Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 460-KS1-1PRO2
Kod Erasmus / ISCED: 11.351 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie 1
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z programowaniem.Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć będzie zapoznanie studentów z programowaniem komputerowym, algorytmami, strukturą i reprezentacją danych

Pojęcie algorytmu, przykłady. Podstawowe typy danych, proste operacje matematyczne. Operacje na listach, krotkach, słownikach. Instrukcje warunkowe i iteracyjne, przykłady użycia. Funkcje. Klasy. Operacje I/O. Operacje na ścieżkach i katalogach. Operacje na plikach. Obiekty. Zastosowanie języka Python do rozwiązywania problemów rzeczywistych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina informatyka

Rok studiów / semestr: I / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Laboratorium: 30

Metody dydaktyczne: metody poszukujące tj. problemowa, sytuacyjna, giełda pomysłów, laboratorium

Punkty ECTS: 2

Udział w laboratorium – 30h

Przygotowanie teoretyczne do zajęć – 10h

Przygotowanie do kolokwium lub realizacja zadania projektowego w domu – 5h

Czas trwania kolokwium - 2h

Zapoznanie z literaturą - 10h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 lub 32h, 1 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 25h, 1 ECTS

Literatura:

1. Michael Dawson, Python dla każdego: podstawy programowania, Helion, 2014

2. Charles R. Severance,, Python dla wszystkich. Odkrywanie danych w Python 3, tłumaczenie Andrzej Wójtowicz 2022 wyd.3, dostępny online: https://py4e.pl/translations/PL/py4e-pl-a4-latest.pdf

3. Fabio Nelli, Python data analytics: data analysis and science using Pandas, Matplotlib and the Python programming language, Apress, 2015

4. John Hunt, A Beginners Guide to Python 3 Programming, Springer 2019

5. Kevin Wilson, The Absolute Beginner's Guide to Python Programming A Step-by-Step Guide with Examples and Lab Exercises. Apress 2022

Literatura uzupełniająca:

1. Alberto Boschetti, Luca Massaron, Python: podstawy nauki o danych, Gliwice, Wydawnictwo Helion, 2017

2. Jerzy Wawro, Uczymy programować się w Pythonie. Otwarty podręcznik programowania, 2017, dostępny online: https://elearning.otwartaedukacja.pl/pluginfile.php/218/mod_resource/content/5/pyprog.pdf

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe struktury język programowania Python - KP6_WG4.

Potrafi posługiwać się konstrukcjami w języku Python do pozyskania informacji oraz wspomagania procesów poznawczych - KP6_UW7.

Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych w zakresie języka Python - KP6_KR1.

Rozumie potrzebę współdziałania w grupie w celu rozwiązania problemu badawczego - KP6_KR2.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie.

Ocena końcowa wystawiana zgodnie ze skalą ocen wskazaną w par. 23 ust. 6 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz
Prowadzący grup: Jarosław Kotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)