Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2 [350-HS1-2NPH2] Rok akademicki 2022/23
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2 [350-HS1-2NPH2]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 102
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 102
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Krzysztof Filipow, Adam Miodowski
Literatura:

Literatura podstawowa:

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003

Ihnatowicz I., Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

Adamus-Kowalska J., System informacji archiwalnej w Polsce, Katowice 2011

Arentowicz J., Miary polskie, Warszawa 1972

Bibliografia. Historia, teoria, praktyka, red. J. Franke, J. Woźniak-Kasperek, Warszawa 2016

Bibliologia i informatologia, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2011

Czelejewski J., Kocot S., Thikien A., Miary i wagi. Tabele przeliczeniowe, Warszawa 1952

Dembowska M., Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, Warszawa 1999

Duś Z., Podstawy montażu filmowego, Warszawa 2002

Dziki S., Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy. Problemy teoretyczno-metodologiczne..., Wrocław 1992

Hendrykowski M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000

Ihnatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX w., "STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE", t. 7: 1962, s. 99-123.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., red. K. Lepszy, Wrocław 1953

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1980

Korobowicz A., W. Witkowski: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Kraków 1998

Metodyka pracy archiwalnej, wyd. 2, pod red. S. Nawrockiego i in., Poznań 1995

Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998

Opolski A., Kalendarz i jego dzieje, Wrocław 1948

Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002

Ślusarczyk J., Obszar i granice Polski (od X do XX wieku), Toruń 1995

Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014

Tyszkiewicz J., Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014

Wapiński R., Problemy źródłoznawcze badań prasoznawczych [W:] Werbalne i pozawerbalne środki wyrazu w źródle historycznym. Warszawa 1981

Winek T., Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007

Wojtkowiak Z., Nauki pomocnicze historii najnowszej - źródłoznawstwo : źródła narracyjne. cz. 1: Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2001

Filipow K., Falerystyka polska XVII-XIX wieku, Białystok 2003.

Filipow K., Wróblewski B., Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921-1939 : kawaleria, Warszawa 1992.

Szwagrzyk J. A., Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990.

Zakres tematów:

Teoria archiwalna. Podstawowe pojęcia i zasady archiwalne.

Metodyka archiwalna. Gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie archiwaliów.

Aktoznawstwo. Charakterystyka źródeł urzędowych i funkcjonowania kancelarii urzędów na ziemiach polskich w XIX i w XX w.

Aktoznawstwo. Charakterystyka źródeł gospodarczych, statystycznych i bankowych oraz funkcjonowania kancelarii instytucji życia gospodarczego

na ziemiach polskich w XIX i XX w.

Archiwoznawstwo. Dzieje placówek archiwalnych w kraju i archiwów gromadzących polonica zagranicą.

Opracowanie naukowo-edytorskie XIX i XX wiecznych źródeł archiwalnych i bibliotecznych

Numizmatyka w warsztacie historycznym cz. 1

Numizmatyka w warsztacie historycznym cz. 2

Falerystyka w warsztacie dziewiętnasto-dwudziestowiecznika cz. 1

Falerystyka w warsztacie dziewiętnasto-dwudziestowiecznika cz. 2

Weksykologia w warsztacie historyka XIX i XX w. cz. 1

Weksykologia w warsztacie historyka XIX i XX w. cz. 2

Kolokwium podsumowujące zajęcia zrealizowane w semestrze letnim

Metody dydaktyczne:

Typowy dla proseminarium tryb realizacji zajęć, który uwzględnia ćwiczenia grupowe, dyskusję, a także konsultacje indywidualne z prowadzącym.

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zaliczane są na ocenę.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywność zajęciowa.

Studiujący zobowiązani są do przygotowania się na każde zajęcia w oparciu o rekomendowaną literaturę.

Ocena z aktywności zajęciowej stanowi 60% oceny końcowej, a 40% oceny końcowej zależna jest od stopnia uzyskanego na kolokwium.

Progi punktowe przy ocenie z kolokwium:

bardzo dobry 5,0 (co najmniej 91%)

dobry plus 4,5 (co najmniej 81%)

dobry 4,0 (co najmniej 71%)

dostateczny plus 3,5 (co najmniej 61%)

dostateczny 3,0 (co najmniej 51%)

Studiujący mają prawo do jednej nieobecności, niezależnie od powodu absencji, która nie wpływa na zaliczenie przedmiotu. Każda następna nieobecność musi być zaliczona podczas dyżuru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)