Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-3PDWXI-5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza leków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
III rok I stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia analityczna I 0200-CS1-1CHA1
Chemia analityczna II 0200-CS1-2CHA2
Metody instrumentalne w analizie chemicznej 0200-CS1-2MIA
Metody spektroskopowe w analizie chemicznej 0200-CS1-2MSA

Założenia (opisowo):

Wykład (30h) ma za zadanie zapoznanie studentów z oceną jakościową i ilościową substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych z zastosowaniem farmakopealnych metod instrumentalnych i klasycznych.


Zajęcia laboratoryjne (30h) poświęcone są analizie jakościowej i ilościowej wybranych substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych z zastosowaniem: chromatografii gazowej, chromatografii cieczowej (kolumnowej i planarnej), metod spektroskopowych oraz badaniem ich biodostępności.

Skrócony opis:

Przedmiot Analiza Leków umożliwia poznanie norm prawnych regulujących funkcjonowanie laboratoriów analitycznych, różnych metodyk przygotowania produktów leczniczych do analizy chemicznej, szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej (teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania) orz nabycie umiejętności pracy laboratoryjnej oraz umiejętności obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Pełny opis:

Wyklady obejmują następujące zagadniewnia: normy prawne regulujące funkcjonowanie laboratoriuów analitycznych oraz dotyczących kontroli jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych, farmakokinetykę środków leczniczych, badanie metabolizmu leków, procedury testowania leków, toksyczności leków, metodykę przygotowania produktów leczniczych do analizy chemicznej, metod badania jakości preparatów farmaceutycznych, techniki analityczne stosowanych w badaniu produktów leczniczych (techniki chromatograficzne), metody analizy termicznej, metody spektroskopowe NMR, IR i UV-VIS jako narzędzia w analizie farmaceutyków), metod rozdziału enancjomerów i oznaczania czystości enancjomerycznej.

Zajęcia laboratoryjne poświęcone są analizie jakościowej i ilościowej wybranych substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych z zastosowaniem: chromatografii gazowej, chromatografii cieczowej (kolumnowej i planarnej), metod spektroskopowych oraz badaniem ich biodostępności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle; Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, PWN, Warszawa 2007.

2. A. Cygański; Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 2002.

3. M. Zając, A. Jelińska, Ocena jakości substancji i produktów leczniczych, AM Poznań, 2010.

4. Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, WNT, Warszawa 2012.

5. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.

6. E. Pawełczyk, Z. Płotkowiak, M. Zając, Chemiczna analiza leków, Państw. Zakł. Wyd.Lek., Warszawa 1981.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Zając, E. Pawełczyk, A. Jelińska; Chemia Leków, AM Poznań, 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia (odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia):

1. Posiada podstawową wiedzą z zakresu chemii, pozwalającą na omówienie budowy substancji leczniczych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych. Zna teoretyczne podstawy nowoczesnych technik izolacji, identyfikacji i oznaczenia ilościowego substancji leczniczych wykorzystywanych zgodnie z zaleceniami Farmakopei. (KA6_WG2, KA6_WG7, KA6_WG12)

2. Wykazuje rozszerzoną wiedzę dotyczącą metod klasycznych i instrumentalnych stosowanych w ocenie jakościowej substancji do celów farmaceutycznych oraz w analizie ilościowej produktów leczniczych. Rozumie znaczenie wykonywania analiz oraz zna kryteria wyboru metod analitycznych służących do rozwiązywania przedstawionych problemów. (KA6_WG5)

3. Opanował w podstawowym zakresie umiejętność interpretacji chromatogramów GC/MS, HPLC, widm UV, IR, 1H NMR, 13C NMR. Potrafi porównywać i interpretować dane oraz zastosować znane rozwiązania w nowych sytuacjach w zakresie analizy związków. (KA6_WG7, KA6_UW2)

4. Posiada umiejętność przygotowania próbek do analizy i przeprowadzenia oznaczeń próbek nieorganicznych i organicznych odpowiednimi metodami instrumentalnymi. Potrafi opracować wyniki oznaczeń i dokonać ich interpretacji. Przedstawia w formie pisemnej sprawozdania z oznaczania wybranych farmaceutyków. Rozumie znaczenie jakości wyników pomiarów w pracy laboratoriów analitycznych. (KA6-UW3, KA6-UW5, KA6-UW4)

5. Potrafi wybrać i ocenić informacje naukowe zawarte w piśmiennictwie oraz zastosować wybrane metody analityczne w celu rozwiązania określonego problemu. (KA6-UW1)

6. Rozumie potrzebę wzbogacania swojej wiedzy dotyczącej metod analizy leków. (KA6_UU2)

7. Umiejętnie planuje pracę eksperymentalną w grupie i dyskutuje podczas rozwiązywania problemów napotykanych podczas realizacji analiz chemicznych. (KA6-UK3, KA6-UO1)

8. Planuje i wykonuje eksperymenty z zachowaniem podstawowych zasad BHP. Umie przedstawić i wyjaśnić rezultaty przeprowadzonych badań. (KA6-UW1, KA6-UW2, KA6-UW3, KA6-WG13,)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

• podające (wykład, konsultacje,

• praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne).

Warunki zaliczenia: student jest dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu laboratorium.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta:

• egzamin pisemny lub test on-line

• sprawozdania i sprawdziany pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych

• systematyczna ocena pracy na ćwiczeniach laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wojtkielewicz
Prowadzący grup: Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Karolina Markiewicz, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Aneta Tomkiel, Agnieszka Wojtkielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wojtkielewicz
Prowadzący grup: Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Joanna Kotyńska, Karolina Markiewicz, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Edyta Nalewajko-Sieliwoniuk, Aneta Tomkiel, Agnieszka Wojtkielewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)