Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Twórcza resocjalizacja w środowisku otwartym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZKS2-2HDO
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Twórcza resocjalizacja w środowisku otwartym
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. KRES stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Diagnoza dziecka i rodziny 380-OS1-3DDR
Patologie społeczne 0800-ZS1-3ALS
Pedagogika resocjalizacyjna 0800-OS1-3PRE
Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Psychologia ogólna 380-OS1-1PSO
Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF

Założenia (lista przedmiotów):

Diagnoza dziecka i rodziny 380-OS1-3DDR
Patologie społeczne 0800-ZS1-3ALS
Pedagogika resocjalizacyjna 0800-OS1-3PRE
Pedagogika społeczna 0800-S1-2YPSP
Psychologia ogólna 380-OS1-1PSO
Socjologia ogólna 380-OS1-1GJF

Założenia (opisowo):

Głównym założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu twórczej resocjalizacji, jej założeń,metod, środków oddziaływań, poszukiwanych rezultatów oraz wykorzystanie jej w praktyce, w pracy w środowisku otwartym, zarówno z nieletnimi jak i osobami dorosłymi nieprzystosowanymi społecznie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacyjnymi formami systemu resocjalizacji w środowisku otwartym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na znaczenie środowiska lokalnego w procesie inkluzji nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw oraz zapoznanie z metodami pracy w środowisku otwartym . Szczególnym punktem odniesienia jest wykorzystanie twórczej resocjalizacji jako perspektywy teoretycznej i wykładni metodycznej dla działań resocjalizacyjnych.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, pedagogika

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów/semestr II rok,II stopień/sem. IV

Wymagania wstępne: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, socjologia ogólna, patologie społeczne, psychologia ogólna, diagnoza dziecka i rodziny.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:15 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń

Metody nauczania: wykład, dyskusje, metoda ćwiczeniowa, burza mózgów, wykład problemowy, prezentacja multimedialna,

Formy zaliczenia przedmiotu: test, zaliczenie na ocenę, egzamin.

Punkty ECTS: 6 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu 35 godz.

Razem: 65 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Konsultacje 40 godz.

Razem: 85 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Samodzielna praca studenta: 65 GODZIN =2.6 ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 85 GODZIN= 3.4 ECTS

Twórcza resocjalizacja w środowisku otwartym to kreatywna działalność resocjalizacyjna, realizowana w przestrzeni wolnościowej, z wykorzystaniem różnorodnych metod kulturo-technicznych i metod wspomagających rozwój społeczny i osobowy.

Głównym celem praktycznych zabiegów twórczej resocjalizacji jest wywołanie w podopiecznym, nieprzystosowanym społecznie, pożądanych zmian w obszarze jego funkcjonowania, zmian tożsamości, poprzez wychowawcze stymulowanie jego rozwoju, procesów poznawczych i twórczych, a przede wszystkim wyposażenie go w nowe kompetencje (emocjonalno - społeczne) i rozwijanie w nim jego zasobów i potencjałów.

Literatura:

Konopczyński M.i, Metody twórczej resocjalizacji. W stronę działań kreujących, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2014

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji czy(li) Sukces działań pozornych: refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej,

Pedagogium, 2013.

Urban B., Stanik M. (red), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, t.1-2.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007

Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, PWN Warszawa 2008.

Arciszewska-Binnebesel A., Arteterapia, szczęśliwy świat tworzenia, Bea-Bleja, Toruń 2003

I Pospiszyl, M. Konopczyński, Resocjalizacja – w stronę środowiska otwartego, Pedagogium, Warszawa 2007.

Urban. B., Profilaktyka społeczna i resocjalizacja młodzieży w środowisku otwartym. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Gawęcka M., Resocjalizacja w środowisku otwartym. Koincydencja probacji i pracy socjalnej, Probacja 3−4, 2009

Bałandynowicz A., Resocjalizacja wobec skazanych w warunkach kurateli sądowej [w:] Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red),Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2008.

Bielecka E. (red.):, Streetworking. Teoria i praktyka, Warszawa 2005.

Michel M., Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków 2011.

Efekty uczenia się:

Student:

KA7_WG1

zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

KA7_WG3

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

KA7_WG5

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat subdyscyplin i specjalizacji pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę

KA7_WK5

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

KA7_UW2

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja.

Ćwiczenia:

Metody dydaktyczne: praca indywidualna, grupowa, burza mózgów, dyskusja, metoda projektowa, analiza przypadków, scenki dramowe, itd.

Kryteria oceniania:aktywny udział w zajęciach, przygotowanie projektu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Konopczyński
Prowadzący grup: Mariusz Danieluk, Marek Konopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)