Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S1-3YSEM
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
3 rok 1st. AKzA stac. sem. zimowy
3 rok 1st. PIW stac. sem. letni
3 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
3 rok 1st. POW stac. sem. letni
3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
3 rok 1st. RES stac. sem. letni
3 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Celem seminarium licencjackiego jest rozwijanie wiedzy i umiejętności Studentek i Studentów w zakresie rozwiązywania problemów teoretyczno-praktycznych, niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej - licencjackiej.

Pełny opis:

Kierunek: pedagogika

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 10

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z pedagogiki oraz metodologii prowadzenia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60h

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Przewiduje się następujące rodzaje prac na studiach I stopnia:

badawcze:

- empiryczne badania jakościowe lub ilościowe realizowane w terenie;

- badania jakościowe realizowane na podstawie analizy literatury, dokumentów, źródeł (praca badawcza z określeniem celów, problemów, hipotez, metod analizy danych, itp.) – rozdział metodologiczny w takiej pracy jest swoisty, ale konieczny.

projektowe:

- projekt działalności praktycznej (w tym edukacyjnej) do zrealizowania lub realizowany przez studenta w środowisku lokalnym);

- kompletny projekt badań empirycznych gotowy do realizacji.

Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej przez Radę Wydziału powinno nastąpić nie później, niż z dniem rozpoczęcia ostatniego semestru danego cyklu kształcenia.

Literatura:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010). Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (red.). (2010). Metody badań jakościowych, t. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Krajewska A. (2001). Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Białystok: Trans Humana.

Krajewska A. (2010). Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko.

Kruger, H. H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tł. D. Sztobryn. Gdańsk: GWP.

Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łobocki M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa.

Łobocki M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa.

Miles M. B, Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. tłum. S. Zabielski, Białystok: Trans Humana.

Palka S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

oraz literatura polecana przez Osobę prowadzącą seminarium.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych - KA6_WG1,

- ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw - KA6_WG3,

- zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej - KA6_WG4,

- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach - KA6_WG6,

- ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach - KA6_WG7,

- zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - KA6_WK2,

- ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody - KA6_WK5,

- ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych - KA6_WK7,

- ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej - KA6_WK8,

- ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej - KA6_WK9

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) - KA6_UW4,

- potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie - KA6_UU2,

- potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu - KA6_UU1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia - KA6_KK1,

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej - KA6_KO2,

- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych - KA6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Do zaliczenia seminarium wymagane są:

- Obecność oraz aktywność na seminariach,

- Opracowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Małgorzata Niesiobędzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)