Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejskie prawo karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5EPK
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Europejskie prawo karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień prawnokarnych dotyczących tzw. europejskiego prawa karnego, poczynając od historii ewolucji problematyki prawnokarnej w obrębie Unii Europejskiej a kończąc na zagadnieniach współczesnych. Szczególne uwaga zostanie zwrócona na źródła europejskiego prawa karnego, europejski nakaz aresztowania, wzajemnego uznawania kar pieniężnych, europejski nakaz dochodzeniowy, wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty oraz europejski nakaz ochrony. Zostanie przedstawione także uznawanie orzeczeń końcowych w sprawach karnych na obszarze UE.

Pełny opis:

Profil studiow - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok V/sem. IX

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, uzupełniana prezentacjami multimedialnymi.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

A. Barcz (red.) Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i współpraca policyjna. System Prawa Unii Europejskiej. Tom 8, Warszawa 2021.

S. Buczma, R. Kierzynka, Europejski nakaz dochodzeniowy. Nowy model współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, Warszawa 2018.

A. Górski, A. Sakowicz, Europejski nakaz aresztowania – miedzy efektywnością ścigania a gwarancyjną funkcją praw człowieka, Przegląd Policyjny 2002, Nr 3-4;

A. Gruszczak, Wzmocniona współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, Studia Europejskie 2002, Nr 2;

A. Gruszczak, Eurojust - Europejska Współpraca Sądowa, Prokuratura i Prawo 2002, Nr 1;

A. Gruszczak, III filar Unii Europejskiej po Tampere: wnioski i perspektywy. Studia Europejskie 2000, Nr 3;

A. Gruszczak, Eurojust i jego miejsce w europejskiej współpracy sądowej. Państwo i Prawo 2003, Nr 4;

A. Grzelak, M. Królikowski, A. Sakowicz (red.), Europejskie prawo karne, Warszawa 2012

A. Grzelak, T. Ostropolski, Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, Warszawa 2011.

A. Grzelak, Wzajemne zaufanie jako podstawa współpracy sądów państw członkowskich UE w sprawach karnych (uwagi na marginesie odesłania prejudycjalnego w sprawie C-216/18 PPU Celmer)", Państwo i Prawo 2018, nr 10, s. 50-66

P. Hofmański (red.), Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

A. Król, Europejski nakaz dochodzeniowy jako kompleksowy instrument współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej, Rocznik Administracji Publicznej 2019, nr 5, s. 125-146.

G. Krysztofiuk, Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych w Traktacie Lizbońskim, Prokuratura i Prawo 2011, nr 7-8, s. 190-212.

M. Kusak, Europejski nakaz dochodzeniowy – przełom w dziedzinie europejskiego ścigania karnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2012, z. 4, s. 93-105

M. Kusak, Dowody zagraniczne. Gromadzenie i dopuszczalność w polskim procesie karnym. Przewodnik ze wzorami, Warszawa, 2019.

A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2023, Dział XIII.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk- KA7_WG1,

- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych – KA7_WG3;

- zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa - KA7_WK3;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1;

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym - KA7_UW2;

- sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa - KA7_UU1;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu- KA7_KR2;

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa, wykład tradycyjny - w ramach wykładu przeprowadzanego na sali; metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana - w ramach konsultacji.

Zaliczenie na podstawie przygotowanego referatu na temat dotyczący europejskiego prawa karnego z przekazanej listy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Sakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Sakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)