Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia specjalizacyjna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-1PSPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia specjalizacyjna I
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II st. Biologia - semestr zimowy
I rok II st. BM - semestr zimowy
I rok II st. MS - semestr zimowy
I rok II st. MzB - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie i nauczenie Studenta specjalistycznych technik i metod badawczych stosowanych w naukach biologicznych. W trakcie realizacji przedmiotu Student, pod kierunkiem promotora lub opiekuna pracy dyplomowej planuje eksperymenty naukowe, prowadzi eksperymenty lub badania terenowe uczestnicząc w pracy badawczej zespołu (Katedry), w którym realizuje pracę dyplomową.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 60 godz.

Metody dydaktyczne: projekt, metoda laboratoryjna, obserwacja, pomiar, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 75 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 75 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek promotora i prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu jedność i różnorodność organizmów, uwzględniając złożoność procesów i zjawisk przyrodniczych (KP7_WG1)

2. Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu różnorodność współczesnych metod i technik badawczych w naukach biologicznych oraz zasady planowania i prowadzenia eksperymentów lub obserwacji przyrodniczych, interpretacji wyników badań i wnioskowania (KP7_WG6)

3. Student potrafi formułować i testować hipotezy związane ze złożonymi i nietypowymi problemami badawczymi z zakresu nauk biologicznych (KP7_UW1)

4. Student potrafi dobrać, adekwatnie do założonych celów i stosować metody i narzędzia badawcze, w tym zaawansowane techniki pomiarowe i laboratoryjne oraz odpowiednio je przystosować lub opracować nowe (KP7_UW2)

5. Student potrafi zaplanować i przeprowadzić w innowacyjny sposób zadania badawcze w nieprzewidywalnych warunkach lub wykonać ekspertyzy z zakresu wybranej specjalności (KP7_UW3)

6. Student potrafi korzystając z różnych baz danych, właściwie dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KP7_UW5)

7. Student potrafi współpracować z innymi członkami zespołu i podejmować obowiązki kierowania zespołem przy planowaniu i wykonywaniu powierzonych zadań (KP7_UO1)

8. Student potrafi samodzielnie planować własne uczenie się, karierę zawodową oraz motywować innych do podejmowania takich działań (KP7_UU1)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań laboratoryjnych lub terenowych związanych z tematem pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Agnieszka Bona, Magdalena Czajkowska, Magdalena Fiłoc, Andrzej Górniak, Magdalena Grabowska, Tomasz Hauschild, Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk, Maciej Karpowicz, Aneta Książek, Mirosława Kupryjanowicz, Sebastian Maciak, Ewa Olchowik-Grabarek, Katarzyna Puczko, Szymon Sękowski, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Urszula Czyżewska, Justyna Drewnowska, Andrzej Gębczyński, Magdalena Grabowska, Edyta Jermakowicz, Maciej Karpowicz, Agata Kostro-Ambroziak, Ewa Oleńska, Katarzyna Puczko, Julita Sadowska, Izabela Święcicka, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Magdalena Czerniecka, Urszula Czyżewska, Justyna Drewnowska, Andrzej Gębczyński, Magdalena Grabowska, Edyta Jermakowicz, Maciej Karpowicz, Agata Kostro-Ambroziak, Ewa Oleńska, Katarzyna Puczko, Julita Sadowska, Izabela Święcicka, Izabela Tałałaj, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)