Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-1PROPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.semin.
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 1 rok 2 stopnia sem.letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy magisterskiej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem proseminarium jest przygotowanie do napisana pracy magisterskiej polegające w szczególności na:

a) poznaniu zasad pisania prac magisterskich

b) poznaniu rodzajów prac magisterskich,

c) zapoznanie się z czasopismami z zakresu prawa podatkowego, które mogą być wykorzystane w pisaniu pracy

d) przygotowanie propozycji tematów pracy magisterskiej

e) przygotowanie planu pracy wraz z wykazem literatury

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - niestacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

rok studiów/semestr - Ir./2 sem.

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 (proseminarium)

metody dydaktyczne - proseminarium, konsultacje

punkty ECTS - 6

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 105 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 29 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godzin, co odpowiada 1,8 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 105 godz., co odpowiada 4,2 pkt ECTS

Literatura:

- A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003,

- E. Ruśkowski (red.), Prace licencjackie i magisterskie z finansów publicznych i prawa podatkowego, Siedlce 2002,

- H. Lelusz, M. Kowalewski, R. Lasmanowicz, Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Olsztyn 2000,

-W. P. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

KA7_WK1 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa związanego z obszarem prawa podatkowego

(materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zakresu działania

podmiotów uprawnionych do wymiaru oraz poboru podatków

Umiejętności, absolwent:

KA7_UW4 potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu nauki i prawa związanego z obszarem

podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz zakresu działania organów i sądów realizujących zadania związane ze stosowaniem prawa podatkowego

KA7_UK2 potrafi prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze podatków i administracji skarbowej

Kompetencje społeczne, absolwent:

KA7_KK1 jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem podatków i administracji skarbowej (materialnego, ustrojowego i procesowego)

oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy

prawa podatkowego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, wybór tematu pracy wraz z wykazem literatury.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dowgier, Grzegorz Liszewski
Prowadzący grup: Rafał Dowgier, Grzegorz Liszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dowgier, Joanna Salachna
Prowadzący grup: Rafał Dowgier, Joanna Salachna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dowgier, Joanna Salachna
Prowadzący grup: Rafał Dowgier, Joanna Salachna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)