Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing miast i regionów europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-3MMR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing miast i regionów europejskich
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Wilno - Europeistyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ze względu na konkurencyjny charakter relacji zachodzących pomiędzy regionami europejskimi, a w szczególności miastami istnieje potrzeba rozwijania wiedzy i umiejętności związanych z kreowaniem wizerunku budującego przewagę w pozyskiwaniu niezbędnych zasobów dla rozwoju jednostek terytorialnych. Celem przedmiotu jest więc nabycie i uporządkowanie podstawowej wiedzy związanej z marketingiem miasta i regionu, a także nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb interesariuszy jednostki terytorialnej oraz profesjonalnego przygotowania materiałów promocyjnych i spójnej strategii komunikacji ukierunkowanej na założone cele wizerunkowe.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy, M_30

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 5

Wymagania wstępne: Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz.; ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny, prezentacje

Formy zaliczenia przedmiotu: wykłady: egzamin pisemny, ćwiczenia: aktywność na zajęciach i projekt końcowy grupowy

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

- Przygotowanie do wykładów - 15 godz.

- Udział w wykładach - 30 godz.

- Studia literaturowe - 20 godz.

- Przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

- Konsultacje - 15 godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń - 20 godz.

- Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

- Przygotowanie projektu - 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 75 punkty ECTS 3

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 40 punkty ECTS 1,6

Literatura:

1. Pogorzelski, J., Praktyczny marketing miast i regionów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

2. Szromnik, A. T. (red.), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Kluwer Wolters Kluwer Business, Kraków, 2010

3. Florek M., Augustyn A., Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego – zasady i procedury, Best Place, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

K1A_U02 potrafi w sposób prawidłowy aplikować zdobytą wiedzę w zakresie podstaw ekonomii do rozwiązywania problemów praktycznych, również w wymiarze działalności zawodowej

K1A_U04 potrafi prawidłowo ocenić przebieg określonych procesów politycznych i gospodarczych, rozumie ich istotę i dostrzega ich przyczyny, efekty i znaczenie oraz wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1A_K05 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

K1A_K07 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składający się z części testowej oraz opisowej (zalicza uzyskanie 51 % maksymalnej liczby punktów).

Zaliczenie na podstawie uzyskanych wyników z aktywności przewidzianych na zajęcia (ok 20 pkt.) oraz projektu końcowego (10 pkt.) - zaliczenie uzyskuje student, który uzyska minimum (10 pkt. aktywność i min. 5 pkt. projekt).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kruk
Prowadzący grup: Marek Kruk, Stanislav Pilžys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 99 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)