Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 0800-S2-2YSEM
Rok akademicki 2019/20
Seminarium, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 0800-S2-2YSEM
Zajęcia Rok akademicki 2019/20 (2019) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 15:30 - 17:00
sala A203
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Janina Uszyńska-Jarmoc
Literatura:

Literatura (wybrana) dotycząca twórczości

Bernacka R. E., Uzdolniony "gejzer energii" wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli, [w:] Praca z dzieckiem wymagającym, Cz. 1, red. E. Przygońska, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011, s. 9-34

Bonar J., 2008, Rozwijanie twórczości uczniów klas początkowych poprzez zadania dydaktyczne w toku kształcenia zintegrowanego, Łódź, Wyd. UŁ.

Chruszczewski M. H., Profile uzdolnień: intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009

Dyrda B., Nauczycielskie kompetencje w pracy z uczniami zdolnymi, [w:] Nauczyciel: zawód, powołanie, pasja, red. S. Popek, A. Winiarz, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 245-254.

Dyrda B., Teoretyczne podstawy twórczości, [w:] Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży: poradnik dla wychowawców i nauczycieli, red. B. Dyrda, Kraków, "Impuls", 2004, s. 11-23.

Dyrda B., Uczeń twórczy w percepcji badanych nauczycieli, [w:] Dylematy edukacji artystycznej, T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, pod red. W. Limont i K. Nielek-Zawadzkiej, Kraków, "Impuls", 2006, s. 130-140

Dyrda B., Uczeń zdolny, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, [red. T. Pilch; W. Okoń], Warszawa, "Żak", 2007, s. 888-891

Giza T., Potrzeby dzieci zdolnych a ich zaspokajanie w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, [w:] Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie, pod red. W. Pileckiej, A. Ozgi, P. Kurtka, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005, s. 377-385,

Giza T., Uczniowie zdolni w opiniach nauczycieli, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel – edukacja, pod red. nauk. W. Limont i J. Cieślikowskiej, Kraków, "Impuls", 2005, s. 153-164.

Głowacka E., Uzdolnienia plastyczne, [w:] Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, pod red. W. Pileckiej, G. Rudkowskiej i L. Wrony, Wyd. 2 popr. i poszerz, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 323-327.

Gołębniak B. D., Edukacja nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, T. 2, Uczeń - nauczyciel – edukacja, pod red. W. Limont i J. Cieślikowskiej, Kraków, "Impuls", 2005, s. 181-194.

Karwowski M. red., 2009, Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Karwowski M., Gajda A., red., 2010, Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej, Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Limont W. 2005, Uczeń zdolny jako problem wychowawczy, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel – edukacja, pod red. nauk. W. Limont i J. Cieślikowskiej, Kraków, "Impuls", 2005, s. 123-137.

Limont W., 2005, Koncepcja organizacji i struktury opieki i kształcenia uczniów szczególnie zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel – edukacja, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, pod red. nauk. L. Wiesławy i J. Cieślikowskiej, Kraków, "Impuls", 2005, s. 233-245

Limont W., 2007, Stań na ramionach gigantów, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy, [w:] Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 3, red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 109-127.

Nęcka E., 2001, Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP.

Sękowski A., 2005, Rozwijanie inteligencji i mądrości w kształceniu i wspomaganiu ucznia szczególnie zdolnego, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel – edukacja, pod red. nauk. W. Limont i J. Cieślikowskiej, Kraków, "Impuls", 2005, s. 167-179.

Smak E., 2009, Próba identyfikacji uczniów należących do kategorii zdolnych i uzdolnionych kierunkowo w polskim systemie edukacyjnym, [w:] Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia, pod red. S. Włoch, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 69-80.

Szmidt J.K., 2007, Pedagogika twórczości, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Szmidt K. J., Paula Torrance'a inkubacyjny model kształcenia uczniów zdolnych, [w:] Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju, pod red. nauk. W. Limont i J. Cieślikowskiej, Kraków, "Impuls", 2005, 175-194.

Szmidt K.J., red. 2009, Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Teoria i empiria, Łódź, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Szydłowska L., Wspieranie rozwoju zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym w świetle programów autorskich i innowacji pedagogicznej, [w:] Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, red. W. Limont, Kraków, "Impuls", 2004, s. 235-241.

Uszyńska-Jarmoc J., 2003, Twórcza aktywność dziecka. Teoria, rzeczywistość, perspektywy rozwoju, Białystok, Wyd. Trans Humana.

Uszyńska-Jarmoc J., 2007, Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole, Białystok, Wyd. Trans Humana.

Zakres tematów:

Problematyka seminarium

Istota i rodzaje zdolności i uzdolnień człowieka

Teorie zdolności i uzdolnień twórczych

Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju twórczości

Rozwój twórczości – istota, teorie, strategie, uwarunkowania, stan dotychczasowych badań

Sposoby diagnozowania poziomu zdolności i uzdolnień twórczych uczniów

Sposoby diagnozowania rozwoju dziecka lub efektów edukacji dziecka w przedszkolu i w klasach i-III szkoły podstawowej - podejście ilościowe i jakościowe.

Analiza dostępnych narzędzi do badań wiedzy, umiejętności, zdolności, uzdolnień i talentu.

Problematyka metodologii badań empirycznych

Struktura pracy

Technika pisania tekstu naukowego

Zasady sporządzania bibliografii

Sposoby opracowywania wyników badań.

Sposoby sporządzania tabel i wykresów.

Umiejętność interpretacji i dyskusji wyników badań.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, badania terenowe, warsztaty, projekty, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie wyników badań i napisanie raportu z przeprowadzonych badań. Przygotowanie pracy do obrony w połowie czerwca 2020 roku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.