Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-1CHO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna I
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok Chemia I stopnia sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przewidywany ogólny nakład pracy studenta: 150 godz. w tym: udział laboratoriach: 75 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 66

godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 9 godz.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot Chemia Ogólna I stanowi wprowadzenie do dalszych studiów na kierunku Chemia. Celem prowadzonych wykładów jest powtórzenie i rozszerzenie posiadanej przez studenta wiedzy z zakresu chemicznej budowy materii.

Pełny opis:

1. Materia, pierwiastki, związki, definicja, podział, cechy, przemiany materii,

2. Związki chemiczne, wzory sumaryczne, strukturalne, elektronowe, rezonansowe; podział i nomenklatura związków; podstawowe prawa

chemiczne, pojecie mola, masy i objętości molowej, unit, masa atomowa; jednostki układu SI;

3. Reakcje chemiczne; klasyfikacja reakcji nieorganicznych: reakcje jonowe, redoks, rodnikowe, fotochemiczne, samorzutne i wymuszone,

itp.;

4. Kinetyka reakcji chemicznych; równania kinetyczne 1 i 2 rzędu: podstawowe teorie kinetyczne: teoria zderzeń, teoria kompleksu aktywnego; energia aktywacji; równanie Arrheniusa, działanie katalizatorów, enzymy;

5. Równowagi chemiczne trwałe i metatrwałe. Stała równowagi chemicznej, stała równowagi chemicznej w układach homo- i heterogenicznych; reguła przekory.

6. Budowa atomu:

a) Budowa jądrowa atomu; cząstki elementarne, jądro atomowe - energia wiązania nukleonów w jądrze, defekt masy, modele jądra atomowego, trwałość jądra, izotopy, izobary, izotony; promieniotwórczość naturalna i sztuczna, kinetyka rozpadu promieniotwórczego, szeregi promieniotwórcze, sztuczne przemiany promieniotwórcze, reakcje rozszczepienia:

b) strefa pozajądrowa atomu: rozwój poglądów na budowę atomu, model atomu Bohra (promień toru elektronu w atomie wodoru, energia elektronu, serie widmowe atomu wodoru), równanie de Broglie'a i zasada nieoznaczoności Heisenberga; falowe równanie Schrödingera; orbitale atomowe i liczby kwantowe; zakaz Pauliego i reguła Hunda; struktura elektronowa atomu

wieloelektronowego; termy atomowe.

7. Układ okresowy pierwiastków: rozwój układu okresowego; synteza nowych pierwiastków; podział pierwiastków na tle struktury elektronowej; konfiguracja elektronowa pierwiastków (do Z=92); okresowość niektórych właściwości pierwiastków (energii jonizacji, powinowactwa elektronowego, elektroujemności, wymiarów atomów i jonów, stopni utlenienia, właściwości kwasowo-zasadowych pierwiastków).

8. Ogólna charakterystyka pierwiastków bloku s, p, d i f; skład izotopowy pierwiastków, pierwiastki metaliczne, niemetaliczne, promieniotwórcze, toksyczne, itp.

9. Klasyfikacja i charakterystyka wiązań chemicznych; wiązania: jonowe, atomowe, atomowe spolaryzowane i metaliczne; orbitale molekularne i ich powstawanie, wiązania typu sigma i pi, wiązania zlokalizowane i zdelokalizowane, hybrydyzacja orbitali atomowych, diagramy prostych cząsteczek homo- i heterojądrowych; podstawowe teorie budowy cząsteczek: metoda wiązań walencyjnych i metoda orbitali molekularnych;

10. energia cząsteczek; oddziaływanie pola elektrycznego i magnetycznego z cząsteczkami, polaryzacja cząsteczek, dipolowy moment elektryczny i magnetyczny cząsteczek.

10. Chemia koordynacyjna: liczby koordynacyjne, typy ligandów, nomenklatura kompleksów,

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jones L., Atkins P. Chemia ogólna, WN PWN, Warszawa 2004.

2. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, WN PWN, Warszawa 2010.

3. Pajdowski L. Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1985.

Literatura uzupelniająca:

1. Puzanowska-Tarasiewicz H., Tarasiewicz M. Chemia związków koordynacyjnych, wyd. II, Wyd. FUW, Białystok 1993.

2. Tarasiewicz M. (red.). Podstawy chemii, Wyd. UwB, Białystok 1998.

3. Cieślak-Golonka M., Starosta J., Wasielewski M. Wstęp do chemii koordynacyjnej, WN PWN Warszawa 2010.

4. Roat-Malone R. M. Chemia bionieorganiczna WN PWN Warszawa 2010

5. https://www.integracja.org/wlacznik

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną (K_W02).

2. Student potrafi opisać budowę atomu i cząsteczek, Potrafi sklasyfikować wiązania chemiczne oraz powiązać elektronową budowę molekuł z właściwościami makroskopowymi otaczającej materii (K_W03, K_W05).

4. Potrafi sklasyfikować reakcje chemiczne, scharakteryzować kinetykę danej reakcji oraz opisać stan równowagi chemicznej i przeanalizować zmiany poszczególnych parametrów na stan równowagi (K_W03, K_W06 i K_W08).

5. Potrafi opisać właściwości pierwiastków oraz powiązać ich właściwości ze strukturą atomów (K_W030).

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie pozytywnej oceny z konwersatorium i laboratorium jest warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu pisemnego z przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Możliwe jest wprowadzenie elastycznych form zaliczenia w porozumieniu wykładowca-student zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kotowska
Prowadzący grup: Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Elżbieta Regulska, Aneta Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kapelewska, Joanna Karpińska
Prowadzący grup: Żaneta Arciszewska, Justyna Kapelewska, Joanna Karpińska, Ilona Kiszkiel-Taudul, Aneta Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kapelewska, Joanna Karpińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)