Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-2RG
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty fakultatywne
BiP.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest pokazanie studentom roli zasobów informacyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa, zasady zabezpieczenia informacji niejawnych, metod ochrony informacji przed infiltracją elektromagnetyczną, procedur zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych oraz ukazanie wagi bezpieczeństwa informacji w kontekście wojen informacyjnych i zagrożeń terrorystycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych regulacji prawnych związanych z ochroną informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, miejsca i znaczenia roli zasobów informacyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa, sposobów fizycznego zabezpieczenia informacji niejawnych, metod ochrony informacji przed infiltracją elektromagnetyczną, regulacji prawnych dotyczących procedur zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych, znaczenia bezpieczeństwa informacji w kontekście wojen informacyjnych i zagrożeń atakami terrorystycznymi i hakerskimi, przekazania wiedzy z zakresu terminologii prawnej dotyczącej bezpieczeństwa informacji w administracji, regulacji prawnych nakładających na organu administracji publicznej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania informacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok II/2 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 20 godz. wykład (w tym 6 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 20 godz. (w tym 6 godz. zdalnych asynchronicznych)

przygotowanie do zajęć - 50 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 35 godz.;

egzamin - 1 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Szyłkowska, Bezpieczeństwo informacyjne państwa. Wybrane problemy, Toruń 2019.

2. K. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne. Nowe wyzwania, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Grzebiela, Pojęcie i istota bezpieczeństwa informacyjnego, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje” 30 (2018), s. 87-101.

2. T. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo informacyjne państwa, „Studia Politologiczne” 49 (2018), s. 33-50.

3. T. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016.

4. K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze powiązanym z bezpieczeństwem (KA7_WK2).

Umiejętności, absolwent potrafi:

- komunikować się na tematy związane z prawem związanym z obszarem bezpieczeństwo (materialnym, ustrojowym i procesowym) ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców (stanowiących odbiorców usług świadczonych przez instytucje i podmioty realizujące zadania z zakresu zapewniania i ochrony bezpieczeństwa, stron i innych podmiotów postępowań prowadzonych przez te podmioty) (KA7_UK1).

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (KA7_KO3).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć następuje na podstawie egzaminu końcowego w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru, za które student może uzyskać 10 pkt. Pytania obejmować będą cały materiał z zajęć realizowanych w trybie bezpośredniego kontaktu oraz trybie e-zajęć. Dodatkowo za poprawne rozwiązanie zadań umieszczonych na platformie e-learningowej (materiał z e-zajęć) można otrzymać 3 pkt. Łącznie do zdobycia jest 13 pkt.

Ocenianie:

7 pkt dst.;

8 pkt dst. z plusem;

9-10 pkt db;

11 pkt dobry z plusem;

12-13 pkt bdb.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych regulacji prawnych związanych z ochroną informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, miejsca i znaczenia roli zasobów informacyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa, sposobów fizycznego zabezpieczenia informacji niejawnych, metod ochrony informacji przed infiltracją elektromagnetyczną, regulacji prawnych dotyczących procedur zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych, znaczenia bezpieczeństwa informacji w kontekście wojen informacyjnych i zagrożeń atakami terrorystycznymi i hakerskimi, przekazania wiedzy z zakresu terminologii prawnej dotyczącej bezpieczeństwa informacji w administracji, regulacji prawnych nakładających na organu administracji publicznej obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania informacji.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - rok II/2 stopień; semestr I

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 20 godz. wykład (w tym 6 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, zajęcia e-learningowe

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach - 20 godz. (w tym 6 godz. zdalnych asynchronicznych)

przygotowanie do zajęć - 50 godz.;

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 35 godz.;

egzamin - 1 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS;

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS

Razem: 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Szyłkowska, Bezpieczeństwo informacyjne państwa. Wybrane problemy, Toruń 2019.

2. K. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne. Nowe wyzwania, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Grzebiela, Pojęcie i istota bezpieczeństwa informacyjnego, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje” 30 (2018), s. 87-101.

2. T. Aleksandrowicz, Bezpieczeństwo informacyjne państwa, „Studia Politologiczne” 49 (2018), s. 33-50.

3. T. Aleksandrowicz, Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016.

4. K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Warszawa 2011.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szczygielski
Prowadzący grup: Krzysztof Szczygielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)