Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Law of New Technologies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAEZ
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Law of New Technologies
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu wskazanie omówienie wybranych zagadnień związanych z nowymi technologiami i własnością intelektualną. Przedmiotem kursu są przełomowe technologie, działalność platform internetowych. Są to zagadnienia ściśle związane z prawem własności intelektualnej, a właściwe uregulowanie ich jest wyzwaniem dla prawodawców. Zajęcia omawiają nowe trendy w zakresie własności intelektualnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok IV/semestr VIII.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godz. seminarium

Metody dydaktyczne: dyskusja, konsultacje, prezentacje, e-learning.

Punkty ECTS: 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz..

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

1. R. Markiewicz, Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym, Warszawa: Wolters Kluwer 2021.

2. L. Bently, B. Sherman, Intellectual Property Law, Oxford 2012.

3. C. Colston, K. Middlenton, Modern Intellectual property law, London: Cavendish Publishing Limited 2005.

4. E. Bonadio, N. Lucchi (eds.), Non-Conventional Copyright. Do New and Atypical Works Deserve Protection?, Edward Elgar Publishing 2018.

5. R. D. Blair, D. D. Sokol (eds.), The Cambridge Handbook of Antitrust, Intellectual Property, and High Tech, Cambridge University Press 2017.

6. WIPO World Intellectual Property Report 2022 The Direction of Innovation, WIPO 2022.

7. case law – indicated by the teacher.

8. legal acts and EPO materials.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawo gospodarcze) – K_W04

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa gospodarczego UE – K_W08

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa gospodarczego UE – K_U01

- sprawnie porusza się w systemie prawa UE, wykorzystuje normy prawa gospodarczego UE do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa gospodarczego UE – K_U05

KOMPETENCJE:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Obecność; ocena aktywności podczas zajęć, zaangażowanie w rozmowę; ocena przygotowanych esejów lub prezentacji, zadania w e-learningu.

Egzamin pisemny (test lub esej) lub ustny.

Skala ocen od 2 do 5

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)