Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing międzynarodowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-MS1-3MMI Kod Erasmus / ISCED: 04.703 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu uwarunkowań współczesnego marketingu na rynkach zagranicznych na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz wszechstronna analiza ich otoczenia międzynarodowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu uwarunkowań współczesnego marketingu na rynkach zagranicznych na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz wszechstronna analiza ich otoczenia międzynarodowego.

W trakcie zajęć zostaną omówione pojęcia definicje oraz specyfika terminologii marketingowej na rynkach zagranicznych a także organizacja tej aktywności na poziomie przedsiębiorstwa. W trakcie ćwiczeń zaś będą analizowane studia przypadków przedsiębiorstw skutecznie wdrażających strategie marketingowe na rynkach zagranicznych, co pozwoli studentom opracowywać takie strategie dla wybranych przez nich przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Rok studiów/semestr: pierwszy stopień, 3 rok, 1 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

- ćwiczenia: rozwiązywanie kazusów, dyskusja w grupie. Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji w Power Point oraz metod szybkiego uczenia się (metoda powtórzeń)

Punkty ECTS: 7,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowanie się do wykładu: 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 19 h

- egzamin końcowy: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 40 h

- przygotowanie do kolokwium: 40 h

- przygotowanie wystąpień publicznych (prezentacji wyników prac grupowych): 10 h

- udział w konsultacjach: 9 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 56 h = 2,2 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.

2. Wiktor J. W., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

3. W.Grzegorczyk, W. Krawiec, Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: etapy i formy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4.A. Hauke-Lopes, M. Ratajczak-Mrozek, M. Soniewicki, M. Wieczerzycki, Marketing międzynarodowy - wyzwania dla przedsiębiorstw : studia przypadków i zadania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2019.

5.K. Fonfara, Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka, PWN, Warszawa 2014.

6. E. Horská et al, International marketing : within and beyond Visegrad

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3MMI_W01 Zna w zaawansowanym stopniu zależności występujące pomiędzy podmiotami biorącymi udział w transakcjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi marketingu mix. KP6_WG2

3MMI_W02 Ma wiedzę na temat roli i odpowiedzialności menedżera marketingu we współpracy międzynarodowej potrafiącego uwzględniać różnice w otoczeniu zewnętrznym i uwarunkowaniach kulturowych dla wyboru preferowanych sposobów wchodzenia i funkcjonowania na rynkach zagranicznych. KP6_WK3

UMIEJĘTNOŚCI

3MMI_U01 Potrafi prawidłowo wykorzystywać zdobytą wiedzę oraz analizować i wskazywać różnice w istniejących warunkach podejmowania działalności gospodarczej i marketingowej na rynkach w różnych krajach. KP6_UO2

3MMI_U02 Potrafi samodzielnie planować i realizować proces uczenia się w zakresie doboru właściwych narzędzi marketingowych KP6_UU1

3MMI_U03 potrafi przewidywać kształtowanie się trendów na światowych rynkach oraz realizować własne uczenie się przez całe życie w zakresie marketingu, w tym do budowania strategii wchodzenia i funkcjonowania na rynkach zagranicznych KP6_UU2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3MMI_K01 jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z oceną warunków istniejących w otoczeniu na konkretnym rynku zagranicznym. KP6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

- wykład: egzamin w formie pisemnej – 4 pytania opisowe oceniane 0-5 punktów każde, egzamin uznaje się za zaliczony po uzyskaniu co najmniej 51% maksymalnej punktacji. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

- ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyniku z kolokwium oraz efektu pracy grupowej. Kolokwium uznaje się za zaliczone, po uzyskaniu co najmniej 51% maksymalnej punktacji. Ocena końcowa: 60% wynik z kolokwium 40% praca grupowa. Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit (max. 2) powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu uwarunkowań współczesnego marketingu na rynkach zagranicznych na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz wszechstronna analiza ich otoczenia międzynarodowego.

W trakcie zajęć zostaną omówione pojęcia definicje oraz specyfika terminologii marketingowej na rynkach zagranicznych a także organizacja tej aktywności na poziomie przedsiębiorstwa. W trakcie ćwiczeń zaś będą analizowane studia przypadków przedsiębiorstw skutecznie wdrażających strategie marketingowe na rynkach zagranicznych, co pozwoli studentom opracowywać takie strategie dla wybranych przez nich przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Rok studiów/semestr: pierwszy stopień, 3 rok, 1 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

- ćwiczenia: rozwiązywanie kazusów, dyskusja w grupie. Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji w Power Point oraz metod szybkiego uczenia się (metoda powtórzeń)

Punkty ECTS: 7,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowanie się do wykładu: 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 19 h

- egzamin końcowy: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 40 h

- przygotowanie do kolokwium: 40 h

- przygotowanie wystąpień publicznych (prezentacji wyników prac grupowych): 10 h

- udział w konsultacjach: 9 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 56 h = 2,2 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.

2. Wiktor J. W., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

3. W.Grzegorczyk, W. Krawiec, Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: etapy i formy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4.A. Hauke-Lopes, M. Ratajczak-Mrozek, M. Soniewicki, M. Wieczerzycki, Marketing międzynarodowy - wyzwania dla przedsiębiorstw : studia przypadków i zadania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2019.

5.K. Fonfara, Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka, PWN, Warszawa 2014.

6. E. Horská et al, International marketing : within and beyond Visegrad borders, Wydawnictwo Episteme, Kraków 2014.

7. Rakesh Mohan Joshi, International marketing, Oxford : University Press, cop. 2014.

8. Daniel W. Baack, Eric G. Harris, Donald Baack, International marketing, Sage, cop. Los Angeles2013

9. W. Grzegorczyk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011

10. J. Schroeder (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu uwarunkowań współczesnego marketingu na rynkach zagranicznych na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz wszechstronna analiza ich otoczenia międzynarodowego.

W trakcie zajęć zostaną omówione pojęcia definicje oraz specyfika terminologii marketingowej na rynkach zagranicznych a także organizacja tej aktywności na poziomie przedsiębiorstwa. W trakcie ćwiczeń zaś będą analizowane studia przypadków przedsiębiorstw skutecznie wdrażających strategie marketingowe na rynkach zagranicznych, co pozwoli studentom opracowywać takie strategie dla wybranych przez nich przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Rok studiów/semestr: pierwszy stopień, 3 rok, 1 semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań

- ćwiczenia: rozwiązywanie kazusów, dyskusja w grupie. Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji w Power Point oraz metod szybkiego uczenia się (metoda powtórzeń)

Punkty ECTS: 7,0

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 h

- przygotowanie się do wykładu: 10 h

- przygotowanie do egzaminu końcowego: 19 h

- egzamin końcowy: 2 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 40 h

- przygotowanie do kolokwium: 40 h

- przygotowanie wystąpień publicznych (prezentacji wyników prac grupowych): 10 h

- udział w konsultacjach: 9 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 56 h = 2,2 ECTS

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.

2. Wiktor J. W., Żbikowska A. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

3. W.Grzegorczyk, W. Krawiec, Strategie ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne: etapy i formy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4.A. Hauke-Lopes, M. Ratajczak-Mrozek, M. Soniewicki, M. Wieczerzycki, Marketing międzynarodowy - wyzwania dla przedsiębiorstw : studia przypadków i zadania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2019.

5.K. Fonfara, Marketing międzynarodowy : współczesne trendy i praktyka, PWN, Warszawa 2014.

6. E. Horská et al, International marketing : within and beyond Visegrad

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Wnorowski
Prowadzący grup: Ewa Magrel, Henryk Wnorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.