Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Opodatkowanie spółek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5PSPRR
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Opodatkowanie spółek
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie owiązujących w Polsce zasad opodatkowania spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego. Na konwersatorium omówione zostaną skutki podatkowe funkcjonowania spółek zarówno na gruncie podatku VAT, jak i podatków dochodowych, podatku rolnego, leśnego, pcc. Ponadto, przedstawione zostaną podatkowe konsekwencje przekształceń/ podziałów/ łączenia się spółek oraz tematy związane z odpowiedzialnością osób trzecich.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - Vr./10 sem.

wymagania wstępne - brak

metody dydaktyczne - konwersatorium, konsultacje

punkty ECTS - 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz. konwersatorium ( w tym 8 godz. w formie stacjonarnej i 7 godz. w formie zdalnej asynchronicznej)

bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 15 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu - 37,5 godz., udział w konsultacjach - 21,5 godz., egzamin - 1 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt. ECTS

wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (co odpowiada 1,5 pkt ECTS) oraz nakład pracy studenta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (co odpowiada 1,5 pkt ECTS)

Literatura:

H. Litwińczuk, Opodatkowanie spółek, 2022

J. Wyciślak, Spółki kapitałowe i ich opodatkowanie, 2014

L. Etel, Prawo podatkowe dla każdego, Białystok 2022

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

K_W03: ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych

K_W08: zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa

Umiejętności, absolwent:

K_U01: potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa

K_U05: sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy poszczególnych dziedzin prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu określonej dziedziny prawa

Kompetencje społeczne, absolwent:

K_K06: potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z zaliczenia jest zrealizowanie 3 modułów e-learningu. Do każdego modułu przypisany jest test składający się z 5 pytań. Do uzyskania oceny pozytywnej niezbędne jest uzyskanie w sumie 50% punktów z testów e-learningowych. Zaliczenie modułów w e-learningu jest warunkiem przystąpienia do testu końcowego.

Zaliczenie ma formę testu składającego się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Na ocenę pozytywną należy uzyskać 11 pkt.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bobrus-Nowińska
Prowadzący grup: Ewelina Bobrus-Nowińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)