Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 0800-S2-2YSEM
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura metodologiczna podstawowa:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2003

Cudowska A., Koncepcja analizy jakościowej M. B. Milesa i A. M. Hubermana w badaniach pedagogicznych, [w:] Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, t. 1 Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004

Nowak S., Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2005

Literatura metodologiczna uzupełniająca:

Ferguson G. A. i Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa 2003

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przekład S. Dymczak, Zysk i S-ka, Poznań 2000

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000

Miles M. B., Huberman A. M., Analiza danych jakościowych, przekład S. Zabielski, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2000

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka Pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006

Podstawy metodologii badań w pedagogice. Pod red. S. Palki. Gdańsk 2010

Pozostała literatura merytoryczna zgodnie z problematyką podejmowaną przez studentów w pracach magisterskich: encyklopedie, słowniki, podręczniki, monografie autorskie i zbiorowe, artykuły czasopiśmiennicze, strony internetowe.

Efekty uczenia się:

a) Student posiada wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, zna orientacje badawcze, strategie i metody badań w naukach społecznych i humanistycznych – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów, ocena poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

b) Student posiada umiejętności badawcze, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w wybranej subdyscyplinie pedagogicznej – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów, ocena poszczególnych rozdziałów pracy magisterskiej.

c) Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności badania i analizowania problemów pedagogicznych – aktywność studenta na zajęciach, ocena referatów, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach oraz indywidualnych konsultacjach z promotorem, właściwe realizowanie powierzonych zadań, terminowe przygotowywanie fragmentów pracy magisterskiej, rzetelne poprawianie sprawdzonych fragmentów i całości pracy oraz złożenie kompletnej pracy, poprawionej zgodnie z uwagami promotora, na ostatnim seminarium przed sesją egzaminacyjną semestru letniego. Dopuszczone są trzy nieobecności w ciągu roku, każda kolejna powoduje obniżenie oceny końcowej, absencja powyżej 50% uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Analiza wyników badań terenowych, kodowanie danych, opis jakościowy, ilościowa analiza, graficzne reprezentacje danych.

2. Przygotowanie empirycznej części pracy dyplomowej, charakterystyka terenu badań i próby badanej, specyfika przedmiotu badań.

3. Opracowanie wniosków z badań w odpowiedzi na cel teoretyczny.

4. Przygotowanie projektu działań doskonalących eksplorowany obszar praktyki pedagogicznej.

5. Opracowanie rozdziału teoretycznego pracy zawierającego charakterystykę podjętej problematyki w świetle literatury przedmiotu.

6. Opracowanie bibliografii, spisu form graficznych oraz aneksów.

7. Przygotowanie i złożenie kompletnej wersji pracy.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, opis, wyjaśnienie, rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:30 - 17:45, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B226
Andrei Harbatski 12/ szczegóły
2 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B223
Anna Karpińska 9/ szczegóły
3 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B124
Marek Konopczyński 11/ szczegóły
4 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B225
Anna Krajewska 12/ szczegóły
5 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala B126
Elwira Kryńska 14/ szczegóły
6 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A104
Jolanta Muszyńska 10/ szczegóły
7 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A214
Małgorzata Niesiobędzka 10/ szczegóły
8 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A237
Mirosław Sobecki 9/ szczegóły
9 każdy czwartek, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Nauk o Edukacji, sala A203
Janina Uszyńska-Jarmoc 12/ szczegóły
10 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Wioleta Danilewicz 2/ szczegóły
11 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Agata Cudowska 1/ szczegóły
12 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Dorota Misiejuk 1/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.