Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS1-3STF Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Struktura fizyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - I stopień stacjonarne - obow 2018/2019
fizyka ogólna 3 rok I stopień sem. letni 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0900-FS1-1AM1
Budowa materii 0900-FG1-3BUM
Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Elementy mechaniki kwantowej 0900-FM1-3EMK
Fizyka statystyczna 0900-FS2-1FST
Pracownia fizyczna 0900-FS2-1PF
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna I 0900-FS1-1AM1
Budowa materii 0900-FG1-3BUM
Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Elementy mechaniki kwantowej 0900-FM1-3EMK
Fizyka statystyczna 0900-FS2-1FST
Pracownia fizyczna 0900-FS2-1PF
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (opisowo):

Wykład dotyczący wiedzy najważniejszych osiągnięć fizyki współczesnej, jej historię oraz zrozumienie metodologii tej nauki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład przedstawiający zarys dyscypliny fizyka i syntetycznie podsumowujący dotychczasowe kształcenie, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnych aspektów badań fizycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł7: podsumowanie kształcenia)

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina nauki fizyczne

Rok studiów/semestr: 3 rok / 6 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 30, seminarium 30

Metody dydaktyczne: wykład, seminarium

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach (30 godz.), udział w laboratorium (30 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), przygotowanie dwóch wystąpień seminaryjnych (50 godz.).

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającym bezpośredniego udziału nauczyciela - 3.6 ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 0 ECTS

Zakres tematów:

Tematy podejmowane na wykładzie:

1. Elementy składowe fizyki

2. Mechanika klasyczna

3. Oscylatory anharmoniczne i chaos deterministyczny.

4. Zasady zachowania w fizyce

5. Transformacja Lorentza.

6. Równania Maxwella.

7. Elektryczność i magnetyzm

8. Fale elektromagnetyczne i fale materii.

9. Zasady termodynamiki.

10. Podstawy fizyki statystycznej.

11. Mechanika kwantowa

12. Cząstki elementarne.

Tematy podejmowane podczas seminarium :

Wybrane zagadnienia związane ze znaczącymi osiągnięciami współczesnej fizyki i użytecznymi zastosowaniami zjawisk fizycznych.

Literatura:

Literatura zalecana:

1. David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, Podstawy fizyki, PWN 2008

Literatura dodatkowa:

1. L.N. Cooper, Istota i struktura fizyki, PWN Warszawa 1975

2. Sz. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, PWN, Warszawa 1967.

3. Encyklopedia Fizyki Współczesnej, PWN, Warszawa 1983

4. R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands, Feymana wykłady z fizyki, wyd. VI, PWN Warszawa 2007.

5. Andrzej Kajetan Wróblewski, Historia Fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007

Efekty uczenia się:

Student:

1. Rozumie strukturę fizyki jako dyscypliny naukowej, uzyskuje świadomość powiązań poszczególnych dziedzin i teorii, zna przykłady błędnych hipotez fizycznych i błędnych teorii fizycznych (K_W04).

2. Zna ograniczenia stosowalności wybranych teorii fizycznych, modeli obiektów fizycznych i opisu zjawisk fizycznych (K_W05).

3. Rozumie formalną strukturę podstawowych teorii fizycznych, potrafi użyć odpowiednich narzędzi matematycznych do ilościowego opisu zjawisk z wybranych działów fizyki (K_W07).

4. Umie w sposób popularny przytoczyć podstawowe fakty z poznanych działów fizyki, zarysować strukturę fizyki jako dyscypliny naukowej oraz przedstawić wpływ wybranych odkryć w dziedzinie fizyki na rozwój technologii, gospodarki i rozwój cywilizacyjny (K_U01).

5. Umie przygotować opracowanie, w tym także adresowane do masowego odbiorcy, dotyczące badań w zakresie poznanych działów fizyki, wykorzystując uzyskaną wiedzę oraz literaturę i zasoby Internetu (K_U02).

6. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie oceny, która uwzględnia umiejętność prezentacji wybranych na konwersatorium tematów oraz umiejętność dyskusji na tematy związane z przedmiotem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kisielewski
Prowadzący grup: Marek Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kisielewski
Prowadzący grup: Marek Kisielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.