Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunek różniczkowy i całkowy II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM1-1RRC2
Kod Erasmus / ISCED: 13.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rachunek różniczkowy i całkowy II
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka medyczna - I stopień stacjonarne - obow
fizyka medyczna 1 rok I stopień sem. letni 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Rachunek różniczkowy i całkowy I 0900-FM1-1RRC1

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami analizy matematycznej funkcji wielu zmiennych oraz podstawowymi metodami rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych. Metody te pełnią kluczową rolę w fizyce. Przedmiot stanowi konieczną podstawę w nauczaniu większości przedmiotów z zakresu fizyki w toku całych studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Rachunek Różniczkowy i Całkowy II stanowi drugą część dwu-semestralnego kursu rachunku różniczkowego i całkowego i obejmuje dwie godziny wykładu oraz dwie godziny konwersatorium tygodniowo.

Przedmiot obejmuje rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych, w tym analizę wektorową, oraz wprowadzenie do teorii równań różniczkowych zwyczajnych (z naciskiem na równania pierwszego rzędu i równania liniowe o stałych współczynnikach).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 2: Narzędzia matematyki)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina: nauki fizyczne, matematyka.

Specjalność, poziom kształcenia : fizyka gier komputerowych i robotów, studia pierwszego stopnia

Rok studiów/semestr: 1. rok/2. semestr

Wymagania wstępne: Rachunek Różniczkowy i Całkowy I.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Wykład - 30 godz, konwersatorium - 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, rozwiązywanie zadań, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (30 godz.), udział w konwersatorium (30 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), praca własna w domu i przygotowanie się do zaliczeń/egzaminu (75 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 4.2 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 0.0 ECTS.

Zakres tematów:

1. Różniczkowanie funkcji złożonej, funkcji odwrotnej i funkcji uwikłanej.

2. Ekstrema lokalne i globalne funkcji dwóch zmiennych.

3. Zamiana zmiennych. Jakobian.

4. Całki podwójne, potrójne oraz ich zastosowania.

5. Gradient, rotacja, dywergencja.

6. Obliczanie całek krzywoliniowych (praca, krążenie pola wzdłuż krzywej) i całek powierzchniowych (strumień pola). Twierdzenie Stokesa.

7. Metody przybliżone rozwiązywania równań algebraicznych.

8. Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych rzędu pierwszego (równania o rozdzielonych zmiennych, metoda podstawiania).

9. Rozwiązywanie równań liniowych o stałych współczynnikach. Metoda uzmienniania stałych dla równań niejednorodnych.

10. Zastosowania równań różniczkowych w fizyce.

Literatura:

1. W.Krysicki, L.Włodarski: Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa 1998.

2. R.Rudnicki: Wykłady z analizy matematycznej, PWN, Warszawa 2001.

3. M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna II, GiS, Wrocław 2004.

4. M.Gewert, Z.Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne, GiS, Wrocław 2003.

5. M.Gewert, Z.Skoczylas, Elementy analizy wektorowej, GiS, Wrocław 2000.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Poznaje podstawowy aparat matematyczny analizy matematycznej i innych działów matematyki wyższej, niezbędny do dalszego studiowania fizyki.

2. Zdobywa sprawność rachunkową i umiejętność stosowania narzędzi matematycznych do stawiania oraz rozwiązywania problemów fizyki i dyscyplin pokrewnych.

3. Umie przeprowadzać i zreferować wybrane rozumowania matematyczne o niewielkim stopniu złożoności

4. Posługuje się językiem matematycznym do opisu rzeczywistości fizycznej.

5. Posiada sprawność rachunkową w zakresie rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych i umie rozwiązywać proste równania różniczkowe zwyczajne.

6. Orientuje się w zagadnieniach matematyki wyższej mających znaczenie dla dalszego studiowania fizyki.

7. Umie zastosować metody matematyki wyższej do niektórych zagadnień nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

Kody:

K_W06, K_W07, K_U03, K_U04.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci rozwiązują zadania rachunkowe na zajęciach oraz otrzymują do zrobienia zadania domowe, w tym także związane z tematyką wykładów. Nacisk jest położony na uzyskanie przez nich kilku umiejętności, opisanych jako główne efekty kształcenia. Efekty sprawdzane są poprzez sprawdziany pisemne (kolokwia). Oceniana jest także aktywność na zajęciach oraz kreatywność w podejściu do rozwiązywanych problemów.

Po zakończeniu kształcenia z przedmiotu Rachunek Różniczkowy i Całkowy II odbywa się egzamin pisemny i ustny, który weryfikuje uzyskaną wiedzę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Hasiewicz
Prowadzący grup: Zbigniew Hasiewicz, Maciej Jurgielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)