Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie karne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-3POK
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie karne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
Prawo Niestacjonarne 3 rok 1 stopień sem. Letni
Prawo Niestacjonarne 3 rok 1 stopień sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych;

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest zrozumienie zasad prowadzenia procesu karnego i funkcjonowania organów procesowych; przyswojenie podstawowej siatki pojęciowej postępowania karnego dla umiejętnego posługiwania się nią w trakcie aplikacji prawniczych i podczas przyszłej pracy.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 5 i 6

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 48 godzin wykładu (w tym 24 godzin e-learningu).

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Punkty ECTS - 9

Bilans nakładu pracy studenta - (4,5 ECTS nakładu pracy studenta oraz 4,5 ECTS wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela, 112,5 godzin oraz 112,5 godzin, co daje łącznie 225 godzin),

tj. a) udział w zajęciach 48 godzin (w tym 24 godzin e-learningu), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 88,5 godzin; razem 112,5 godzin

b) przygotowanie do zajęć i egzaminu 112, 5 godzin Razem: a) + b) = 225 godzin, co odpowiada 9 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela jw. tj. 4,5 ECTS = 112,5 godzin oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela jw. tj. 4,5 ECTS = 112,5 godzin

Literatura:

1.C.Kulesza, P.Starzyński, Postępowanie karne, CH Beck, Warszawa 2020

2. T. Grzegorczyk, J Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2015

3. A. Murzynowski., Istota i zasady procesu karnego. Warszawa 1994

4. S Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2023

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA7_WG1 - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk

KA7_WG3- ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, konstytucyjnego oraz procedur sądowych i administracyjnych,

KA7_WG6 - ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego, o procesie jego tworzenia i przeprowadzania zmian

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA7_WK6 - zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KA7_UW1 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa;

KA7_UW5 - posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA7_KO2 - umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki społeczne swej działalności

KA7_KR2 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy w formie pisemnej lub ustnej.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 48 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Kulesza
Prowadzący grup: Cezary Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)