Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody algebraiczne w informatyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS2-1MAL-22
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody algebraiczne w informatyce
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 2 st. sem. letni Informatyka
2L stac. II st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Algebra liniowa z geometrią analityczną 420-IS1-1ALG
Analiza matematyczna 1 420-IS1-1AM1
Analiza matematyczna 2 420-IS1-1AM2

Założenia (opisowo):Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wybrane metody algebraiczne mające zastosowania informatyczne, w szczególności w teorii kodowania i kryptografii. Podstawowe struktury algebraiczne i twierdzenia z zakresu algebry wykorzystywane w algorytmach kryptograficznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Zakres wiadomości: Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2, Algebra liniowa z geometrią analityczną.

Wykład: 15 godz.

Ćwiczenia: 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca z literaturą, rozwiązywanie zadań domowych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 15 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 5 godz.

- ćwiczenia 10 godz.

Zapoznanie z literaturą: 3 godz.

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 4 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 3 godz.

Czas trwania egzaminu/kolokwium: 4 godz.

Udział w konsultacjach: 26 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75 godz., 3 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 25 godz., 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Zakrzewski, Markowe wykłady z matematyki - teoria liczb, GiS 2017.

2. N. Koblitz, Wykłady z teorii liczb i kryptografii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 2006.

3. Krzywe eliptyczne: https://blog.cloudflare.com/a-relatively-easy-to-understand-primer-on-elliptic-curve-cryptography/

Literatura uzupełniająca:

1. A. Szepietowski, Matematyka dyskretna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.

2. A. Iwaszkiewicz-Rudoszańska, Wstęp do algebry i teorii liczb, WN UAM 2009.

3. Krzywe eliptyczne: https://blog.boot.dev/cryptography/elliptic-curve-cryptography/

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Zna fundamentalne pojęcia i twierdzenia algebry nieliniowej stosowane w teorii kodowania - KA7_WG2.

2. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w kryptografii - KP7_WG9.

3. Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie programowania aplikacji stosowanych w kryptografii - KP7_WG10.

4. Ma wiedzę o trendach rozwojowych i nowych osiągnięciach w kryptografii - KP7_WK1.

Umiejętności:

5. Potrafi zaimplementować poznane metody algebry nieliniowej oraz dokonać ich odpowiedniej modyfikacji zależnej od zastosowań - KP7_UW4.

6. Umie ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych

osiągnięć w zakresie kryptografii - KP7_UW15.

7. Potrafi działać i myśleć w sposób kreatywny i innowacyjny stosując wybrane kryptosystemy kombinatoryczno-algebraiczne i eliptyczne - KP7_UO4.

8. Umie współpracować w zespole realizując wspólne projekty związane z kryptografią - KP7_UO2.

Kompetencje społeczne:

9. Potrafi pozyskiwać informacje dotyczące kryptografii z różnych źródeł, integrować je oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny,

wyciągać wnioski i formułować oraz wyczerpująco uzasadniać opinie - KP7_UU1.

10. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz

samokształcenia w zakresie kryptografii - KP7_UU2.

11. Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z najnowszymi trendami rozwoju technologii informatycznych w zakresie kryptografii poprzez czasopisma naukowe i popularnonaukowe oraz witryny internetowe - KP7_KR1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schmeidel
Prowadzący grup: Ewa Schmeidel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)