Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-3PFP
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo finansów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 3 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Studenci zapoznają się nie tylko ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji, ale także z funkcjonowaniem, w świetle obowiązujących regulacji, systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt (takimi np. jak ustrój państwa i określona polityka finansowa, sytuacja gospodarcza, stan decentralizacji). W trakcie zajęć omówione zostaną regulacje prawne normujące zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej, w tym także odnoszące się do etapów planowania, uchwalania i wykonywania budżetu i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z szeroko pojętą problematyką finansów publicznych i prawa finansowego, w tym ich zakresu i szczególnej roli we współczesnym państwie. Słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansowego oraz stosowania konstrukcji właściwych prawu finansowemu w praktyce. Poznają także procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: studia stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok III/sem. 5

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 40 godz. wykładu (w tym 18 godz. prowadzonych w formie e-learningu ) i 45 godz. ćwiczeń (w tym 15 godz. prowadzonych w formie e-learningu).

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS – 7.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 85 godz. (w tym 33 godz. w formie e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu - 42 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 46 godz., egzamin - 2 godz.

Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4,0 pkt ECTS;

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt ECTS.

Literatura:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

2) Drwiłło A. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Warszawa 2018

3) Fojcik-Mastalska E., Mastalski R. (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013

4) Salachna J., Tyniewicki M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2023

5) Salachna J. (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego (seria Meritum), Warszawa 2023

6) Wójtowicz W. (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2020

7) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

8) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_WG4;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_WK3.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w

ramach prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_UW1;

- umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z prawa finansów publicznych (prawa finansowego) - KA7_UW3.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - KA7_KO1;

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny stosownie do preferencji studentów. Egzamin będzie składać się z pytań opisowych (problemowych) i kazusu.

Ćwiczenia: zaliczenie na podstawie punktów zdobytych podczas zajęć, w tym e-learningowych oraz kolokwiów.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość zaliczenia przedmiotu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna
Prowadzący grup: Marta Kuklo, Ewa Lotko, Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski, Urszula Zawadzka-Pąk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Salachna
Prowadzący grup: Ewa Lotko, Joanna Salachna, Marcin Tyniewicki, Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)