Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.obow. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L niestac.II st. studia doradztwa podatkowego i admininstracji skarbowej-przedm.obow.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-SN2-2ANP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat zarządzania podatkami w przedsiębiorstwie oraz wyrobienie w nich umiejętności analizy fiskalnych skutków podejmowanych zdarzeń gospodarczych, w szczególności praktycznych aspektów objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Podczas zajęć studenci zapoznają się z istotą i zakresem analizy podatkowej w kontekście wybranych obciążeń podatkowych. Zostaną przedstawione potencjalne możliwości optymalizacji podatkowej w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-1EPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji i kwalifikacji zdarzeń gospodarczych istotnych z punktu widzenia ewidencji podatkowych oraz ich rejestracji.

Aby zrealizować powyższy cel, studenci zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia ewidencji podatkowych oraz wynikającymi z tego tytułu obowiązkami sprawozdawczymi. Studenci w ramach przedmiotu nabywają m.in. następujące umiejętności:

a. prowadzenie uproszczonych ewidencji podatkowych na potrzeby zryczałtowanych form opodatkowania dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej

b. prowadzenie oraz ustalanie obciążeń podatkowych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych

c. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości na potrzeby podatku od towarów i usług

d. rozpoznanie obowiązków ewidencyjnych płatnika w ramach systemu obowiązkowych składek (m.in. na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne).

Strona przedmiotu
370-SN2-1HSK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu historii skarbowości, w tym przedstawienie źródeł powstania skarbowości oraz jej ewolucji na przestrzeni wieków. Celem przedmiotu jest też poszerzenie wiedzy studenta na temat skarbowości, o jej początkach i ewolucji zarówno w Europie, jak i w Polsce. Przedmiot ma uświadomić studentom, że podatki istnieją od początku cywilizacji, a ich ewolucja polega wyłącznie na zmianie rodzajów danin i sposobu ich ściągania.

Strona przedmiotu
370-SN2-1INB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do problematyki tworzenia i funkcjonowania systemów informacji prawnej jako narzędzi wspomagających pracę studentów, prawników, sędziów oraz administrację publiczną.

1. Rodzaje baz danych:

a) z tekstami aktów prawnych,

b) z projektami aktów prawnych,

c) z orzeczeniami,

d) z piśmiennictwem prawniczym (czasopisma prawnicze, tezy z piśmiennictwa, komentarze i monografie, bibliografie)

2. Omówienie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP ;

3. Działalność Rządowego Centrum Legislacji oraz zawartość dokumentów udostępnianych na stronie: dziennikiurzedowe.pl

4. Prezentacja systemu informacji prawnej LEX

5. Prezentacja systemu informacji prawnej LEGALIS

6. Źródła poznania orzeczeń:

a) Sądu Najwyższego

b) Trybunału Konstytucyjnego

c) sądów administracyjnych

d) sądów apelacyjnych

e) Trybunału Sprawiedliwości UE

f) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

7. Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej

Strona przedmiotu
370-SN2-2INO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy dotyczącej znaczenia dla stosowania prawa podatkowego interpretacji i objaśnień organów publicznych w sprawach podatkowych, w szczególności rodzajów wydawanych interpretacji i objaśnień oraz omówienie przykładowych interpretacji i objaśnień, z wyjaśnieniem ich specyfiki.

Strona przedmiotu
370-SN2-2KSA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach wykładu - przekazanie wiedzy z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, właściwości i składu sądu, czynności sądu, stron i uczestników, jego przebiegu, orzeczeń i środków zaskarżenia w sprawach podatkowych.

W ramach ćwiczeń - przekazanie praktycznej wiedzy związanej z rozwiązywaniem kazusów oraz przygotowaniem podstawowych pism w postępowaniach sądowo-administracyjnych, w zakresie objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-2OZW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje omówienie postanowień Kodeksu karnego skarbowego. W ramach wykładu przedstawione zostaną instytucje materialne, procesowe oraz wykonawcze z zakresu KKS. Poddana analizie zostaną podstawowe typy przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych. .Ponadto z wykorzystaniem orzecznictwa oraz publikacji naukowych i prasowych zaprezentowane będą praktyczne problemy stosowania przepisów KKS.

Strona przedmiotu
370-SN2-2OSO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omówienie elementów konstrukcji opłaty skarbowej i opłat uregulowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz uprawnień rad gmin w zakresie modyfikacji niektórych z tych elementów.

Strona przedmiotu
370-SN2-2ONP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu opodatkowania nieruchomości przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Strona przedmiotu
370-SN2-1PDP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie podatków opłacanych od dochodu lub przychodu, ze szczególnym uwzględnieniem: podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, w tym problematyki cen transferowych oraz zryczałtowanych form opodatkowania podatkiem dochodowym - w zakresie szczegółowych zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-1POB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy w zakresie podatków związanych z obrotem, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od niektórych instytucji finansowych - w zakresie szczegółowych zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-2POS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 22 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 22 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie podatków samorządowych, zarówno tych, które są realizowane przez gminne organy podatkowe, jak i tych, z których wpływy stanowią ich dochód, w tym zasad poboru tych podatków przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz kształtowania ich wysokości poprzez możliwość ustalania stawek podatkowych oraz wprowadzania ulg i zwolnień, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-2PPF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie zajęć studenci zapoznają się z podstawami problematyki finansów publicznych i prawa finansów publicznych. Ponadto nauczą się rozumienia siatki pojęciowej prawa finansów publicznych, jak również poznają procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
370-SN2-2POA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. systemu procedur obowiązujących w działalności administracji

publicznej oraz roli ogólnego postępowania administracyjnego i sposobu jego prowadzenia, zasad uczestnictwa poszczególnych

podmiotów oraz ich praw oraz obowiązków w postępowaniu. Cel sprowadza się do osiągnięcia stanu, którym student będzie rozumiał

ogólne postępowanie administracyjne i zasady jego funkcjonowania oraz będzie znał przykłady prawidłowego jego zastosowania w

praktyce, co w połączeniu z zadaniami realizowanymi na ćwiczeniach, pozwoli mu na zastosowanie uzyskanych umiejętności w praktyce.

Strona przedmiotu
370-SN2-2POE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji, w tym pojęcia egzekucji administracyjnej, celu egzekucji i jej znaczenia, egzekucji administracyjnej jako formy przymusu administracyjnego, a także przebiegu egzekucji administracyjnej i środków w niej stosowanych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego

Strona przedmiotu
370-SN2-1PAW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności zagadnień (materialnych i proceduralnych) z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
370-SN2-1PCD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie prawa celnego i dewizowego, w tym pojęcia prawa celnego oraz jego funkcji, źródeł prawa celnego i jego miejsca w systematyce prawa finansowego, pojęcia i rodzajów ceł, wartości celnej towarów oraz ich pochodzenia, długu celnego, przeznaczenia celnego towarów, postępowania celnego oraz organów, struktury i zadań administracji celno-skarbowej, a także w odniesieniu do prawa dewizowego

pojęcia rezydenta i nierezydenta, wartości dewizowych oraz pojęcia

zezwolenia dewizowego - ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z tego zakresu objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw

Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-1PRP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie zasad prowadzenia procedur podatkowych związanych zarówno z tzw. samowymiarem podatku, jak i realizowanych przez organy podatkowe: wydawania zaświadczeń, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowania podatkowego, z uwzględnieniem szczegółowych zagadnień z tego zakresu objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. W ramach ćwiczeń studenci zapoznają się także z zasadami sporządzania podstawowych pism w sprawach podatkowych (postanowień, decyzji, zażaleń, odwołań).

Strona przedmiotu
370-SN2-1RAF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących rachunkowości i analizy finansowej, ich narzędzi oraz sposobu ich wykorzystania, a także sprawozdawczości finansowej. Celem przedmiotu jest również zapoznanie studentów z podstawowymi metodami użycia narzędzi analizy finansowej oraz interpretacji wyników analizy oraz szczegółowymi zagadnieniami z tego zakresu objętymi częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-1SWJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie doskonalenia umiejętności językowych, przydatnych w przyszłej karierze zawodowej doradcy podatkowego lub pracownika administracji skarbowej, w tym praktycznego słownictwa oraz korzystania z anglojęzycznych tekstów źródłowych, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł literatury fachowej oraz dokumentów urzędowych. Student zostanie przygotowany do samodzielnego tłumaczeniu tekstów z zakresu podatków i administracji skarbowej.

Strona przedmiotu
370-SN2-1SSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie tworzenia i katalogu źródeł prawa podatkowego oraz podstaw teorii i umiejętności rozpoznawania wykładni prawa podatkowego, funkcji wykładni, znaczenia wykładni w procesie stosowania prawa, roli i funkcji prawa podatkowego oraz szczegółowych zagadnień z tego zakresu objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę

podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-1SAP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu struktury, zasad funkcjonowania i kompetencji organów administracji podatkowej i skarbowej, z uwzględnieniem samorządowych organów podatkowych oraz scentralizowanej Krajowej Administracji Skarbowej, a także zagadnień odnoszących się do ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz szczegółowych zagadnień z tego zakresu objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
370-SN2-1WZD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest omówienie zasad wykonywania zawodu doradcy podatkowego, organizacji samorządu doradców podatkowych oraz

zasad jego działania. Celem przedmiotu jest również zapoznanie studenta z zakresem czynności wykonywanych przez doradcę

podatkowego, odpowiedzialnością za podejmowane działania oraz podstawowymi zasadami etyki wykonywania tego zawodu, a także

innymi szczegółowymi zagadnieniami z tego zakresu objętymi częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego

przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Przedstawienie problematyki objętej zakresem wykładu

oparte będzie w pierwszym rzędzie na analizie aktów normatywnych, a także orzecznictwa sądów z zakresu przedmiotowej tematyki.

Strona przedmiotu
370-SN2-1ZOP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje zagadnienia mieszczące się w programie przedmiotu, konsultacje, rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa podatkowego, poznawanie najnowszego orzecznictwa sądowego i jego analiza z wykorzystaniem elektronicznych baz danych.

Ćwiczenia oparte są na analizie aktów normatywnych, z odniesieniem zagadnień teoretycznych do praktyki, w szczególności poprzez stosowanie przepisów prawa podatkowego do konkretnych stanów faktycznych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, ćwiczenia prowadzone są z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

Strona przedmiotu
370-SN2-1ZEM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy w zakresie źródeł europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, w tym relacji między europejskim i międzynarodowym prawem podatkowym oraz ich wpływu na krajowe prawo podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z tego zakresu objętych częścią pisemną egzaminu na doradcę podatkowego przeprowadzanego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)