Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS2-2PMD Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Przedmiot monograficzny
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - II stopień stacjonarne - obow
fizyka ogólna 2 rok II stopień doświadczalna i teoretyczna sem. letni 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (opisowo):

Podstawowy teorii fal spinowych oraz podstawowe metody doświadczalne badania fal spinowych w cienkich warstwach magnetycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Podstawy teorii fal spinowych w cienkich materiałach magnetycznych.

2. Podstawowe metody doświadczalne badania fal spinowych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do magnetyzmu.

2. Fale elektromagnetyczne w anizotropowych i dyspersyjnych ośrodkach.

3. Fale magnetostatyczne w ośrodkach magnetycznych.

4. Wzbudzanie i propagacja dipolowych fal spinowych.

5. Optyczne metody badania fal spinowych.

6. Rezonansowe metody badania fal spinowych.

Literatura:

1. P. K. Kabos, V. S. Stalmachov, Magnetostatic Waves and Their Applocation, Chapman and Hall, London (1984),

2. D. D. Stancil, A. Prabhakar, Spin Waves Theory and Applications, Springer (2009)

Efekty uczenia się:

- ma poszeżoną wiedzę w zakresie fizyki fazy skondensowanej zna i rozumie podstawowe koncepcje teoretyczne, modele matematyczne wybranych zjawisk oraz zna zastosowania praktyczne o ile specjalność to przewiduje

(K WO),

- zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji wybranych koncepcji z zakresu fizyki fazy skondensowanej o ile specjalność to przewiduje (K WO6),

- ma wiedzę o kierunkach badań, problemach fizyki współczesnej i najnowszych odkryciach z zakresu fizyki o ile specjalność to przewiduje (K W1O),

- umie zinterpretować wyniki eksperymentów w oparciu o wiedzę teoretyczną w zakresie przewidzianym programem specjalności (K UO5),

- umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Intemetu - w tym źródeł w języku angielskim w odniesieniu do studiowanych problemów fizyki (K U1O),

- potrafi przygotować i zrealizować wystąpienie publiczne w języku polskim lub angielskim dotyczące bieżących problemów fizyki lub fizyki medycznej, o ile specjalność to przewiduje (K U18),

- rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy oraz potrzebę przekazywania społeczeństwu rzetelnej, opartej na dowodach, wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań w tym o ile specjalność to przewiduje (K_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Krótkie testy kontrolne po zakończeniu podstawowych działów omawianych na wykładzie. Egzamin na zakończenie etapu kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Rećko
Prowadzący grup: Katarzyna Rećko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Fizyka wiązek jonizujących 390-FM2-1FWJ
Introduction to Condensed Matter Physics 0900-ERS-1FFS
Introduction to Nuclear and Elementary Particle Physics Theory 0900-ERS-2PFJ
Podstawy fizyki jądrowej 390-FM2-1PFJ

Założenia (lista przedmiotów):

Fizyka wiązek jonizujących 390-FM2-1FWJ
Introduction to Condensed Matter Physics 0900-ERS-1FFS
Introduction to Nuclear and Elementary Particle Physics Theory 0900-ERS-2PFJ
Podstawy fizyki jądrowej 390-FM2-1PFJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zastosowania technik neutronowych w badaniach materii skondensowanej z uwzględnieniem specyfiki badań dyscyplinarnych w zakresie materiałów fizycznych, chemicznych, biologicznych i biomedycznych.

Znajomość korzyści i ograniczeń płynących ze stosowania kompilowanych technik neutronowych.

Pełny opis:

Tematy podejmowane na wykładach:

1. Wprowadzenie: Własności neutronów, klasyfikacja neutronów ze względu na ich energię;

2. Pojęcia: promieniotwórczość naturalna i sztuczna, promieniowanie jonizujące i niejonizujące, przenikliwość promieniowania, przemiana jądrowa, bilans energetyczny reakcji jądrowych, defekt masy, energia wiązania;

3. Mechanizmy oddziaływania neutronów z materią pochłaniającą, rozpraszającą i rozszczepialną, przekrój czynny na daną reakcję;

4. Źródła neutronów, absorbenty neutronowe, spowalnianie neutronów, moderatory typu grafit i woda, scenariusze termalizacji;

5. Detektory neutronów, komory jonizacyjne TE, charakterystyki strumienia neutronów reaktorowych, charakterystyki neutronów ze źródeł impulsowych;

6. Konwencjonalne techniki ENS oparte na elastycznym rozpraszaniu neutronów. Porównanie technik proszkowych NPD i XPD;

7. Technika małokątowego rozpraszania neutronów - SANS, charakterystyka porównawcza do małokątowego rozpraszania rentgenowskiego - SAXS;

7. Techniki QNS quasi-elastycznego rozpraszania neutronów;

8. Techniki ISN - nieelastycznego koherentnego rozpraszania neutronów;

9. Techniki IINS -nieelastycznego niekoherentnego rozpraszania neutronów;

10. Analiza zastosowań techniki czasu przelotu TOF i techniki echa spinowego NSE;

11. Nieelastyczne rozpraszanie neutronów, techniki sprzężone – TOF SANS, TOF INS – metoda czasu przelotu w nieelastycznym rozpraszaniu neutronów;

12. Neutronowe echo spinowe – NSE , nieelastyczne – INSE oraz rezonansowe lub echo spinowe w zerowym polu – ZFNSE;

13. Techniki fotograficzne, radiografia neutronowa, polarymetria i reflektometria neutronowa – NR;

14. Neutronowa analiza aktywacyjna – NAA w rozwinięciu instrumentalnym i radiochemicznym; badania dynamiki cząsteczek, grup funkcyjnych, pot. neutronowa analiza cząsteczkowa - NMA;

15. Aparatura i metodologia stosowana w terapii neutronowej, stanowisko do terapii borowo-neutronowej (BNCT). Dozymetria neutronowa;

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

L. Dobrzyński, K. Blinowski, Handbook on Neutron and Solid State Physics, ed. M. Cooper, Ellis Horwood Series in Physics and its applications 1994.

L. Dobrzyński, E. Droste, R. Wołkiewicz, Ł. Adamowski, W. Trojanowski, Spotkanie z promieniotwórczością ,IPJ 2010.

J. B. England, Metody doświadczalne fizyki jądrowej, PWN Warszawa 1980.

J. Janczyszyn, Wybrane zagadnienia fizyczne i metodyczne oraz przykłady zastosowań instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej, ZN AGH Kraków 1991.

A. Z. Hrynkiewicz red., praca zbiorowa, Człowiek i promieniowanie jonizujące, PWN, Warszawa 2001.

A. Oleś, Metody eksperymentalne fizyki ciała stałego, WNT Warszawa 1998.

A. Oleś i in. Magnetic Structure Determinated by Neutron Diffraction, PWN Warszawa 1976.

Literatura uzupełniająca:

L. Sosnowski, Wstęp do fizyki ciała stałego, WUW Warszawa 1977.

B. Staliński red., praca zbiorowa, Fizyka i chemia ciała stałego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy fizyki fazy skondensowanej 0900-FX2-1FFS
Podstawy fizyki magnetyzmu 0900-FS2-1PFM

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy fizyki jądrowej i cząstek elementarnych 0900-FS2-2PFJ

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wprowadzenie do fizyki silnych wiązek promieniowania synchrotronowego oraz przedstawienie podstaw fizycznych i praktycznego zastosowania Absorpcyjnej i Emisyjnej Spektroskopii Promieniowania X.

Pełny opis:

Tematy podejmowane na wykładach:

1. Promieniowanie elektromagnetyczne jako narzędzie badawcze

2. Metody przyspieszania cząstek naładowanych

3. Podstawy fizyki wiązki synchrotronowej

4. Laser na swobodnych elektronach

5. Podstawowe techniki synchrotronowe stosowane w analizie materii skondensowanej

6. Podstawy Absorpcyjnej Spektroskopii Promieniowania X (XAS)

7. Struktura bliska krawędzi absorpcji (XANES)

8. Rozciągnięta subtelna struktura widma absorpcyjnego (EXAFS)

9. Znaczenie temperatury w analizie danych absorpcyjnych

10. Metody analizy danych XAS

11. Podstawy Emisyjnej Spektroskopii Promieniowania X (XES)

12. Geometria koła Rowland

13. Rola analizatora w pomiarach XES

14. Metody przetwarzania surowych danych XES

15. Zastosowanie pomiarów XES w analizie materii skondensowanej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Scott Calvin – „XAFS for everyone”, CRC Press, 2013.

2. Grant Bunker – „Introduction to XAFS”, Cambridge University Press, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Giorgio Margaritondo – „Elements of synchrotron light: for biology, chemistry, and medical research”, Oxford University Press, 2002.

2. Andrzej Andrejczuk – „Intensywne promieniowanie X, źródła, optyka i niektóre zastosowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010.

3. Referencje podawane w trakcie wykładu.

4. Zasoby Internetu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.