych i komunikacyjnych.

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Lektorat prowadzony jest w formie stacjonarnej oraz e-learningowej poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności językowych (prezentacje ustne, prace pisemne, zadania rozwijające zasób słownictwa specjalistycznego w języku obcym, rozumienie autentycznych materiałów audiowizualnych oraz tekstów specjalistycznych).

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie semestru poprzez:

- aktywny udział w zajęciach

- regularne przygotowanie do zajęć

- przedłożenie prac pisemnych (np. streszczenia, listy formalne, itp.);

- przedstawienie prezentacji ustnej z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej,

- zdanie na min. 51% testów kontrolnych

- wykonanie ma min. 51% zadań na platformie EduPortal

Egzamin (pisemny i ustny) na koniec semestru IV (obejmujący zagadnienia specjalistyczne). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń zgodnie z informacjami powyżej.

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe).

Punkty ECTS 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym do 14 godz. e-learningu),

przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach

związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt

ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada

1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego

udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa - zagadnienia specjalistyczne:

Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Beck; 2014

The Lawyer's English Language Coursebook (Second Edition); Mason C., Atkins R.; Global Legal English, 2016

Legal English Basics; Cyganik M.; Beck, 2018

Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników; Konieczna-Purchała A.; Beck; 2014

Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2014

International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

Career Paths: Law, Taylor J., Zeter J., Express Publishing, 2011

Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

Test Your Professional English: Law; Brieger N.; Penguin English Guides, 2002

Key Legal Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; WSP i Z. Koźmiński, 2004

Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge; 2007

Prove Your Point. Sztuka argumentacji w języku angielskim; Kurtyka A., Wydawnictwo EGIS; 2006

Język angielski powtórka przed egzaminem opracowania tematyczne; Matasek M., wyd. Handybooks; 2006

Interaktywne repetytorium leksykalne; Olejnik D.; Wydawnictwo

LektorKlett; 2009

Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press; 2008

A course in English for Academic Purposes; De Chazal E., McCarter S., Rogers L., Moore J.; Oxford EAP; 2012

Britain for Learners of English; O'Driscoll J.; Oxford; 2009

Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing; 2010

Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005

Literatura podstawowa (zagadnienia ogólne):

Keynote B2, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett (Nowa Era 2015)

English File Upper-Intermediate (Third Edition), C.Oxenden, C.Latham-Koenig, OUP, 2014

English File Advanced (Third Edition), C.Oxenden, C.Latham-Koenig, J.Lambert, OUP, 2015

Literatura uzupełniająca (zagadnienia ogólne):

English Vocabulary in Use; Redman S.; Cambridge University Press; 2003

Test Your English Vocabulary in Use; Redman S.; Gairns R., Cambridge University Press; 2003

First Certificate Language Practice; Vince M.; Macmillan; 2003

Networking in English; Barret B., Sharma P.; Macmillan; 2010

Destination B2; Mann M., Taylore-Knowles S.; Macmillan; 2006

Picture. Intercultural Communication in Europe. A Rough Guide; Libertas Publishing; 2005

Speakout advanced, Clare A., Wilson JJ, Pearson Longman, 2012

Life upper-intermediate; Dummett P., Hughes J., Stephenson H.; HEINLE CENGAGE Learning; 2012

bazy danych z materiałami dla lektorów języka angielskiego:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.oup.com/elt (Oxford University Press)

www.pearsonelt.com (Pearson Longman)

quizlet.com, itp.

czasopisma i gazety: „Newsweek”, „The Guardian”, itp.

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net, www.ted.com, itp.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się

1. Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą KP7_WK2

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, testy kontrolne; prace pisemne; prezentacje ustne

2. Student zna język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego KP7_UK2

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, testy kontrolne; prace pisemne; prezentacje ustne; ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć

3. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób KP7_K01

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, ocena aktywności w trakcie zajęć i przygotowania do zajęć, ocena efektów pracy zespołowej

4. Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role KP7_KR1

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, ocena efektów pracy zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia przedmiotu.

Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń poprzez:

- aktywny udział w zajęciach

- regularne przygotowanie do zajęć

- przedłożenie prac pisemnych (np. streszczenia, listy formalne, itp.)

- przedstawienie prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej

- zdanie na min. 51% testów kontrolnych

- zaliczenie na min. 51% modułów e-learningowych na platformie Eduportal

- zaliczenie na min. 51% prac wysyłanych przez USOSmail

Skala ocen:

100% - 91% - bardzo dobry (5.0)

90% - 81% - dobry plus (4.5)

80% - 71% - dobry (4.0)

70% - 61% - dostateczny plus (3.5)

60% - 51% - dostateczny (3.0)

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 lub 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania - do decyzji lektora). W przypadku dodatkowej nieobecności na zajęciach, student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji wszelkich zaległych prac i testów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Penza-Szachowicz, Halina Sierocka, Ewa Wyszczelska
Prowadzący grup: Małgorzata Penza-Szachowicz, Halina Sierocka, Ewa Wyszczelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kuzia, Małgorzata Penza-Szachowicz, Ewa Wyszczelska
Prowadzący grup: Anna Kuzia, Małgorzata Penza-Szachowicz, Ewa Wyszczelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Sierocka, Ewa Wyszczelska
Prowadzący grup: Halina Sierocka, Ewa Wyszczelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)