Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne aspekty bezpieczeństwa NATO

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-2GX
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne aspekty bezpieczeństwa NATO
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne
BiP.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstaw prawnych bezpieczeństwa NATO, podstaw prawnych funkcjonowania systemów i struktur bezpieczeństwa NATO, prawnego wymiaru organizacji i instytucji bezpieczeństwa w NATO. Przedmiot obejmuje przekazanie wiedzy na temat celów Sojuszu (ich ewolucji), roli poszczególnych członków w bezpieczeństwie Sojuszu oraz współzależności bezpieczeństwa NATO i bezpieczeństwa Unii Europejskiej a także kwestie zagrożeń dla bezpieczeństwa NATO

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok II/sem. III

Wymagania wstępne – brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godz. wykładu

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 16 godz.

- e-learning - 14 godz. (asynchronicznie)

- udział w konsultacjach - 34 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 25 godz. (przygotowanie do zaliczenia, w tym aktywności związane formatem e-learning)

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz. (wykłady, konsultacje) co

odpowiada 2 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godz. co odpowiada 1 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

R. Kupiecki, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa 2016.

B. Surmacz, M. Pietraś, W. Paruch (red. nauk.), Sojusz północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany. Dwadzieścia lat członkostwa Polski, Warszawa 2020

Dodatkowa:

S. Zarychta, Struktury militarne NATO 1949-2013, Warszawa 2013.

S. Zarychta, Doktryny i strategie NATO 1949-2013, Warszawa 2014

B. Panek, Polityka bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), Słupsk 2012

Efekty uczenia się:

wiedza

- absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty

i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa związanego z bezpieczeństwem (głównie w wymiarze

międzynarodowym) oraz funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną

bezpieczeństwa międzynarodowego (KA6_WG2)

umiejętności

- absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, m.in. formułować

i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa

międzynarodowego oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez (m.in. przez dobór oraz stosowanie

właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności podmiotów

związanych z zapewnieniem i ochroną bezpieczeństwa międzynarodowego (KA6_UW2)

- absolwent potrafi brać udział w debacie w obszarach tematycznych

związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym i regulowanych przez prawo organizacji międzynarodowych związane z tym obszarem

– przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK2)

- absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z

funkcjonowaniem podmiotów międzynarodowych realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo (KA6_UO2)

kompetencje społeczne

- absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

podejmując czynności w obszarze bezpieczeństwo (KA6_KO2)

Weryfikacja właściwa dla wszystkich efektów: zaliczenie na ocenę (forma testowa)

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej (np. platformy do zdalnego nauczania Blackboard/EduPortal) - test (jednokrotnego wyboru) w czasie rzeczywistym

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

- forma pisemna

- forma testowa (test jednokrotnego wyboru)

- test obejmuje wszystkie omówione zagadnienia (tak w formie stacjonarnej, jak i w formacie e-learning)

- zaliczenie wymaga uzyskania ponad połowy możliwej do zdobycia liczby punktów

Uwaga!

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej możliwość zorganizowania egzaminu z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej (np. platformy do zdalnego nauczania Blackboard/EduPortal) - test (jednokrotnego wyboru) w czasie rzeczywistym

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dubowski
Prowadzący grup: Tomasz Dubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Dubowski
Prowadzący grup: Tomasz Dubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wrońska
Prowadzący grup: Iwona Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)