Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Poradnictwo wychowawcze i rodzinne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ON1-3GPB Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo wychowawcze i rodzinne
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Pedagogika społeczna 0800-N1-2YPSP
Prawodawstwo opiekuńcze 0800-ON1-2POP

Założenia (lista przedmiotów):

Diagnostyka pedagogiczna 0800-N1-2YDPD
Mediacje i negocjacje 0800-ON1-2GOS
Polityka i prawo oświatowe 0800-N1-2YGJJ
Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej 0800-ON1-2TPO

Założenia (opisowo):

Założenia przedmiotu skoncentrowane są wokół złożonej problematyki wychowawczej, głównie wokół napotykanych przez rodziców trudności wychowawczych z dziećmi, postępowania z dziećmi w różny sposób upośledzonymi lub odbiegającymi od normy w rozwoju, podejrzanymi o upośledzenie umysłowe lub wykazującymi zaburzenia zachowania, jak również wokół sprawy wyboru zawodu, takiego, który by najlepiej mógł odpowiadać zainteresowaniom dziecka jego cechom charakteru i usposobienia. Istotą poradnictwa jest takie korygowanie postępowania wychowawczego rodziców, które prowadzić będzie do rozwiązania istniejących problemów wychowawczych. Ponadto dzięki treściom omawianym w trakcie zajęć Student pozna typy specjalistycznego poradnictwa oraz zakres pomocy świadczonej w ich zakresie, a także dostarczenie podstawowych umiejętności związanych z prowadzeniem poradnictwa rodzinnego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

- Omówienie problemów współczesnej rodziny w zakresie realizowania funkcji wychowawczej.

-Charakterystyka form specjalistycznego poradnictwa w Polsce.

- Przybliżenie studentom idei poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego względem dziecka i jego rodziny oraz form pomocy świadczonej przez poradnie.

Pkt ECTS:3=60 godz.

W tym:

14-godz. ćw.

10 godz. wykłady

20 godz.-przygotowanie do testu

10godz.-przygotowanie do ćw./zapoznanie się z literaturą przedmiotu/

6 godz.- indywidualne konsultacje/omawianie testów

Pełny opis:

Wykład:

Charakterystyka pojęć: poradnictwo, typy poradnictwa, doradztwo, model kompetencyjny doradcy, problemy współczesnej rodziny, trudności wychowawcze, formy wsparcia. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce.

Ćwiczenia:

Przykłady oddziaływań w zakresie udzielania poradnictwa rodzinnego i wychowawczego w środowisku jednostki. Organizowanie pomocy w ramach poradnictwa rodzinnego w społeczności lokalnej. Charakterystyka poradnictwa rodzinnego i wychowawczego świadczonego przez wybrane instytucje, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

 Ziemska M., Rola poradnictwa rodzinnego w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, Warszawa 1971.

 Kargulowa A.,O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

 Skałbania B., Poradnictwo Pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.

 Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

 Milewska E., Szymanowska A. (red.), Rodzice i dzieci: psychologiczny obraz sytuacji problemowych, Warszawa 2000.

 Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2011.

 Wasilewska – Ostrowska K., Praca Socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną. Wybrane problemy. Warszawa 2014.

 Ciczkowska – Giedziun M., Praca socjalna z rodziną oparta na zasobach [w:] Dysfunkcje rodziny. Roczniki socjologii rodziny XXI, Poznań 2011.

 Weissbrot- Koziarska A., Poradnictwo socjalne dla rodzin: podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012.

 Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje: teoria i praktyka, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.

 Dybowska E., Wojtanowicz K., System wspierania i formy pracy z rodziną, Kraków 2013.

 Żukiewicz A., Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, Kraków 2011.

 Gray M., Webb S. A., Praca socjalna. Teorie i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

 Tryjarska, B. (red.) Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa 2011,

 Okła, W.Poradnictwo terapeutyczne. Lublin 2013.

 Bandler, R., Grinder, J., Satir, V., Zmieniamy się wraz z rodzinami. Gdańsk 1999.

 Satir, V., Terapia rodziny. Gdańsk 2000.

 Gladding S., Poradnictwo zawodowe zajęcie wszechstronne. Warszawa 1994.

 Lamb R., Poradnictwo zawodowe w zarysie. Warszawa 1998

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Literatura uzupełniająca:

 Gruca-Miąsik U., Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania, prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

 Olubiński A., Praca socjalna. Aspekty humanistyczne i pedagogiczne. Teoria i praktyka, Toruń 2004.

 Dejong P, I.K. Berg, Rozmowy o rozwiązaniach, Podręcznik, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.

 Sęk H., Wybrane koncepcje teoretyczne jako podstawa poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. W: M.Kozakiewcz (red.). Wybrane zagadnienia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, Warszawa 1985.

 Sokoluk W., Doradztwo i formy psychoterapii w poradnictwie małżeńskim oraz rodzinnym. W: M.Kozakiewcz (red.). Wybrane zagadnienia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, Warszawa 1985

 Komorowski, A, Wybrane zagadnienia diagnozy i terapii małżeńskiej. W: M.Kozakiewcz (red.). Wybrane zagadnienia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, Warszawa 1985.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_WO5

Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym.

K_W19

Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w poradnictwie wychowawczym i rodzinnym.

K_U02

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych,

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów |ludzkich zachowań.

K_U03

Potrafi posługiwać Się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w

celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do rożnych kontekstów działalności pedagogicznej.

K_KO4

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej. K_KO8

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład problemowy

Wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia audytoryjne:

-praca w grupach

-dyskusja

-metody aktywizujące (metoda przypadków, burza mózgów,praca z tekstem)

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Ocenę pozytywną z przedmiotu może uzyskać student, który zdobył min. 51% punktów z testu końcowego.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.