Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Prawo i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4PSPLF
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Prawo i polityka
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 4 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem konwersatorium "Prawo i polityka" jest przybliżenie studentom zależności pomiędzy podejmowaniem decyzji politycznych a ich wpływem na ostateczny kształt przepisów prawnych. W ramach konwersatorium studenci podejmują dyskusję nad relacjami miedzy prawem i polityką i ich konsekwencjami.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje podstawowy zakres nauczania przedmiotu - prezentacja rozwiązań prawnych w wybranych państwach w następstwie podjęcia decyzji politycznych.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny, specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. 7, rok V, sem. 9

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 6 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, konsultacje, dyskusja, wykład w e-learningu. Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu (w tym 15 godz. e-learningu) 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 28,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Konwersatorium "Prawo i polityka" realizowane jest dla studentów IV i V roku prawa. Są to zajęcia o charakterze fakultatywnym w wymiarze 15 godzin.

Tematyka zajęć konwersatoryjnych:

1. Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie ze szczególnym uwzględnieniem polityki językowej UE

2. Wolne wybory a przymus wyborczy.

3.Prawa wyborcze kobiet

4. Partycypacja społeczna a proces stanowienia prawa.

5. Ochrona praw człowieka i ich skuteczność gwarantowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka .

Literatura:

Znaniecki M., Parytety i kwoty wyborcze płci a zasada wolnych wyborów, „Studia wyborcze” 2017 tom 23.

Żukowski A., Partycypacja wyborcza kobiet – wyzwania i dylematy, Toruń 2011.

Kużelewska E., Quo vadis English? : The post-Brexit position of English as a working language of the EU, : "International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Semiotique juridique" 2021, vol. 34 issue 5, s. 1417-1432; https://expertus.prawo.uwb.edu.pl/cgi-bin/expertus.cgi#

Raport z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę , https://www.gov.pl/web/dyplomacja/raporty-roczne-rzadu-na-temat-wykonywania-orzeczen-etpc

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3,5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych K_W03

zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa K_W08

Umiejętności:

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa K_U01

Sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa K_U05

Kompetencje społeczne:

potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium - zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kużelewska
Prowadzący grup: Elżbieta Kużelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Puchta
Prowadzący grup: Radosław Puchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Puchta
Prowadzący grup: Radosław Puchta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)