Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 380-N2-1JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Academic Vocabulary in Use, M. McCarthy, F. O’Dell, CUP

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOSCI, absolwent potrafi

KA7_UW1 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych w kontekście języka obcego

sposób weryfikacji: testy cząstkowe/semestralne, prace pisemne, udział w dyskusji, egzamin pisemny

KA7_UK2 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się

w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania

rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące

różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć

teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych

dyscyplin naukowych w kontekście języka obcego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KO2 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy,

podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się

odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża

taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje

to podejście wśród innych

sposób weryfikacji: przygotowanie do zajec i aktywne w nich uczestnictwo, udział w dyskusji i wspólpracyw grupie

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie:

-prac i testów pisemnych

-przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych

-zaliczenie modułów na platformie na min 51%

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo

Progi procentowe:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec II semestru

egzamin pisemny na koniec II semestru

Warunkie zdania egzaminu: zalicznie na min 51% egzaminu pisemnego ( słownictwo i zagadnienia specjalistyczne z zajęć)

EFEKTY KSZTAŁCENIA WERYFIKOWANE SĄ WOPARCIU O PLATFORMĘ BLACKBOARD

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 zjazdu nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zjazdu, student jest zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętnosc streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

1.XX1 century skills: Jakie cechy powinien posiadać absolwent 21-go wieku?

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia wykładów w języku obcym (angielskim)

2. Faces of education: Jakie czynniki determinują sukces systemu edukacji?

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia wykładów w języku obcym (angielskim)

3.Older people with social needs. Problemy starzejącego się społeczeństwa.

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w języku obcym (angielskim)

4. Modern addictions: Uzależnienia we spółczesnym świecie: uzależnienie od nowoczesnych technologii

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych w języku obcym (angielskim)

5. Homeless children: Dzieci ulicy-problem bezdomności wśród dzieci

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w języku obcym (angielskim)

6. Refugees. Problemy współczesnego świata- dzieci –uchodźcy; pomoc funkcjonowanie.

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w języku obcym (angielskim)

7. Cultural diversity and tolerance: Wielokulturowość itolerancja we współczesnym świecie.

Ćwiczenia poszerzające zasób słownictwa specjalistycznego w języku angielskim i rozumienia tekstów pisanych i wypowiedzi ustnych w języku obcym (angielskim)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% w formie wideokonferenji platforma BLACKBOARD/TEAMS oraz 50% z wykorzystaniem modułow do realizacji na platformie BLACKBOARD w oparciu o materiały specjalistyczne.

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń kluczowych sprawności językowych:

-doskonalenie umiejętnosci czytania i rozumienia tekstów fachowych oraz analizę językową tekstów specjalistycznych

-doskonalenie umiejętności rozumienia wypowiedzi specjalistycznych np. wykładów

-rozwijanie znajomości słownictwa fachowego z dziedziny nauk pedagogicznych.

-doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na dany temat

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala B123
Marzena Lubaszewska 28/26 szczegóły
2 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala B125
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 27/26 szczegóły
3 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala B223
Barbara Rudziak 27/26 szczegóły
4 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala B224
Barbara Rudziak 26/26 szczegóły
5 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala A207
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga 18/26 szczegóły
6 każda sobota, 9:30 - 11:45, sala A209
Marzena Lubaszewska 27/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.