Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do mechanizmów ewolucji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3WME
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do mechanizmów ewolucji
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I stopień - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem i mechanizmami procesu ewolucji. Studenci uzyskują wiedzę na temat

mechanizmów generowania i utrzymywania zmienności genetycznej w populacjach oraz sposobami jej eliminowania w trakcie procesu

adaptacji i specjacji. Studenci zapoznają się z etapami ewolucji Homo sapiens i przyczynami pojawienia się cech typowo ludzkich: wielkiego mózgu, postawy dwunożnej oraz nagiej skóry.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok, semestr V (zimowy)

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.,

Metody dydaktyczne: wykład, burza mózgów, pokaz, pomiar, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Całkowity nakład pracy studenta: 75 godz.

1. Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47 godz., w tym:

a) udział w wykładach: 15 godz.,

b) udział w zajęciach pozawykładowych: 30 godz.,

c) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2 godz.

2. Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 28 godz.

Literatura:

1. Krzanowska H, Łomnicki A, Rafiński J, Szarski H, Szymura JM. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa.

2. Futuyma DJ. 2008. Ewolucja. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

3. Szarski H. 1986. Mechanizmy ewolucji. PWN, Warszawa.

4. Brown TA. 2014. Genomy. PWN, Warszawa.

5. Mayr E., 1974. Populacje, gatunki i ewolucja. Wiedza Powszechna, Warszawa.

6. Krzywda-Pogorzelski M. Biologia. Spojrzenie na człowieka. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student opisuje zmienność populacji i gatunków oraz procesy prowadzące do powstania tej zmienności (KA6_WG1).

2. Student potrafi omówić powiązania zasad dziedziczenia z prawidłowościami ewolucji organizmów (KA6_WG4).

3. Student rozumie jakie procesy zachodzące w populacjach wpływają na ich brak równowagi genetycznej (KA6_WG8).

Umiejętności:

4. Student potrafi zastosować prawo Hardy'ego-Weinberga do badania procesów zachodzących w populacjach naturalnych (KA6_UW5).

5. Student potrafi stosować terminologię fachową w języku ojczystym w celu opisu procesów zachodzących w populacjach i między populacjami i gatunkami (KA6_UK8)

Kompetencje społeczne:

6. Student poddaje krytycznej analizie informacje z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1).

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG8, KA6_UW5, KA6_UK8 - pisemne kolokwia, kartkówki

KA6_KK1 - bieżąca ocena pracy w grupie i dyskusji w trakcie zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Agnieszka Bona, Katarzyna Jadwiszczak, Agata Kostro-Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Katarzyna Jadwiszczak, Agata Kostro-Ambroziak, Mirosław Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jadwiszczak
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Katarzyna Jadwiszczak, Agata Kostro-Ambroziak, Mirosław Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)