Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-SN2-2PPF
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa finansów publicznych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.obow.
Doradztwo podatk.i admin.skarb.-niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie w usystematyzowany sposób podstawowej problematyki finansów publicznych i prawa finansów publicznych. Studenci zapoznają się nie tylko ze specyficznymi cechami tej gałęzi prawa oraz przedmiotem jego regulacji, ale także z funkcjonowaniem w świetle obowiązujących regulacji systemu finansów publicznych oraz czynnikami determinującymi jego kształt (takimi np. jak ustrój państwa i określona polityka finansowa, sytuacja gospodarcza, stan decentralizacji). W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe regulacje prawne normujące zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej, w tym także odnoszące się do budżetu państwa i budżetów samorządowych. Ponadto słuchacze nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansów publicznych, jak również poznają procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Skrócony opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z podstawami problematyki finansów publicznych i prawa finansów publicznych. Ponadto nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansów publicznych, jak również poznają procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne - nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok II/semestr 3

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 16 godzin wykładu, w tym - 8 godz. w formie stacjonarnej, 8 godz. - zdalne synchronicznie.

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 16 godz., przygotowanie do egzaminu - 52,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 4,5 godz., egzamin - 2 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 22,5 godzin, co odpowiada 0,9 pkt ECTS;

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 52,5 godz., co odpowiada 2,1 pkt ECTS.

Literatura:

1) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

2) Salachna J., Tyniewicki M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2023

3) Salachna J. (red.), Meritum. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2023

4) Ruśkowski E., Kontrola finansów publicznych w Polsce, Białystok 2021

5) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa finansów publicznych i prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) - KA7_WG2;

- kluczowe zagadnienia z zakresu prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) i pozostałych zagadnień związanych z obszarem prawa finansów publicznych - KA7_WG3.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu nauki i prawa finansów publicznych (materialnego, ustrojowego i procesowego) – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez dobór oraz stosowanie właściwych metod wykładni prawa związanego z obszarem prawa finansów publicznych i prawa administracyjnego oraz narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych - KA7_UW2.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem prawa finansów publicznych (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów stosujących przepisy prawa finansów publicznych - KA7_KK2.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zdawania egzaminu:

Egzamin pisemny ma formę testu składającego się z 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru, z których każde ma trzy odpowiedzi.

Test trwa 20 minut, a każde pytanie testowe oceniane jest w następujący sposób:

- odpowiedź prawidłowa - dwa punkty,

- odpowiedź nieprawidłowa - minus jeden punkt,

- brak odpowiedzi - zero punktów.

Podstawą do zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przez studenta przynajmniej 80% maksymalnej liczby punktów (czyli 32 z 40 pkt) z testu zaliczeniowego.

Skala ocen pozytywnych:

32 pkt - dostateczny

33-34 pkt - dostateczny +

35-36 pkt - dobry

37-38 pkt - dobry plus

39-40 pkt - bardzo dobry

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)