Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Tax Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAEU
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Tax Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Kurs będzie składał się z ośmiu zajęć dotyczących polskiego prawa podatkowego : Podatek i system podatkowy, Strony prawa i relacji podatkowych, od zobowiązania podatkowego do zaległości podatkowych, sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i nadpłaty, procedury podatkowe, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, opodatkowanie posiadania nieruchomości, pisemna i ustna prezentacja (10 minut z prezentacją PowerPoint) na wybrane przez studenta kwestie prawa podatkowego.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zasad polskiego prawa podatkowego oraz przekazanie studentom wiedzy zarówno o ogólnym, jak i szczegółowym polskim prawie podatkowym. Początkowo kurs będzie poświęcony przedstawieniu pojęć prawnych dotyczących analizowanej tematyki, tj. podatku, podatnika, organu podatkowego. Studenci zapoznają się z ogólnymi instytucjami prawnymi dotyczącymi systemu podatkowego, tj. obowiązek podatkowy i odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Omówione zostaną również poszczególne podatki funkcjonujące w Polsce. Ich analiza zostanie zrealizowana poprzez przedstawienie cech zmiennych najważniejszych podatków.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. letni

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - dyskusja moderowana, metoda problemowa, metoda heurystyczna, dyskusja (w ramach konsultacji), praca z tekstem przepisów prawa podatkowego.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

M. Popławski, Introduction to Polish Tax Law, Bialystok 2011

M. Poplawski, Polish Tax law, Bialystok, 2008

M. Radvan, Czech Tax Law, Brno 2005

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA7_WK3 - zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA7_UW3 - umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA7_KK1 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia:

- Prezentacja pisemna i ustna (10 minut z prezentacją PowerPoint) na wybrane przez studenta kwestie prawa podatkowego

- test z pytaniami wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Charles Francis Szymanski
Prowadzący grup: Charles Francis Szymanski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zasad polskiego prawa podatkowego oraz przekazanie studentom wiedzy zarówno o ogólnym, jak i szczegółowym polskim prawie podatkowym. Początkowo kurs będzie poświęcony przedstawieniu pojęć prawnych dotyczących analizowanej tematyki, tj. podatku, podatnika, organu podatkowego. Studenci zapoznają się z ogólnymi instytucjami prawnymi dotyczącymi systemu podatkowego, tj. obowiązek podatkowy i odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Omówione zostaną również poszczególne podatki funkcjonujące w Polsce. Ich analiza zostanie zrealizowana poprzez przedstawienie cech zmiennych najważniejszych podatków.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. letni

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - dyskusja moderowana, metoda problemowa, metoda heurystyczna, dyskusja (w ramach konsultacji), praca z tekstem przepisów prawa podatkowego.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

M. Popławski, Introduction to Polish Tax Law, Bialystok 2011

M. Poplawski, Polish Tax law, Bialystok, 2008

M. Radvan, Czech Tax Law, Brno 2005

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zasad polskiego prawa podatkowego oraz przekazanie studentom wiedzy zarówno o ogólnym, jak i szczegółowym polskim prawie podatkowym. Początkowo kurs będzie poświęcony przedstawieniu pojęć prawnych dotyczących analizowanej tematyki, tj. podatku, podatnika, organu podatkowego. Studenci zapoznają się z ogólnymi instytucjami prawnymi dotyczącymi systemu podatkowego, tj. obowiązek podatkowy i odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. Omówione zostaną również poszczególne podatki funkcjonujące w Polsce. Ich analiza zostanie zrealizowana poprzez przedstawienie cech zmiennych najważniejszych podatków.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. letni

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - dyskusja moderowana, metoda problemowa, metoda heurystyczna, dyskusja (w ramach konsultacji), praca z tekstem przepisów prawa podatkowego.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

M. Popławski, Introduction to Polish Tax Law, Bialystok 2011

M. Poplawski, Polish Tax law, Bialystok, 2008

M. Radvan, Czech Tax Law, Brno 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)